Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gierałtowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00127726/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA GIERAŁTOWICE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GIERAŁTOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257848

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księdza Roboty 48

1.5.2.) Miejscowość: Gierałtowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-186

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 30 11 340, 32 30 11 350

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gieraltowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gieraltowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70ddebbe-be4b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016834/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. .Ofertę, oświadczenia, podm. środki dowod,, pełnomocnictwa, zobow. podmiotu udost. zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozd. X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:3.1. drogą elektroniczną: zp@gieraltowice.pl; lub3.2. poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl3. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga: posiadania konta na Marketplanet OnePlace. 4. Rejestracja i korzystanie z Platformy. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gmina Gierałtowice, https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl lub https.://oneplace.marketplanet.pl.5. Zgodnie z 67 ustawy Pzp., Zamawiający podaje wymagania techn. związane z korzystaniem z Platformy:6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; a. Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;b. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługującą TLS 1.2, ;c. Włączona obsługa JavaScript;d. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf. 6.2. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:a. dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdeS,b. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.6.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi do 2 GB. Zamawiający zaleca w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: pdf, doc, docx, zip, 7z . Dopuszcza się następujące formaty przesyłanych danych: xml, txt, rtf, xps, odt, ods, odp, xls, ppt, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,tar, gz, gzip, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdeS, CAdeS, ASIC, XMLenc.6.4. Kodowanie określono w SWZ6.5. Zam. inf., iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy zakupowej Gminy Gierałtowice tel. +48 22 257 22 23)
e-mail:oneplace@marketplanet.pl.6.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Marketplanet OnePlace. Regulamin znajduje się na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.6. W korespondencji należy posługiwać się numerem postępowania. 7. Wyk. może zwrócić się do zam. o wyjaśnienie SWZ.Wniosek należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: zp@gieraltowice.pl lub na Platformie Zakupowej: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy Pzp., w związku z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1.1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gierałtowice z siedzibą
w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl;
1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gieraltowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny sformalizowania procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
1.4. Odbiorcami danych osobowych jw. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września
2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami),
dalej „ustawa Pzp”; podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie
danych osobowych w tym spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A z siedzibą w Warszawie
(02-672) przy ul. Domaniewskiego 49, właściciel Platformy Zakupowej, na której Urząd
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl;
1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
(art. 78 ust. 4 Pzp.);
1.6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
1.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1.8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1.9. Osoba udostępniająca dane ma prawo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*** ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.10. Osobie udostępniającej dane osobowe nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 62362,74 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach” – etap III, polegające na wykonaniu zewnętrznych instalacji niskiego napięcia oświetlenia terenu, zabudowie 7 słupów oświetleniowych aluminiowych, anodowanych o przekroju okrągłym, z fundamentem prefabrykowanym, zabudowie 7 opraw oświetlenia LED, montażu uziomów poziomych w wykopie, zabudowie pozostałych elementów wyposażenia oraz wykonaniu pomiarów geodezyjnych powykonawczych wraz z naniesieniem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także wykonaniem wszystkich niezbędnych robót towarzyszących.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa (projekt budowlano – wykonawczy część elektryczna - oświetlenie uliczne – etap 3, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.
3. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). obejmują następujące rodzaje czynności:
1) Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonywujących czynności związane z realizacją zamówienia w tym realizację robót budowlanych i elektrycznych.
4.Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy Załącznik nr 6 oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącymi Załącznik nr 9 do SWZ.
5. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Paniówki. Wartość środków przeznaczonych na zadanie wynosi 67 434,31 zł. brutto.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Cena (C) - waga kryterium 60 %;
1.2. Okres gwarancji - waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
2.1. Cena (C) - waga 60 %
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a. Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2.2. Okres gwarancji - waga 40%
a. W kryterium „okres gwarancji” oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
b. W ramach kryterium „okres gwarancji” ocenie podlegać będzie wydłużony okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę powyżej minimum określone przez Zamawiającego (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 5 lat).
Ocena kryterium „okres gwarancji – 40 %” zostanie dokonana w następujący sposób:
- za przyjęcie minimalnego okresu gwarancji tj. 5 lat Wykonawca otrzyma – 0 pkt.
