Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Włodawa, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126989/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury gospodarki odpadami - Linia i hala do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji odpadów komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060012278

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierzy WiN 22

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 57 25 856

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzcwlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzcwlodawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury gospodarki odpadami - Linia i hala do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji odpadów komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb090b50-bdd9-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126989

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010966/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa infrastruktury gospodarki odpadami – Linia i hala do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji odpadów komunalnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb090b50-bdd9-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie
eZamówienia) oraz identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia zostały określone w pkt 6 SWZ.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem "Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych; Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny
Związek Celowy z siedzibą we Włodawie. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
pod adresem e-mail: ido@mzcwlodawa.pl;
Pozostałe informacje dot. RODO zostały ujęte w pkt 26 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp/PL/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety społecznej

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących: a) budowa hali do produkcji paliwa alternatywnego o pow. ok. 600 m2 z jednoczesnym przeniesieniem wiaty - magazynu surowców, b) budowa magazynu i suszarni o pow. ok. 300 m2. Efektem będzie infrastruktura techniczno-budowlana do montażu linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego o docelowej wydajności ok. 10 tys. Mg/rok przygotowana do kryteriów zrównoważonego rozwoju i na potrzeby EU ETS z dnia 27.09.2021 poprzez System KZR INiG dla łańcucha dostaw RDF, dająca zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów frakcji nadsitowej oraz odpadów wielkogabarytowych, a przez to minimalizację kosztów w systemie gospodarki odpadami wpływających na wysokość opłaty ponoszonej przez mieszkańców. Zadanie nie obejmuje modułów technologicznych, takich jak: a) budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF o wydajności ok. 10 tys. Mg/rok wyposażonej w niezbędne urządzenia technologiczne, b) systemu zasilania energetycznego i sterowania elektronicznego, c) dostosowanie sieci wodociągowej i dróg dojazdowych na potrzeby zabezpieczenia p-poż realizowanych obiektów, które ze względów finansowych zostały wyłączone do drugiego etapu inwestycji. Wykonawca wykona umowę na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Miejsce realizacji: teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o., której w 100% właścicielem jest Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71312000-8 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa.
W tym zakresie Zamawiający stawia następujące warunki:
1) 1) Zamawiający wymaga, aby w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie hali o powierzchni min. 500 m2 związanej z przetwarzaniem odpadów, o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) dysponował kadrą projektantów posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) po 1 (jednej) osoby w każdej specjalności, tj.:
 konstrukcyjno–budowlanej;
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych.
Powyższe osoby powinny:
 być wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z aktualnym terminem ważności, potwierdzeniem tej formy będzie oświadczenie załączone do oferty.
 Posiadać co najmniej 18-miesięczne doświadczenie, licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych.
Zamawiający nie dopuszcza łączenie funkcji w jednej osobie w wyżej wymienionych branżach.

a) b) dysponował personelem kierowniczy posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca powierzył pełnienie funkcji:
 kierownika budowy w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej jednej osobie;
 kierownika robót w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jednej osobie;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych jednej osobie.
Powyższe osoby powinny:
- posiadać co najmniej 18-miesięczne doświadczenie licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych;
- być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
z aktualnym terminem ważności, potwierdzeniem tej formy będzie oświadczenie załączone do oferty.
b) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w jednej osobie w wyżej wymienionych branżach

3) Osoba wskazana do wykonania zamówienia musi mieć zapewnioną przez Wykonawcę możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim, mieć znajomość prawa budowlanego i procedur administracyjnych w zakresie inwestycji budowlanych realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu – podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).
3. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy).
4. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
5. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp (jeżeli dotyczy).
6. Uzasadnienie zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
7. Wykaz osób .
8. Wykaz robót budowlanych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w załączniku nr 9 (par. 17) do SWZ - wzór
umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 10 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo