Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00127389/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa urządzeń: sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz oprogramowania biurowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357114075

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Na Stawach

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-107

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 424 07 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wup-krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa urządzeń: sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz oprogramowania biurowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86cf424e-b72b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127389

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062173/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania biurowego i akcesoriów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-86cf424e-b72b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowo opisano w pkt. IX SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu (z
wyłączeniem ofert), odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą
Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem
zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej
wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym
podpisem (typ wewnętrzny).
2) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6) We wszelkiej korespondencji zawiązanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
postępowania wskazanym w SWZ.
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@wupkrakow.
pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
9) W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub-cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów
stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zasady związane z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarte są w Rozdziale XXI
SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zasady związane z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarte są w Rozdziale XXI
SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZ.271.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 192003,33 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń: komputerów przenośnych, akcesoriów, komputera stacjonarnego, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów oraz oprogramowania biurowego, zwanych dalej „urządzeniami”, zgodnie z Załącznikiem nr A do SWZ - Opisem przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30216110-0 - Skanery komputerowe

30232100-5 - Drukarki i plotery

30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 60 pkt
b) Czas naprawy komputera w miejscu instalacji liczony od momentu zgłoszenia – 30 pkt
c) Komputery przenośne, monitory, replikatory portów tego samego producenta – 10 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy komputera w miejscu instalacji liczony od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Komputery przenośne, monitory, replikatory portów tego samego producenta

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione gdy:
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje (dot. świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości brutto min. 100 000,00 zł każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w
Rozdziale VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunku udziału opisanego w Rozdziale VI SWZ, w szczególności określenie przedmiotu zamówienia, rodzaju realizowanych dostaw, termin realizacji, nazwę Zamawiającego (załącznik nr 7 do SWZ ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Przedmiotowe środki dowodowe:
1) opis/y techniczny/e sporządzonych przez producenta i/lub wydruk/i ze stron internetowych producenta, bądź katalog/i producenta/ów lub inne dokumenty pochodzące od producenta sprzętu, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe są składane na potwierdzenie wszystkich parametrów, opisanych w załączniku A do SWZ. Wykonawca winien w przedmiotowych materiałach jednoznacznie wskazać, której pozycji dotyczą załączone dowody,
2) Oświadczenie producenta systemu operacyjnego lub oświadczenie producenta sprzętu komputerowego (komputer przenośny i komputer stacjonarny) potwierdzające kompatybilność sprzętu z systemem operacyjnym. Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej producenta systemu lub wydruk ze strony internetowej producenta sprzętu komputerowego.
3) Oświadczenie Wykonawcy lub producenta sprzętu komputerowego (komputer przenośny i komputer stacjonarny i monitor), że producent posiada certyfikat ISO 9001 lub równoważny w zakresie co najmniej doskonalenia jakości wyrobów. Zamawiający dopuszcza kopię (wydruk) certyfikatu lub wskazanie strony Internetowej producenta do pobrania certyfikatu.

4) Oświadczenie Wykonawcy lub oświadczenie producenta dotyczące deklaracji zgodności CE dla sprzętu komputerowego (komputer przenośny, komputer stacjonarny i monitor ). Zamawiający dopuszcza kopię (wydruk) deklaracji lub wskazanie strony internetowej producenta do pobrania deklaracji.
5) Oświadczenie Wykonawcy lub producenta urządzeń o spełnieniu kryteriów środowiskowych RoHS lub TCO lub innego równoważnego w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska dla komputera przenośnego, komputera stacjonarnego, skanera i monitora ). Zamawiający dopuszcza kopię (wydruk) certyfikatu lub wskazanie strony internetowej producenta do pobrania certyfikatu.
6) Oświadczenie Wykonawcy lub firmy serwisującej lub producenta komputera (komputer przenośnego i komputer stacjonarnego i monitora ), że posiada certyfikat ISO 9001 lub równoważny w zakresie co najmniej ujęcia procesowego w doskonaleniu usług i badania jakości obsługi klienta. Zamawiający dopuszcza kopię (wydruk) deklaracji lub wskazanie strony internetowej firmy lub producenta do pobrania deklaracji.
7) Oświadczenie Wykonawcy lub firmy serwisującej lub producenta komputera (komputer przenośny i komputer stacjonarny), że podmiot świadczący usługi gwarancyjne posiada autoryzację producenta oferowanego urządzenia. Zamawiający dopuszcza kopię (wydruk) dokumentu lub wskazanie strony internetowej producenta do pobrania dokumentu.
8) Oświadczenie Wykonawcy lub firmy serwisującej lub producenta komputera (komputer przenośny i komputer stacjonarny), że w przypadku konieczności naprawy komputera poza siedzibą Zamawiającego, dyski twarde pozostają u Zamawiającego.
9) W przypadku zaoferowania produktów równoważnych (oprogramowania biurowego lub systemu operacyjnego), Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty:
a) dokumentację oprogramowania z zaznaczonymi odpowiednimi fragmentami potwierdzającymi spełnianie przez zaoferowane oprogramowanie opisanych w OPZ wymagań;
b) zestawienie opisanych wymagań wraz ze wskazaniem miejsc w dokumentacji oprogramowania, w których znajduje się potwierdzenie spełniania tych wymagań.
2. W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane urządzenia, wskazane w załączniku A do SWZ, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
3. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności zaoferowanych przez Wykonawcę urządzeń w stosunku do tych opisanych w Załączniku A do SWZ, obowiązek potwierdzenia (wykazania) równoważności zaoferowanych urządzeń (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający dopuszcza uzupełnienie wszystkich wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, w razie wątpliwości
Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji
reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty:
a) oświadczenia potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie (załącznik nr 2 do SWZ),
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy określonych szczegółowo w załączniku nr B do SWZ -
wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób i miejsce składania ofert zostały w rozdziale IX SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-15

Zobacz inne

Prawo