Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Orzysz, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00127488/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Orzysz

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Orzysz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671515

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 3

1.4.2.) Miejscowość: Orzysz

1.4.3.) Kod pocztowy: 12-250

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@orzysz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.orzysz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127488

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00108224

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w m. Ublik i odprowadzenie ścieków do komunalnej oczyszczalni ścieków w m. Orzysz.

W ramach projektu zostanie wykonany następujący zakres prac:

• Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Ublik,
• Budowa kanalizacji ciśnieniowej z m. Ublik do systemu kanalizacji sanitarnej w m. Cierzpięty i odprowadzenie ścieków do komunalnej oczyszczalni w Węgorzewie.
• Budowa sieci wodociągowej z Cierzpięt do m. Ublik.


Zakres prac do wykonania:1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna-562 m

2. Kanalizacja sanitarna tłoczna- 5 671 m
3. - Przepompownie ścieków- 1 szt.
4. - Przepompownie przydomowe- 13 st.
5. Sieć wodociągowa- 5 771 mSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy- załącznik nr 8 do SWZ.

Zadanie dofinansowane jest z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w m. Ublik i odprowadzenie ścieków do komunalnej oczyszczalni ścieków w m. Orzysz.

W ramach projektu zostanie wykonany następujący zakres prac:

• Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Ublik,
• Budowa kanalizacji ciśnieniowej z m. Ublik do systemu kanalizacji sanitarnej w m. Cierzpięty i odprowadzenie ścieków do komunalnej oczyszczalni w Węgorzewie.
• Budowa sieci wodociągowej z Cierzpięt do m. Ublik.


Zakres prac do wykonania:1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna-487 m

2. Kanalizacja sanitarna tłoczna- 5 529 m
3. - Przepompownie ścieków- 1 szt.
4. - Przepompownie przydomowe- 13 st.
5. Sieć wodociągowa- 5 017mSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy- załącznik nr 8 do SWZ.

Zadanie dofinansowane jest z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 10:00

Po zmianie:
2023-03-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 10:05

Po zmianie:
2023-03-15 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-08

Po zmianie:
2023-04-13

Zobacz inne

Prawo