Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Koziegłowy, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00127326/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 595031S Koziegłówki ul. Kłodówka-Lgota Górna ul. Jurajska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398505

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Moniuszki 14

1.5.2.) Miejscowość: Koziegłowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-350

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: izp@kozieglowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozieglowy.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 595031S Koziegłówki ul. Kłodówka-Lgota Górna ul. Jurajska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8462911-bd87-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127326

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010443/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 595031S Koziegłówki ul. Kłodówka-Lgota Górna ul. Jurajska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały wskazane w SWZ w dziale I rozdz. VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy; Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy; e-mail: um@kozieglowy.pl ; strona internetowa: www.kozieglowy.pl ; telefon do kontaktów: 34 3141219.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@kozieglowy.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIGK.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej nr 595031S Koziegłówki ul. Kłodówka-Lgota Górna ul Jurajska
2. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: długość odcinka 4 367,80 m., szerokość jezdni 5,5 m; obustronne utwardzone pobocza o szer.0,75 m; kanał technologiczny, zabezpieczenie kolizji z istniejącymi sieciami, odtworzenie istniejących zjazdów;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Projekt budowlano – wykonawczy, STWiOR, przedmiar robót, które stanowią załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.
3. Ponadto zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
- Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną oraz wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej odbiorowej (operatu kolaudacyjnego).
- wykonanie tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujących.
- Dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia rozpoczęcia (w przypadku konieczności) i zakończenia robót do PINB w Myszkowie.
- Zabezpieczenie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym podziemnym i nadziemnym.
- Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
- Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.
- Remonty i naprawę (odtworzenie) zniszczonej nawierzchni drogowej i istniejących obiektów, budowli jeżeli zostaną uszkodzone w trakcie prowadzenia inwestycji.
- Zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Powstałe w ten sposób odpady – w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu: nadmiar gruntu, gruz, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Ewentualną wymianę gruntu, jeżeli będzie konieczna lub jego zagęszczenie do parametrów wymaganych odpowiednimi normami i przepisami.
- Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.
- Wykonanie wszelkich niezbędnych odwodnień prac budowlanych i zabezpieczeń wykopów.
- Zadanie po wykonaniu musi spełniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów: Kryteriami oceny ofert są:
a) całkowita cena ofertowa brutto C – waga kryterium: 60%;
b) okres gwarancji i rękojmi G - waga kryterium: 40%;
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi G

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji w wysokości:
nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł
(W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie lub poleganiu na zasobach innych podmiotów w/w środki finansowe lub zdolność kredytowa podlegają sumowaniu)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- min. 2 roboty budowlane polegające na: budowie/przebudowie/ odbudowie drogi o długości min. 2000 mb o łącznej min. wartości 3 000 000,- zł brutto każde;
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub poleganiu na zasobach innych podmiotów, warunek ten, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców/podmiot udostępniający zasoby).
b) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia publicznego, tj.:
- min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń do dróg wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
Uwaga:
-W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2.2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Uwaga:
-W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
-W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedmiotowy dokument należy złożyć w odniesieniu do tych podmiotów;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
[Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji w wysokości: nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł.
W przypadku, kiedy Wykonawca poda, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie sześciocyfrowej (siedmiocyfrowej, itd.) wówczas Zamawiający traktuje, że pierwsza cyfra przedmiotowej kwoty ma wartość „1”, a każda kolejna cyfra przedmiotowej kwoty ma wartość „0” i ostatnie dwie cyfry przedmiotowej kwoty to wartości groszy). W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie lub poleganiu na zasobach innych podmiotów w/w środki finansowe lub zdolność kredytowa podlegają sumowaniu.]
2.4) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
[Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- min. 2 roboty budowlane polegające na: budowie/przebudowie/ odbudowie drogi o długości min. 2000 mb o łącznej min. wartości 3 000 000,- zł brutto każde;
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub poleganiu na zasobach innych podmiotów, warunek ten, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców/podmiot udostępniający zasoby).
2.5) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - załącznik nr 7 do SWZ;
[Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia publicznego, tj.:
- min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń do dróg wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
3.1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SWZ;
3.2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 SWZ.
3.3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
3.4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
3.5) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonają
poszczególni Wykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie) - według
wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;
3.6) Przedmiotowe środki dowodowe – brak.
3.7) pełnomocnictwo dla osoby/osób składających ofertę – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych; Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
3.8) dowód wniesienia wadium (jeżeli zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu).
3.9) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa; (jeżeli dotyczy). Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022r. poz. 1233), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, powinien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego jawną część dokumentacji. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 000,- zł; słownie: osiemdziesiąt tyś. zł 00/100.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku form, o których mowa w art. 97 ust. 7 Pzp
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek bankowy Zamawiającego: Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy - Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Nr 20827900000300006820030017. W takim przypadku za datę wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w jednej z form określonych w pkt 2 powyżej (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy przesłać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, oryginał dokumentu w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 266 w zw. z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 w zw. z art. 266 ustawy Pzp. Jako beneficjenta gwarancji lub poręczenia należy wskazać „Gminę i Miasto Koziegłowy”
7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy
8. Zwrotu lub zatrzymania wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 98 w zw. z art. 266 ustawy Pzp. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Na podstawie art. 450 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna za prawidłowe złożenie gwarancji w formie innej niż pieniężna, wynikającej z art. 97 ust. 7 Ustawy Pzp jedynie w przypadku, gdy będzie ona złożona przez wszystkich spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jednakże z treści gwarancji wynikało będzie, że działa on jako jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a pozostali wykonawcy zostaną w treści tejże gwarancji wymienieni.
11. Przy wnoszeniu wadium wykonawca powinien powołać się na nazwę postępowania.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia/dokumenty o których mowa w Dziale II Rozdziale III ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 7
pkt 30 ustawy PZP, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany
jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy PZP.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń obu stron. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek o zmianę umowy wymaga uzasadnienia. Do uznania Zamawiającego należy czy okoliczności wskazane we wniosku uzna za usprawiedliwiające zmianę umowy.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

Zobacz inne

Prawo