Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Moryń, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00127291/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MORYŃ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu w ramach programu Polski Ład

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MORYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684864

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Moryń

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-503

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@moryn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu w ramach programu Polski Ład

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75332fc1-bd9c-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127291

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060378/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa sieci Kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/moryn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@moryn.pl przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza”, dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów zamówienia;
2) korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, na pendrive) nie będzie brana pod uwagę;
3) adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/moryn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą przygotowuje się i składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym (przy użyciu profilu zaufanego) lub podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym).
2) w celu złożenia oferty Wykonawca może, ale nie musi założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3) przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania.
4) korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez Wykonawców po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: administratorem oraz podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych, związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Moryń reprezentowana przez Burmistrza Morynia, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, tel. +48 (91) 466 79 50, um@moryn.pl; inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani/Pan Maciej Molenda, adres korespondencyjny Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, iod@moryn.pl; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu w ramach programu Polski Ład”, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji; w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją umowy na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu w ramach programu Polski Ład odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ISR.271.2.2023.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu, w następującym zakresie:
Zakres prac obejmuje
- Wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
- Wykonanie robót montażowych,
- Wykonanie przyłączy elektrycznych i oświetlenia do pompowni ścieków.
- Wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni dróg, chodników, poboczy,
- Wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych,
- Uporządkowanie terenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiary robót załączone są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią podstawy wyceny.
2) W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz zapewnienia:
a) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy,
b) zgodnych z przepisami prawa warunków bhp i ppoż.,
c) w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność,
d) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
f) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy,
g) przy realizacji zamówienia zagwarantowania, aby wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy posiadały dopuszczenie do obrotu oraz właściwe deklaracje zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wykonawca, ww. dokumenty na żądanie Zamawiającego dostarczy przy odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nieposiadających ważnych certyfikatów,
h) wymagania dotyczące robót - wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami inspektora nadzoru Zamawiającego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a także z pozostałymi załącznikami,
i) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia,
j) pokrywania kosztów związanych z opracowaniem projektów organizacji ruchu oraz zajęciem pasa drogowego (prace będą prowadzone w pasach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych)
3) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezzwłocznie ma obowiązek informowania Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych, ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić.
4) Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie zobowiązany jest do oznakowania oraz zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót na czas ich realizacji,
5) Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót,
6) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych zakupionych przez siebie.
7) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w czasie 6 godzin od ujawnienia awarii lub powzięcia wiedzy przez Wykonawcę o awarii na istniejących urządzeniach wywołanych lub związanych z pracami Wykonawcy w sposób bezpośredni lub pośredni, w tym w szczególności nie zachowania szczególnej staranności i ostrożności w czasie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących urządzeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia awarii na koszt Wykonawcy w przypadku braku podjęcia robót związanych z usuwaniem awarii przez Wykonawcę w ciągu 3 godzin od powzięcia wiedzy o wystąpieniu awarii.
8) Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty.
9) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
10) Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dokumentów, potwierdzających, że wbudowane materiały zgodne są z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
11) Wykonawca przygotuje oraz złoży u Zamawiającego podczas odbioru końcowego robót (2 kpl. w formie pisemnej trwale spięte oraz 2 kopie zapisane na nośniku CD) wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a w szczególności:
a) protokoły z badania materiałów,
b) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,
d) projekt powykonawczy,
e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
f) pozostałe dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia realizacji robót.
Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej (lit. a-e) mają być uporządkowane,
12) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje korzystanie z prawa opcji.
1. Minimalny poziom zamówienia, który Zamawiający planuje zrealizować w terminie obowiązywania umowy czyli ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE obejmuje wykonanie zamówienia w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni nr Ks 1 do studni nr Ks 75.
2. PRAWEM OPCJI jest objęte ewentualne zlecenie realizacji zakresu objętego w/w prawem a obejmującego wykonanie kanalizacji w m. Przyjezierze w ciągu ulicy Letniskowej od studni nr Ks 73 do studni nr Ks 153
3. Zamówienie z użyciem PRAWA OPCJI to zamówienie w ramach którego Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia podstawowego o dalszy zakres robót, a tym samym przewiduje dalsza realizację robot budowlanych zgodnie z ceną wykazaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
4. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
5. Cena robót budowlanych zamawianych w ramach zamówienia podstawowego i prawa opcji zostanie określona przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
6. O uruchomieniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem. Realizacja zakresu wynikającego z prawa opcji będzie następować zgodnie z zapisami niniejszej SWZ a w szczególności podpisanej umowy na podstawie wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu zostanie uznana oferta, która
otrzyma największą ilość punktów w obu kryteriach oceny ofert łącznie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu gwarancji - okres nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesięcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego, w następującym zakresie:
Wspólny Słownik Zamówień:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego

