Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kostomłoty, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126966/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Kostomłoty

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice-Świdnica Polska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostomłoty

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934992

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ślężna 2

1.4.2.) Miejscowość: Kostomłoty

1.4.3.) Kod pocztowy: 55-311

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kostomloty.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kostomloty.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126966

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00112630

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.10. Identyfikator pozycji planu postępowań

Przed zmianą:
1.1.7 Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska

Po zmianie:
1.1.6 Przebudowa drogi gminnej w relacji Piotrowice - Szymanowice II etap,1.1.7 Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
15

Po zmianie:
20

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
15

Po zmianie:
20

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3, Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
15

Po zmianie:
20

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku niewybrania Wykonawcy dla wszystkich części. W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do Zamawiającego o zawarcie umowy.

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Dla części 1

• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi w zakresie podobnym do wskazanego w postępowaniu za kwotę minimum 1 000 000,00 zł brutto.
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: Kierownik Budowy – doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

Dla części 2
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: co najmniej jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Inspektora Nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku Inspektora Nadzoru.

Dla części 3
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: co najmniej jedną osobę, posiadającą stosowne uprawnienia do kierowania robotami archeologicznymi w rozumieniu art. 37 e ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.2014 poz. 1446 ze zmianami).

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Dla części 1

• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi za kwotę minimum 1 000 000,00 zł brutto.
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: Kierownik Budowy – doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

Dla części 2
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: co najmniej jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Inspektora Nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku Inspektora Nadzoru.

Dla części 3
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: co najmniej jedną osobę, posiadającą stosowne uprawnienia do kierowania robotami archeologicznymi w rozumieniu art. 37 e ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.2014 poz. 1446 ze zmianami).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Część 1:
Zamawiający ustala wymagania dotyczące wniesienia wadium dla części 1 postępowania:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składa-nia ofert, wnieść wadium w kwocie: 79 500 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 12.04.2023 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze 17 9584 1106 2011 1101 0355 0003. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy za-mawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaran-ta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub po-ręczeniu musi być Gmina Kostomłoty.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek
o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Część 2 i 3:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla 2 i 3 części postępowania.

Po zmianie:
Część 1:
Zamawiający ustala wymagania dotyczące wniesienia wadium dla części 1 postępowania:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składa-nia ofert, wnieść wadium w kwocie: 79 500 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 17.04.2023 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze 17 9584 1106 2011 1101 0355 0003. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy za-mawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaran-ta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub po-ręczeniu musi być Gmina Kostomłoty.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek
o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Część 2 i 3:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla 2 i 3 części postępowania.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany zasad dokonywania płatności, w zakresie zmiany poziomu wynagrodzenia rozliczanego płatnościami częściowymi i płatnością końcową, a także zmiany w zakresie ilości płatności, które będą wynikały bezpośrednio z realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypałów, niewybuchów uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych;
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w zakresie projektowym, dokonanych
na wniosek zamawiającego lub wykonawcy;
c) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
d) zmiany terminu będącej następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania na skutek błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
e) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
f) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, a koniecznego do prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego;
g) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, pandemie, epidemie i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.


Szczegółowe zapisy dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ w odniesieniu do każdej części postępowania.

Po zmianie:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany zasad dokonywania płatności, w zakresie zmiany poziomu wynagrodzenia rozliczanego płatnościami częściowymi i płatnością końcową, przesunięcia terminów płatności, a także zmiany w zakresie ilości płatności, które będą wynikały bezpośrednio z realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypałów, niewybuchów uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych;
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w zakresie projektowym, dokonanych
na wniosek zamawiającego lub wykonawcy;
c) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
d) zmiany terminu będącej następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania na skutek błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
e) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
f) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, a koniecznego do prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego;
g) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, pandemie, epidemie i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.


Szczegółowe zapisy dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ w odniesieniu do każdej części postępowania.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 08:00

Po zmianie:
2023-03-20 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 08:30

Po zmianie:
2023-03-20 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-12

Po zmianie:
2023-04-17

Zobacz inne

Prawo