- za wydłużenie okresu gwarancji o każdy kolejny rok od minimalnego określonego przez Zamawiającego – 40 pkt (tj. 6 lat – 20 pkt, 7 lat - 40 pkt).
c. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 7 lat.
d. Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „okres gwarancji” zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty.
e. W sytuacji nie wskazania, deklaracji okresu gwarancji Zamawiający uzna , że Wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji tj. 5 lat.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.4.1. w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zadanie o wartości minimum 30 000,00 zł brutto, w ramach którego zrealizowano roboty budowlane obejmujące budowę (w tym także: rozbudowę), przebudowę lub remont w zakresie instalacji energetycznych zewnętrznych lub oświetlenia zewnętrznego - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
2.4.2. Dysponuje lub dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osobami wymaganymi przez Zamawiającego są:
a. Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane: art. 12 ust. 1 pkt 2) i ust.7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane, natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób ze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej . Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.
W przypadku gdy Wykonawca, po zapoznaniu się z zakresem rzeczowym zadania lub w trakcie realizacji zadania, stwierdzi konieczność pełnienia funkcji kierownika robót w innych branżach, Wykonawca w ramach wykonywanego zadania zapewni osobę dla każdej z branż, posiadającą odpowiednie uprawnienia i spełniająca wymagania określone powyżej.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone podmiotowe środki dowodowe wg metody „spełnia/ nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ ,(oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie wykonawcy ( oraz Podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli występuje), w zakresie braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 12 do SWZ.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
4.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, (ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, (oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ, (oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ ,(oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2.1.Wykaz robót budowlanych (określonych w SWZ ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2.2.Wykaz osób, określonych w SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.1. Oświadczenie wstępne na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( załącznik nr 2 do SWZ oraz w sytuacji opisanej w SWZ również załącznik 2a, 2b, 3 do SWZ),
3.2.Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzone na podstawie Załącznika nr 2 do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji.
3.3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone na podstawie Załącznika nr 2a do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji (jeżeli dotyczy).
3.4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, sporządzone na podstawie Załącznika nr 2 b do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji (jeżeli dotyczy).
3.5.Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG).
3.6. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Podmiotu udostępniającego zasoby, Podwykonawcy, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – zgodnie z zapisami SWZ.3.7.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3.8. Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby i/lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wymagane postanowieniami Rozdziału XI SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
3.9. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. XII pkt 3 SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane /usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.
3.10. Ewentualne zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - wraz z uzasadnieniem – zgodnie z Rozdz. 10 ust. 2 pkt 3) SWZ. (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP).
3.11. Oświadczenie wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli występuje), w zakresie braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 12 do SWZ.
Oferta wraz z zał. powinna być podpisana elektronicznie przez osobę upoważn. do reprezent.Wyk.,zgodnie z formą reprezentacji Wyk.określ.w rejestrze lub innym dokumencie,właściwym dla danej formy organizacyjnej Wyk. albo przez upełn.przedst.Wyk.W celupotwierdzenia,że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,zamawiający żąda od wyk.odpisu lub informacji z KRS,CEiDG lub innego właściwego rejestru.5.Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zgodnie z zapisami w SWZ w rozdz. XVIII. 6.O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.System nie zaakceptuje oferty złożonej po terminie składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w wyodrębnionym pliku. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać mocodawca ( osoba/ osoby wystawiające pełnomocnictwo ) lub notariusz.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 10 do SWZ).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. (oświadczenie i dokumenty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ROZWIĄZANIE UMOWY, ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY1.Zam.może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o przyczynie odstąpienia,nie później jednak niż do dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi lub rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy Wyk.w szczególności:a)Jeżeli Wyk.pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze str.Zam.nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;b)jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wyk.;c)jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wyk.w stopniu uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;d)jeżeli Wyk.zaniechał realizacji umowy tj.w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni;e)jeżeli Wyk.bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub w przypadku wstrzymania robót nie podjął ich w następnym dniu kalendarzowym od daty otrzymania decyzji o wznowieniu robót;f)jeżeli Wyk. realizuje przedm.umowy w sposób niezgodny z dokumentacją projektową;g)w przypadku,gdy nałożone na Wykonawcę kary umowne przekroczą 10% wynagrodz.umownego netto określ.w §4ust.2 umowy.2.Ponadto Zam.może odstąpić od umowy w przypadkach wyszczególnionych w art.456 ustawy Pzp.Odstąpienie od umowy należy uzasadnić na piśmie. 