Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00127307/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa obiektu imprez plenerowych w formie stalowej wiaty wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 49,6 kWp – budowa lodowiska/rolkowiska przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020656009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubińska 53

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-623

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 73 88 200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spartan@spartan.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartan.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa obiektu imprez plenerowych w formie stalowej wiaty wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 49,6 kWp – budowa lodowiska/rolkowiska przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c80e48b8-be4a-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127307

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spartan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spartan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://spartan.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) znajduje się w dokumentacji przetargowej - Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac:
1. Roboty przygotowawcze, ziemne:
- splantowanie i oczyszczenie terenu objętego zakresem opracowania, przygotowanie pod wykonanie projektowanych nawierzchni,
- wytyczenie projektowanego obiektu imprez plenerowych,
- roboty ziemne – korytowanie podłoża

2. Roboty budowlane:
- budowa obiektu imprez plenerowych wraz z wyposażeniem,
- wykonanie płyty lodowiska/rolkowiska wraz z odwodnieniem i wyposażeniem,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i betonowej,
- uporządkowanie terenu

3. Roboty elektryczne:
- budowa wewnętrznej linii zasilającej agregat propanowy,
- budowa wewnętrznej linii zasilającej projektowany obiekt imprez plenerowych,
- montaż na gotowym podłożu paneli PV 375 Wp,
- wykonanie instalacji nagłośnieniowej,
- wykonanie instalacji odgromowej

4. Roboty sanitarne:
- wykonanie instalacji ziębniczej,
- montaż agregatu propanowego,
- wykonanie kanalizacji zrzutu lodu,
- budowę kanalizacji deszczowej z podłączeniem do istniejącej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212211-8 - Roboty budowlane w zakresie lodowisk

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje wykonywanie tych zamówień na terenie obiektu przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł,

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:
a) należyte wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie lodowiska o powierzchni tafli lodowiska nie mniejszej niż 800m² dla każdego z zadań, w tym lub osobno 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na zadaszeniu obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 800m²,

ba) dysponowanie co najmniej 1 (jedną) osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania:
- posiada uprawnienia kierownika budowy w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz
- posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami oraz
- jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

bb) dysponowanie co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej oraz będącej członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),

bc) dysponowanie co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych wykonawczych oraz będącej członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),

bd) dysponowanie co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do instalacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających substancje kontrolowane w celu zamontowania układu w miejscu jego eksploatacji, uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 z późn. zm.).

Wszystkie powyższe osoby, wymienione w ba) – bd), muszą posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pełnionych przez siebie funkcjach.

Jeżeli jedna, dwie lub trzy osoby spełniają wszystkie powyższe wymagania w zakresie uprawnień budowlanych, to warunek zostanie spełniony.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Dokumenty powinny potwierdzać warunek określony w niniejszej SWZ, tj., że Wykonawca jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania poniższego warunku.
4) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP Nr rachunku: 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP/4/2023 na budowę lodowiska/rolkowiska przy ul. Sukielickiej”.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa ustawa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W sytuacji spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy PZP.
3. Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
a) jeśli w ramach wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia że posiada co najmniej takie doświadczenie jakie wymagane było dla spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
b) braku możliwości realizacji umowy za pomocą osoby wskazanej przez Wykonawcę jako kierownika budowy – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tej osoby, pod warunkiem, że osoba ta będzie spełniała warunek jej postawiony dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie terminu wykonania umowy o niezbędny konieczny czas, w przypadku:
a) ujawnienia błędów w dokumentacji projektowej, o czas potrzebny na ich usunięcie,
b) gdy nastąpiła konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej lub stanowiących nieistotne odstępstwo od dokumentacji projektowej lub STWiORB, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót (po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności) lub konieczność wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, jeżeli stanowią one nieistotną zmianę w stosunku do warunków budowy – w takim przypadku Zamawiający poleci na piśmie wykonanie tych robót Wykonawcy,
c) zmiany warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych (w szczególności w przypadku klęski żywiołowej, niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), intensywnych opadów deszczu, długotrwałych ujemnych temperatur uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią) oraz działania siły wyższej.
6. Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany sposobu spełniania świadczenia z uwagi na zmiany technologiczne, tj. w przypadku:
a) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
b) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałów niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,
d) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://spartan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

Zobacz inne

Prawo