Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Trzcianka, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126909/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Trzcianka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzcianka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791129

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Sikorskiego 7

1.4.2.) Miejscowość: Trzcianka

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-980

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.4.7.) Numer telefonu: 673527371

1.4.8.) Numer faksu: 672163750

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@trzcianka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126909

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00099910

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający wprowadził zmiany w rozdziale XIII ppkt 5) SWZ
Było:
Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium nie może być utrudnione. W szczególności termin do wniesienia żądania wypłaty wadium nie może upływać z chwilą upływu terminu związania ofertą, a termin do wniesienia żądania powinien być minimum 3 dniowy, przy czym liczyć się będzie data wysłania żądania, a nie data jego doręczenia gwarantowi.
Jest:
Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium nie może być utrudnione. W szczególności Zamawiający zaznacza, że zapisy dotyczące ewentualnego żądania wypłaty wadium
W szczególności termin do wniesienia żądania wypłaty wadium, który upływa z chwilą upływu terminu związania ofertą, i który jest ostatnim dniem do złożenia takiego żądania zostanie zachowany, jeśli uprawniony wyśle gwarantowi pisemne żądanie wypłaty w tym dniu, przy czym liczyć się będzie data wysłania żądania (data stempla pocztowego), a nie data jego doręczenia gwarantowi.
Jednocześnie Zamawiający wprowadza zapis w rozdziale XV pkt 3, o następującej treści:
Zamawiający wymaga, aby podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania. Jeśli w pierwszym terminie nie dojdzie do podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający uzgodni z nim kolejny termin, nie później jednak niż 3 dni od dnia zniesienia pierwszego. Kolejna, udaremniona próba podpisania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie podstawą do zatrzymania wadium lub wystąpienia do gwaranta z żądaniem jego wypłaty.

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający wprowadził zmiany w rozdziale XIII ppkt 5):
Było:
Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium nie może być utrudnione. W szczególności termin do wniesienia żądania wypłaty wadium nie może upływać z chwilą upływu terminu związania ofertą, a termin do wniesienia żądania powinien być minimum 3 dniowy, przy czym liczyć się będzie data wysłania żądania, a nie data jego doręczenia gwarantowi.
Jest:
Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium nie może być utrudnione. W szczególności Zamawiający zaznacza, że zapisy dotyczące ewentualnego żądania wypłaty wadium
W szczególności termin do wniesienia żądania wypłaty wadium, który upływa z chwilą upływu terminu związania ofertą, i który jest ostatnim dniem do złożenia takiego żądania zostanie zachowany, jeśli uprawniony wyśle gwarantowi pisemne żądanie wypłaty w tym dniu, przy czym liczyć się będzie data wysłania żądania (data stempla pocztowego), a nie data jego doręczenia gwarantowi.
Jednocześnie Zamawiający wprowadza zapis w rozdziale XV pkt 3, o następującej treści:
Zamawiający wymaga, aby podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania. Jeśli w pierwszym terminie nie dojdzie do podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający uzgodni z nim kolejny termin, nie później jednak niż 3 dni od dnia zniesienia pierwszego. Kolejna, udaremniona próba podpisania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie podstawą do zatrzymania wadium lub wystąpienia do gwaranta z żądaniem jego wypłaty.

Zobacz inne

Prawo