Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tworóg, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00127532/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Tworóg

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tworóg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 16

1.5.2.) Miejscowość: Tworóg

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-690

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarka@ug.tworog.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tworog.pl/aktualnosci

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df864e24-be52-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127532

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065461/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg - Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu (II etap)

1.1.5 Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg - Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/738011

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/738011

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej
2. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1320; dalej: ”Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalne wersja 10 0.,
d) włączona obsługa Java Script,
e) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
4. Wymagania techniczne, sposób sporządzania i przekazywania dokumentów składanych przez Wykonawców określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
5. Oświadczenia lub dokumenty składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki. Pozostałe wymagania dotyczące dokumentów oraz oświadczeń składanych przez Wykonawców określa rozdział 11. SWZ.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Oferta, oświadczenia i dokumenty podmiotowe dotyczące Wykonawcy, Wykonawców i innych podmiotów, pełnomocnictwa, składane są w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyjątkiem złożenia oferty z załącznikami oraz podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem, że po otwarciu ofert Wykonawca może komunikować się wyłącznie za pośrednictwem adresu (adresów) poczty elektronicznej wskazanego w formularzu oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zamawiający przekazuje poniższe informacje.
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Tworóg reprezentujący Gminę Tworóg z siedzibą:
a) Urząd Gminy Tworóg
b) ul. Zamkowa 16
c) 42-690 Tworóg
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach oraz prawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych w następujący sposób:
a) pisemnie pod adresem: ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg,
b) pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@csw.edu.pl
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z ustawą Pzp) - przetwarzanie ze względu na niezbędność wykonania umowy oraz niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych związany jest z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; podanie danych jest niezbędne do realizacji zarówno postępowania, jak i dalszych etapów czyli podpisania umowy i jej realizacji.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Pzp oraz o dostępie do informacji publicznej, włączając w to systemy informatyczne pośredniczące.
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w szerszym zakresie mogą być Organy Państwowe.
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10) Posiada Pani/Pan:
i) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;
ii) na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania własnych danych osobowych;
iii) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO własnych danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Nie przysługuje Pani/Panu:
i) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
ii) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
iii) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
2) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3) Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Grp.I.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w przedmiocie zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg”:
a) Część nr 1 – „Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu” na odcinku ok. 700 m, w tym prace rozbiórkowe, drogowe w zakresie wymiany konstrukcji i nawierzchni, oznakowanie pionowe i poziome, urządzenie zieleni;
2) Przedmiot zamówienia, w tym warunki realizacji zamówienia, określają odpowiednio dla każdej części zamówienia:
a) dokumentacja projektowa;
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
c) projektowane postanowienia umowy.
3) Załączone fakultatywnie przedmiary nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, pełnią funkcję wyłącznie pomocniczą przy wycenie zamówienia i nie są wiążące.
4) Jeżeli w dokumentach zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, charakteryzujące produkty, materiały, rozwiązania lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, producenta, lub normy oraz inne odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, należy traktować je jako przykładowe, natomiast Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych.
a) Za równoważne uważa się materiały, urządzenia lub rozwiązania o parametrach nie gorszych od wymaganych, a jeżeli parametry minimalne nie zostały określone, należy przez to rozumieć materiały, urządzenia lub rozwiązania o parametrach zbliżonych, nadające się do zapotrzebowanego zastosowania, w tym pod względem tożsamości funkcji, rodzaju i jakości materiałów oraz danych technicznych.
5) Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w przedmiocie zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg”:
a) Część nr 2 – „Modernizacja ulicy Ptasiej w Tworogu” na odcinku ok. 772 m, w tym prace rozbiórkowe, drogowe w zakresie konstrukcji, nawierzchni, oznakowania, wycinki drzew, przebudowy hydrantów.
2) Przedmiot zamówienia, w tym warunki realizacji zamówienia, określają odpowiednio dla każdej części zamówienia:
a) dokumentacja projektowa;
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
c) projektowane postanowienia umowy.
3) Załączone fakultatywnie przedmiary nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, pełnią funkcję wyłącznie pomocniczą przy wycenie zamówienia i nie są wiążące.
4) Jeżeli w dokumentach zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, charakteryzujące produkty, materiały, rozwiązania lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, producenta, lub normy oraz inne odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, należy traktować je jako przykładowe, natomiast Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych.
a) Za równoważne uważa się materiały, urządzenia lub rozwiązania o parametrach nie gorszych od wymaganych, a jeżeli parametry minimalne nie zostały określone, należy przez to rozumieć materiały, urządzenia lub rozwiązania o parametrach zbliżonych, nadające się do zapotrzebowanego zastosowania, w tym pod względem tożsamości funkcji, rodzaju i jakości materiałów oraz danych technicznych.
5) Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie:
i) Dla części nr 1 (Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu): dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) drogi lub dróg, o wartości robót drogowych co najmniej 400 tys. zł brutto dla każdego z zadań.
ii) Dla części nr 2 (Modernizacja ulicy Ptasiej w Tworogu): dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) drogi lub dróg, o wartości robót drogowych co najmniej 1,2 mln zł brutto dla każdego z zadań.
Uwagi:
- Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, wystarczające jest potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla części nr 2.
- Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia zawodowego Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasobów nabytego przez każdego z nich z osobna.
- Wykonawca powołujący się na doświadczenie przy robotach wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam bezpośrednio uczestniczył.
- Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału dotyczących doświadczenia Wykonawcy w walucie innej niż polska (PLN) należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu.
b) Osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem, w tym co najmniej: Jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót w branży drogowej, która:
i) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
ii) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w przedmiotowej specjalności (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).
Uwagi:
- Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, wystarczające jest dysponowanie jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót w branży drogowej.
- Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
i) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
i) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
ii) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, a także podmiot udostępniający zasoby składają, w ramach oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, razem z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być złożona i podpisana w taki sposób, żeby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4) Wszelka korespondencja w sprawie oferty dokonywana będzie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na adres wskazany w ofercie.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, w tym w zakresie przedmiotu, ceny, terminu) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ).
2) Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.
3) Wprowadzenie zmian do Umowy jest możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków:
- Zgodnego oświadczenia Stron;
- Zachowania formy pisemnej zmiany;
- Zgodności zmiany z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy przetargowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/transakcja/738011

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zobacz inne

Prawo