Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wolsztyn, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00127319/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
sukcesywna 12 m-czna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen medyczny z parownicą atmosferyczną, wyposażony w systemem telemetrii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE

1.3.) Oddział zamawiającego: SPZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970773426

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wschowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Wolsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzozwolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozwolsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

sukcesywna 12 m-czna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen medyczny z parownicą atmosferyczną, wyposażony w systemem telemetrii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5d0031b-b992-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn
3) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
 przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
 przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
 przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
 przesyłania odwołania/inne
 odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Pełne informacje ze względu na ograniczoną ilość znaków zostały określone w rozdz. 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztyn, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn; tel. 068/347-73-00; tel. 68 347 73 00 (centrala)tel. 68 347 73 54 (centrala - informacja), tel. 68 347 73 55 (sekretariat Dyrektora), fax. 68 384 25 90, poczta elektroniczna: sekretariat@spzozwolsztyn.pl/
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spzozwolsztyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Pełne informacje ze względu na ograniczoną ilość znaków zostały określone w rozdz. 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/7/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna 12 m-czna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli na gazy medyczne i niemedyczne oraz dzierżawą zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen medyczny z parownicą atmosferyczną, wyposażony w systemem telemetrii dla SPZOZ w Wolsztynie”.
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli na gazy medyczne i niemedyczne – sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy, zgodnie z asortymentem określonym w- załącznik nr 2 do SWZ.
W ramach umowy, Zamawiający wymaga wydzierżawienia zbiornika kriogenicznego- na okres 12 miesięcy, zbiornik zgodny z parametrami technicznymi przedstawionymi w załączniku nr 3 do SWZ, jego zainstalowanie, przekazanie do użytkowania (uruchomienie), dokonanie wymaganych przepisami prawa niezbędnych zgłoszeń i odbiorów technicznych, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i wykorzystania urządzenia, prawidłowej eksploatacji, dostarczenia książki eksploatacyjnej i księgi rewizyjnej urządzenia technicznego.
Szczegółowe warunki sukcesywnych dostaw, dzierżawy i serwisowania zbiornika zostały określone w we wzorze umowy - załącznik nr 9 do SWZ.
Informacje dodatkowe:
a) Aktualnie SPZOZ Wolsztyn dzierżawi zbiornik ciśnieniowy pionowy, typ 33VCSP -18 D2 wraz z parownicą FEROX.
b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zobligowany będzie do za-montowania zbiornika wraz z całą instalacją w tym samym miejscu, w którym aktualnie znaj-duje się używany zbiornik. Miejscem zamontowania zbiornika jest teren należący do SPZOZ mieszczący się w Wolsztynie na ulicy Wschowskiej 3.
c) W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek przeróbek, poprawek w montażu zbiorni-ka oraz jego instalacji w celu prawidłowego funkcjonowania zbiornika, Wykonawca będzie zobligowany do pokrycia tych kosztów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44615100-5 - Stalowe zbiorniki ciśnieniowe

39226210-7 - Butle

45231222-7 - Roboty w zakresie zbiorników gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – 60 %
Termin realizacji dostaw częściowych - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw częściowych - 40%

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 7 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022.230 tj.) zezwolenie na obrót hurtowy produktami leczniczymi na terenie RP lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych w tym dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw członków UE- dotyczy produktów leczniczych- dotyczy produktów leczniczych
Ocena spełniania warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykaże, że dysponuje przynajmniej:
a) co najmniej dwoma cysternami przystosowanymi do przewożenia gazów medycznych ciekłych oraz dysponuje co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do przewożenia butli na gazy medyczne i niemedyczne,
b) co najmniej dwoma osobami z uprawnieniami do kierowania pojazdami, które wykorzystywane będą do realizacji usługi, legitymujących się aktualnymi zaświadczeniami ADR (międzyna-rodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych) dla kierowców i pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach z zachowaniem postanowień obowiązujących przepisów dotyczących wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych dla zawodów medycznych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

c) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy gazów medycznych i nieme-dycznych na kwotę brutto: co najmniej 130 000,00 zł brutto każda.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej je-den z takich Wykonawców powinien wykazać dwie dostawy gazów medycznych i niemedycznych na kwotę brutto: co najmniej 130 000,00 zł brutto każda. W przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub Wykonawca (a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich Wykonawców) powinien wykazać dwie dostawy gazów medycznych i niemedycznych na kwotę brutto: co najmniej 130 000,00 zł brutto każda;
Pełne informacje w zakresie warunków udziału zostały określone w rozdz. 6 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Za-mawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 3, 108 ust.1 pkt. 4, art. 108 ust.1 pkt.5, art. 108 ust.1 pkt.6 ,
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcze-śniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.2 pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.4 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2 pkt 2) zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
9.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (warunki wskazane w pkt 6.1. ) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.2 pkt. 1) i 2) dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
9.6 Dokumenty, o których mowa w pkt 9 Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.
9.7 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności reje-strów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”. Pełne informacje w zakresie powyższego wykluczenia ze względu na ograniczoną ilość znaków zostały określone w rozdz. 7. ust. 7.3 SWZ.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane (załącznik nr 6), oraz załączeniem 2)dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są refer. bądź inne dok. sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świad. powtarzaj. się lub ciągłych nadal wykonywanych refer.bądź inne dok. potwier.ich należyte wykonywanie winny być wystaw.w okresie ostat.3 m-cy; 3)Wykaz osób, skier. przez Wykon. do realizacji zamówienia publicznego, w szczegól.odpowiedz. za świad.usług, wraz z infor. na temat zakresu wykonyw. przez nie czynności oraz infor. o podst.do dyspon. (wzór wykazu osób skier. przez wykonawcę do real.zamówienia stanowi zał.11 do SWZ), 4)dla zbiornika kriogenicz.- dok.dopusz. od obrotu i używania na terenie RP, -dla wyrobów medycznych: zaświad. niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli ja-kości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfi-kacjom technicznym, tj.: zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach med.(Dz.U. 2022.974) -jeżeli jest wymagane: Deklar.zgodn. CE, Wpis /zgłosz. do RWMiPB,6)dla produk.leczn. tj. na tlen med. ciekły, sprężony, podtlenek azotu: Zamawiający wymaga, aby produkty lecznicze zaofer.przez Wykonawcę w ofercie posiadały wymagane przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku Pr.farmaceut.(Dz.U.2022.2301 t.j.zm.) właś.pozwol.na dop. do obrotu i stos. na ter.Polski wydane przez upraw. do tego organ; 7)W przypadku napełniania butli należących do Zamawiającego tlenem medycznym – wymagane przedstawienie zezwolenie wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny; Odpis lub inform. z KRS lub z CEiDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządz.nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wp.do rejestru lub ewid. Wykonawca może w celu potw.spełn.war.udziału w postęp. polegać na zdoln.tech./zawod. (patrz pkt 6.1.pkt 4SWZ) innych podm.,niezależnie od charakt. praw.łącząc.go z nimi stos. prawnych.Wykonawca, który polega na zdol. tech./ zawod. (patrz.6.2 ppkt4 SWZ) składa wraz z ofertą:-zobow. podmiotu udostępn.zasoby do oddania mu do dysp.niezb.zasobów na potrzeby real.danego zamów.lub inny podmiotowy śr.dowod.potwier., że wykonawca realizując zamów. będzie dyspon. niezbęd.zasob.tych podmiotów. Zobow.podmiotu udostęp.zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stos.łączący Wykonawcę z podm. udostępn.zasoby gwarant.rzeczyw.dostęp dotych zasobów oraz określa w szczególn.:zakres dostępn. wykonawcy zasobów podm. udostępn. zasoby; sposób i okres udostęp.wykonawcy i wykorzyst.przez niego zasobów podm. udostępn. te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostęp. zasoby, na zdoln. którego wykonawca polega w odnies.do war.udziału w postęp. dot.wykształ.kwalif. zawod. lub doświad., zreal.usługi, których wskazane zdol. dotyczą. Niewiążący wzór zobow. do odd. wykonawcy do dysp. niezbęd. zasobów na potrzeby wykonania zamów.stanowi zał.7 do SWZ. ośw. podm.udostęp. zasoby, potwierdz.brak podstaw wykl.tego podm.oraz odpow.spełn. war. udziału w postęp., w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zał.4B)UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13) Dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Formularz ofertowy - stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wypełniony odpowiednio załącznik nr 2 - (formularz asortymentowo-ilościowo- cenowy),
3. Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 -z parametrami technicznymi analizatorów,
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania oraz o spełnianiu warunków uczestnictwa- załącznik nr 4 (A)
5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ),
6. Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania załącznik nr 4 B oraz spełnianiu warunków w zakresie udostępnianego zasobu.
7. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
8. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 7 powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
9. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych SWZ,
10. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
11. Dokumenty, o których mowa wyżej 9) SWZ dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP,
12. oświadczenia w zakresie kryterium oceny ofert - na formularzu oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.2 SWZ: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, warunku opisanego w pkt 6.1. ppkt 4) lit.c). Działając na podstawie art. 117 ust. 1 PZP, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 7.1. ppkt 4) lit.c).

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.1. ppkt 4) lit a) i b) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany stawek podatku vat. W takim przypadku cena netto nie ulegnie zmianie, natomiast do niej zostanie doliczony podatek vat w obowiązującej wysokości.
2. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie w terminie 2 dni powiadomić pisemnie Zamawiającego o okolicznościach stanowiących podstawę sporządzenia aneksu do umowy. W przypadku, o którym mowa w niniejszym § wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie Zamawiającego, aneks zacznie obowiązywać z dniem podpisania przez strony.
3. Wydłużenie terminu realizacji umowy możliwe jest na warunkach określonych w § 18 umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w wyniku nowelizacji obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na przedmiot oraz warunki umowy, bez której dalsza realizacja umowy byłaby niemożliwa; W takimi przypadku umowa zostanie dostosowana wyłącznie w zakresie zmienionych przepisów.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony pod rygorem ich nieważności.
6. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy po upływie 6 miesięcy (i kolejnych okresach półrocznych) trwania umowy ogłoszony zostanie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik zmiany cen towarów i usług za dane półrocze, którego wysokość jest mniejsza lub większa o ponad 2% od jego poziomu w dniu podpisania umowy (aneksu z tego tytułu), każda ze stron uprawniona jest do żądania odpowiednio: zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia za kolejne analogiczne okresy trwania umowy o procent odpowiadający tej różnicy, przy czym maksymalna wartość wzrostu wynagrodzenia netto Wykonawcy, łącznie w okresie trwania umowy nie może być równa lub większa niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy PZP oraz nie może być równa lub przekraczać 10% wartości pierwotnej umowy.
7. Każda ze Stron celem dokonania zmian opisanych w ust. 6, występuje z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zawierającym uzasadnienie z wyliczeniem całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.
8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, o ile przedmiotem umowy z podwykonawcą są dostawy lub usługi a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-17 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-15

Zobacz inne

Prawo