Zakres prac obejmuje
- Wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
- Wykonanie robót montażowych,
- Wykonanie przyłączy elektrycznych i oświetlenia do pompowni ścieków.
- Wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni dróg, chodników, poboczy,
- Wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych,
- Uporządkowanie terenu.
Szczegółowy zakres realizowanej Budowy oraz wymagania jakościowe określone są w:
a) Projekcie budowlanym,
b) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)
c) Przedmiarach robót,

2) W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz zapewnienia:
ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORÓW NADZORU
Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego zostały określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z dokumentacją techniczną, umową o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę jak również z istniejącymi urządzeniami,
b) wykonywania swoich zasadniczych obowiązków i uprawnień, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji projektu inwestycyjnego, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działać na rzecz prawidłowego wykonania inwestycji,
c) wykonywania swoich obowiązków i uprawnień poprzez personel posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zagadnieniach związanych z realizacją inwestycji, jak również, w przypadku gdy prawo tego wymaga, posiadających stosowane uprawnienia, których posiadanie zostanie potwierdzone właściwymi dokumentami. Zawsze tam, gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową, Wykonawca winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego,
d) monitorowania głównego postępowania u Wykonawcy prowadzonego w trybie „wybuduj”, wnosząc przy tym ewentualne uwagi, pomysły, oraz informując przy tym samego Zamawiającego,
e) odebrania od Zamawiającego Dokumentacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
f) sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem wzajemnej zgodności składających się na nią opracowań,
g) analiza i wsparcie Zamawiającego w zakresie oceny i akceptacji opracowanego przez wykonawcę robót szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie robót budowlanych,
h) powołania Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach budowlanych, posiadających wymagane prawem uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w składzie:
- Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 ze zm.)
- Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 ze zm.)
- Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 ze zm.)
- Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. stanowisk.
- Inne prace: wszelkie pozostałe prace wynikające z nadzorów autorskich lub poleceń uczestników procesu inwestycyjnego.
i) przeprowadzania kontroli robót budowlanych w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór oraz potrzeby Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych,
j) wydawania poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,
k) organizacji nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) kontrolowanie jakości materiałów, weryfikowanie i zatwierdzanie wszelkich źródeł pozyskiwania materiałów, decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, do wszystkich elementów przewidzianych w realizacji inwestycji w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Wykonawca ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie zatwierdzenia jakości materiałów w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze, od przedstawienia ich przez wykonawcę robót do akceptacji;
2) uzyskiwanie od autora projektu wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z dokumentacją projektową i zawartych w niej rozwiązań,
3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zapisami umowy w sprawie robót budowlanych,
4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego; wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską,
5) decydowanie o dopuszczeniu do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi wykonawcy robót, przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane w dokumentacji projektowej i STWiORB a także w przepisach BHP i ppoż.,
6) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,
7) uczestniczenie w próbach i odbiorach (częściowych i końcowych) technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
9) kontrolowanie rozliczeń budowy,
10) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika budowy w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku oraz kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść Zamawiającego,
11) realizacja zadań wynikających z nadzoru inwestorskiego poprzez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego, wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgód, akceptacji i wniosków dla wykonawcy robót wyłącznie na piśmie w uzgodnieniu z Zamawiającym; Wykonawca wydając decyzje niosące konsekwencje finansowe i terminowe musi każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego,
12) powołani przez Wykonawcę Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień, które określone są w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. Zmianami,
13) w trakcie realizacji robót nadzorowanie realizacji robót zgodnie z szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz dbanie o ewentualne uaktualnienia harmonogramu, w przypadku konieczności przesunięcia terminu wykonania robót; Wykonawca analizuje wszystkie zaistniałe fakty i przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie do przesunięcia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych;
14) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zanikowi lub zakryciu w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez kierownika budowy lub Zamawiającego,
15) zgłaszanie uwag Kierownikowi Budowy oraz Zamawiającemu odnośnie stanu BHP, ppoż. i utrzymania porządku na budowie,
16) uczestnictwo w naradach i spotkaniach z udziałem uczestników procesu inwestycyjnego i wykonawcami, w terminach ustalonych po podpisaniu umowy,
17) bieżąca kontrola budowy poprzez wizytację placu budowy /pobyt na terenie budowy (minimum 2 razy w miesiacu, w tym raz przy udziale przedstawicieli Zamawiającego dla każdej z branż). Ponadto na wezwanie Zamawiającego, w sprawach nie cierpiących zwłoki, Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na terenie budowy w ciągu 8 godzin i podjęcia czynności objętych umową. Liczba pobytów inspektora nadzoru na terenie budowy musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót/prac i wynikać będzie z bieżących potrzeb. W czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i wykonywanych czynności stosownym wpisem,
18) sporządzanie pisemnych kwartalnych raportów z realizacji Inwestycji, które powinny zawierać co najmniej:
- opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo - finansowego,
- nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym,
- plan robót i finansowania na kolejne miesiące,
- opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,