3.W przypadkach wymienionych w ust.1 i 2 Zam.może, po uprzedzeniu Wyk.z 14-dniowym okresem, wkroczyć na plac budowy,nie zwalniając Wyk.od odpowiedzialności wynikającej z umowy i przyjąć sam prowadzenie dalszych robót lub powierzyć je innemu wykonawcy.Zam.lub zaangażowany przez niego Wyk., może wykorzystać w tym celu wykonane roboty dotychczasowe lub materiały.4.Zam.może również odstąpić od umowy, jeżeli Wyk.nie wyraża zgody na zawarcie aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, której realizacja zostanie powierzona podwykonawcy lub nie zawarł umowy z ujawnionym Podw.wg wzoru zaakceptowanego przez Zam. w sytuacji,gdy Zam.poweźmie informację o realizacji robót przez nieujawnionego Podwyk.5.W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy,Wyk.należy się wynagrodzenie za wykonane prace pod warunkiem, że roboty te nadają się do wykorzystania do celu określonego w przedmiocie umowy. Jeżeli wykonane prace mają wady na tyle istotne, że roboty nie nadają się do wykorzystania do celu określonego w przedmiocie umowy, Zam.może od umowy odstąpić a Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie. 6.W przypadkach określ.w§12 ust.1 Zam.może bez zgody sądu oraz bez uprzedniego wezwania Wykonawcy powierzyć realizację robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wyk.nie zwalniając Wyk.z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy.7.Niezależnie od odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, zobowiązania Wykonawcy z tyt.gwarancji i rękojmi,postanowienia o odpowiedzialności Wykonawcy względem Zam.,w tym obowiązek zapłaty kar umownych pozostają obowiązujące.8.Zam.przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 8.1.Zmiany terminu wykonania określonego w§ 2 ze względu na wystąpienie: a)siły wyższej określonej jako zdarzenie pochodzące z zewnątrz mające charakter nadzwyczajny,którego nie da się przewidzieć i przy dołożeniu najwyższej staranności nie da się jemu zapobiec. Str. powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie,w terminie7-miu dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej,pod rygorem utraty prawa powoływania się na siłę wyższą.Termin wykonania umowy może zostać wydłużony o okres wstrzymania robót,wynikający z zaistnienia siły wyższej;b)niesprzyjających warunków atmosferycznych,takich jak:opady śniegu,deszczu trwające dłużej niż tydzień, intensywne ulewy o charakterze nawałnic.Termin wykonania umowy może zostać wydłużony o okres wstrzymania robót,wynikający z zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych;c)zawieszenia przez Zam. wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.Okres przesunięcia terminu realizacji umowy będzie równy okresowi zawieszenia wykonania robót;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy prowadzonego postępowania. adres: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uzupełn.do Sekcji VII Proj.Postan.pkt. 8.1. d)zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych, gdy ich wykonanie nie jest możliwe w terminie określonym w umowie lub wykonanie ich spowoduje opóźnienie wykonania przedmiotu umowy. Okres przesunięcia terminu realizacji umowy będzie równy okresowi wykonania robót dodatkowych.
8.2. zmiany podwykonawcy robót lub zakresu prac zleconych podwykonawcy z ważnych przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy,8.3.zgłoszenia w trakcie realizacji zamówienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców,8.4.zgłoszenia zmiany kierownika robót,
8.5. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a. zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, wówczas wynagrodzenie netto przysługujące Wykonawcy pozostanie bez zmian a podatek VAT zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów;
b. zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 4 w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych.
9. Zmiana umowy może także nastąpić w pozostałych przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.
10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Jeżeli wystąpi potrzeba wykonania robót nie przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej, - a które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy wówczas Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
a) W przypadku zasadności (akceptacja Zamawiającego) wykonania robót, o których mowa w niniejszym ustępie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zakres rzeczowy przedmiotowych robót wraz z ich kosztorysem,
b) Zamawiający informuje, że wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych zaakceptowanych przez Zamawiającego zostanie ustalone wg następujących zasad:
 Roboty dodatkowe rozliczone zostaną przy zastosowaniu cen jednostkowych robót budowlanych określonych w kosztorysie ofertowym na zamówienie podstawowe przedłożonym przez Wykonawcę w celach informacyjnych;
 W przypadku braku cen robót jednostkowych w kosztorysie ofertowym na zamówienie podstawowe Wykonawcy, rozliczenie nastąpi za pomocą kosztorysu sporządzonego w następujący sposób:
 wskaźniki cenotwórcze (Kp, Z) zostaną przyjęte na podstawie ostatniej publikacji wydawnictwa Sekocenbud w danym kwartale roku w zakresie średnich wskaźników cenotwórczych, w którym odbywa się przedmiotowe rozliczenie,
 robocizna (R) zostanie przyjęta na podstawie ostatniej publikacji wydawnictwa Sekocenbud w danym kwartale roku w zakresie średniej robocizny kosztorysowej wskazanej dla województwa śląskiego (średnia robocizna - region śląski ogółem), w którym odbywa się przedmiotowe rozliczenie,
 Ceny materiałów oraz sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ostatniej publikacji średnich cen wydawnictwa Sekocenbud w danym kwartale roku, w którym odbywa się przedmiotowe rozliczenie lub na podstawie faktury zakupu przedłożonej przez Wykonawcę w przypadku braku materiału w opracowaniu Sekocenbud.
12. Zmiany, o których mowa w ust. 9-11 dopuszczone są pod następującymi warunkami:
a) wprowadzenie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności;
b) zmiany mogą być wprowadzone na podstawie udokumentowanego wniosku i zaakceptowaniu go przez drugą Stronę umowy;
c) zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta;
d) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
13. Wzór umowy stanowi zał. nr 6 do SWZ.
1.Osob.upraw.do porozum. się zWyk.jest:
1.1.w zakresie proceduralnym: Danuta Kozik, tel.032 30-11-340; zp@gieraltowice.pl
1.2.w zakresie merytorycznym: Ryszard Mikołaj tel. 032 30-11-346; zp@gieraltowice.pl

Zobacz inne

Prawo