Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Piotrowice, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00127071/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gminny Ludowy Klub Sportowy "POM-ISKRA" Piotrowice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa boiska sportowego w Strzyżewicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ludowy Klub Sportowy "POM-ISKRA" Piotrowice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001058881

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 94a

1.4.2.) Miejscowość: Piotrowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 23-107

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: +48815666025

1.4.8.) Numer faksu: +48815666025

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@strzyzewice.lubelskie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pl-pl.facebook.com/pompiotrowice

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127071

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00111569

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
Część 2 zamówienia: Przebudowa boiska sportowego w Strzyżewicach:
1) kabiny dla zawodników: dostawa i montaż dwóch wiat stadionowych: zadaszenie z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo RAL 5010, wypełnienie ścianek z poliwęglanu komorowego bezbarwnego, ławka z 10 krzesełkami stadionowymi z polipropylenu o wymiarach 420 x 365 x 325 mm w rozstawie osiowym 500 mm, kolor RAL 5010, mocowane do konstrukcji metalowej, wykonanie stóp fundamentowych z betonu C12/15, utwardzenie podłoża pod wiatami kostką betonową gr. 6 cm (kostka prostokątna Holland bezfazowa) w obrzeżach 20 x 6 cm, na podbudowie z betonu C8/10 gr. 12 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm.
2) piłko chwyty – demontaż istniejącego piłkochwytu, nowy piłko chwyt: długość 66,30 m, wysokość 6,0 m, słupki stalowe z profilu zamkniętego 80x80 mm grubość ścianki minimum 3 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, rozstaw słupków co 3,9 m, krańcowe słupy dodatkowo wzmocnione stężeniami skośnymi mocowanymi do słupa,
montowane do wbetonowanych tulei za pomocą śrub, posadowienie słupów: stopa fundamentowa betonowa (beton C12/15) o wymiarach podstawa: 50 x 50 cm, wysokość: 120 cm, głębokość posadowienia 125 cm, w stopie betonowej należy umieścić stalową tuleję o wysokości minimum 70 cm, do której zamontowane zostaną słupy . Wypełnienie: Siatka polipropylenowa bezwęzłowa, grubość splotu 5 mm, wielkość oczek 10 x 10 cm, kolor zielony, przymocowana do słupów za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego. Pomiędzy słupami mocowana za pomocą karabińczyków ocynkowanych do
dwóch linek stalowych rozciągniętych pomiędzy słupami na górze i na wysokości od dołu 10 cm od poziomu terenu. Naciąg linek stalowych regulowany śrubami rzymskimi.
3) miejsca parkingowe – wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł. 50 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm – 20 cm, 0-31,5 mm – 10 cm, nawierzchnia z płyt ażurowych o wymiarach 40 x 60 x 10 cm na podsypce cementowo piaskowej 2,5 MPa gr. 5 cm, z wypełnieniem otworów
mieszanką cementowo – piaskową,
4) oznakowanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych,
5) malowanie bramek i ogrodzenia boiska – istniejące ogrodzenie płyty boiska oraz 2 bramki należy oczyścić z powłok malarskich przez szczotkowanie, odtłuścić oraz dwukrotnie pomalować farbami ftalowymi – kolor do uzgodnienia z inwestorem.
Szczegółowy zakres, wymagania oraz warunki wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem określone zostały w projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.

Po zmianie:
Część 2 zamówienia: Przebudowa boiska sportowego w Strzyżewicach:
1) kabiny dla zawodników: dostawa i montaż dwóch wiat stadionowych: zadaszenie z profili aluminiowych zamkniętych malowanych proszkowo RAL 5010, wypełnienie ścianek z poliwęglanu komorowego bezbarwnego, ławka z 13 krzesełkami stadionowymi z polipropylenu o wymiarach 420 x 365 x 325 mm w rozstawie osiowym 500 mm, kolor RAL 5010, mocowane do konstrukcji metalowej, wykonanie stóp fundamentowych z betonu C12/15, utwardzenie podłoża pod wiatami kostką betonową gr. 6 cm (kostka prostokątna Holland bezfazowa) w obrzeżach 20 x 6 cm, na podbudowie z betonu C8/10 gr. 12 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm.
2) piłko chwyty – demontaż istniejącego piłkochwytu, nowy piłko chwyt: długość 66,30 m, wysokość 6,0 m, słupki stalowe z profilu zamkniętego 80x80 mm grubość ścianki minimum 3 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, rozstaw słupków co 3,9 m, krańcowe słupy dodatkowo wzmocnione stężeniami skośnymi mocowanymi do słupa, montowane do wbetonowanych tulei za pomocą śrub, posadowienie słupów: stopa fundamentowa betonowa (beton C12/15) o wymiarach podstawa: 50 x 50 cm, wysokość: 120 cm, głębokość posadowienia 125 cm, w stopie betonowej należy umieścić stalową tuleję o wysokości minimum 70 cm, do której zamontowane zostaną słupy . Wypełnienie: Siatka polipropylenowa bezwęzłowa, grubość splotu 5 mm, wielkość oczek 10 x 10 cm, kolor zielony, przymocowana do słupów za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego. Pomiędzy słupami mocowana za pomocą karabińczyków ocynkowanych do dwóch linek stalowych rozciągniętych pomiędzy słupami na górze i na wysokości od dołu 10 cm od poziomu terenu. Naciąg linek stalowych regulowany śrubami rzymskimi.
3) miejsca parkingowe – wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł. 50 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm – 20 cm, 0-31,5 mm – 10 cm, nawierzchnia z płyt ażurowych o wymiarach 40 x 60 x 10 cm na podsypce cementowo piaskowej 2,5 MPa gr. 5 cm, z wypełnieniem otworów mieszanką cementowo – piaskową,
4) oznakowanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych,
5) malowanie bramek i ogrodzenia boiska – istniejące ogrodzenie płyty boiska oraz 2 bramki należy oczyścić z powłok
malarskich przez szczotkowanie, odtłuścić oraz dwukrotnie pomalować farbami ftalowymi – kolor do uzgodnienia z inwestorem.
Szczegółowy zakres, wymagania oraz warunki wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem określone zostały w projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do niniejszej SWZ

Zobacz inne

Prawo