- fotografie dokumentujące postęp robót,
- wykaz zmian w dokumentacji projektowej,
- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia;
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje korzystanie z prawa opcji.
1. Minimalny poziom zamówienia, który Zamawiający planuje zrealizować w terminie obowiązywania umowy czyli ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE obejmuje wykonanie zamówienia w zakresie pełnienia pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac polegających na budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni nr Ks 1 do studni nr Ks 75.
2. PRAWEM OPCJI jest objęte ewentualne zlecenie realizacji zakresu objętego w/w prawem a obejmującego pełnienie pełno branżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac polegających na budowie kanalizacji w m. Przyjezierze w ciągu ulicy Letniskowej od studni nr Ks 73 do studni nr Ks 153.
3. Zamówienie z użyciem PRAWA OPCJI to zamówienie w ramach którego Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia podstawowego o dalszy zakres robót, a tym samym przewiduje dalsza realizację usługi zgodnie z ceną wykazaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
4. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
5. Cena usług zamawianych w ramach zamówienia podstawowego i prawa opcji zostanie określona przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
6. O uruchomieniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem. Realizacja zakresu wynikającego z prawa opcji będzie następować zgodnie z zapisami niniejszej SWZ a w szczególności podpisanej umowy na podstawie wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6b do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu zostanie uznana oferta, która
otrzyma największą ilość punktów w obu kryteriach oceny ofert łącznie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas na podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na terenie budowy – (nie mniej niż 24 godz. i nie więcej niż 48 godz.)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- Część 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
- że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, o wartości robót co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.
W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem, w postaci budowy lub rozbudowy lub przebudowy dwóch sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych o wartości robót co najmniej 1.000.000,00 zł brutto musi wykazać się jeden z wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia w ramach oferty wspólnej, w celu wspólnego wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Uwaga - ilekroć w siwz jest mowa o:
„Budowie lub rozbudowie lub przebudowie” należy przez to rozumieć budowę lub rozbudowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1202).
- że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.
Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować:
1) minimum jedną osobą Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 ze zm.) oraz posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych
2) minimum jedną osobą Kierownika Robót Elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniajace do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 ze zm oraz posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych;
3) minimum jedną osobą Kierownika Robót Drogowych, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniajace do kierowania robotami w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 ze zm.) oraz posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. stanowisk.
W przypadku ofert wspólnych powyższy warunek udziału w postępowaniu wykonawcy składający ofertę wspólną mogą spełniać łącznie.
Ww. osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy, w celu realizacji zamówienia.
UWAGA:
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa powyżej, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędnie z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
Część 2 – Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować:
1) minimum jedną osobą Inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 ze zm.) oraz posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych
2) minimum jedną osobą Inspektora nadzoru robót Elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 ze zm oraz posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych;
3) minimum jedną osobą Inspektora Nadzoru robót Drogowych, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 ze zm.) oraz posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. stanowisk.
W przypadku ofert wspólnych powyższy warunek udziału w postępowaniu wykonawcy składający ofertę wspólną mogą spełniać łącznie.
Ww. osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy, w celu realizacji zamówienia.
UWAGA:
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa powyżej, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędnie z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty wspólne dla wszystkich części zamówienia:
Oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące o:
braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2.
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców w zakresie braku podstaw do wykluczenia;
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego – załącznik nr 4;.
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, który zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego - załącznik nr 5
Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia,.
Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pełnomocnictwo.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostepniającym zasoby na takich zasadach.
W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg rozdziału 18.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wspólne dla wszystkich części zamówienia:
Oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące o:
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców w zakresie braku podstaw do wykluczeni

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wspólne dla wszystkich części zamówienia:
Formularz oferty według wzoru udostępnionego przez zamawiającego;
Uwaga! Formularz oferty stanowi merytoryczną treść oferty i nie podlega uzupełnianiu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu” oraz Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach określonych we wzorach umów na roboty budowlane stanowiącej załącznik nr 6a (§ 14) oraz na usługi stanowiącej załącznik nr 6b (§ 9).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/moryn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy pzp, tj. nie ogranicza liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, co oznacza, że w przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji zamawiający przeprowadzi je ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu w postępowaniu.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w§ 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.

Zobacz inne

Prawo