Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Brześć Kujawski, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00127795/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Witoldowo wraz z budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Władysława Łokietka 1

1.5.2.) Miejscowość: Brześć Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-880

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: (54)2316310

1.5.8.) Numer faksu: (54)2316324

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@brzesckujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesckujawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Witoldowo wraz z budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04f0b34f-bd9a-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127795

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036862/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa świetlicy wiejskiej w Witoldowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuję, że:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
2) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.II.271.12.2022.KO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej w m. Witoldowo wraz z budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe."
Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 64/3, obręb 0028 Witoldowo położona jest w miejscowości Witoldowo, gmina Brześć Kujawski. Teren inwestycji stanowi zabudowę usługową.
Działka jest ogrodzona, lecz niezabudowana. Działka posiada możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej:
- sieci elektroenergetycznej,
- sieci wodociągowej,
- projektowany szczelny zbiornik na ścieki sanitarne o poj. 5 m3.
Najbliższe otoczenie działki to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa.
Projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia działki.
Projektowane elementy zagospodarowania stanowią przedmiotowe obiekty:
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Witoldowo,
- budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 5 m3,
- projektowana pochylnia dla niepełnosprawnych,
- utwardzenie terenu,
- miejsca parkingowe,
- zieleń zróżnicowana (wysoka i niska),
- rzędną posadowienia ustalono na poziomie 80,35 m n.p.m. (poziom 0,00 budynku).
Zestawienie powierzchni zabudowy działki nr ewid. 64/3:
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Witoldowo - 91,33 m2
- Zadaszony taras - 29,04 m2
- Pochylnia zewnętrzna dla niepełnosprawnych, schody zewnętrzne - 2,8 m2
- Miejsce na pojemniki na odpady stałe - 5,00 m2
- Utwardzona komunikacja wewnętrzna, miejsca parkingowe - 508,85 m2
- Teren (powierzchnia biologicznie czynna - zieleń urządzona wysoka i
niska) - 952,98 m2.

Szczegółowy opis prac w dokumentacji technicznej.

Na przedmiotową inwestycję planowane jest dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Maksymalna data zakończenia robót: 20-03-2024 r.
Termin płatności: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w terminie 30 dni od złożenia faktury (po zakończeniu wszystkich prac na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót).

Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy oraz okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 84-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie wszystkich robót ogólnobudowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie (załącznik nr 5 do SWZ) na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie (załącznik nr 5 do SWZ) na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę minimum 400 000,00 zł.
Zamawiający wymaga dołączonej do oferty opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
400 000,00 zł.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga wykazania w załączniku nr 6 do SWZ co najmniej 2 roboty budowlane o wartości minimum 300 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający wymaga wykazania w załączniku nr 7 do SWZ co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz osób
2. Wykaz robót budowalnych
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
4. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS
5. Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (dla podmiotów zagranicznych)
6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
7. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
2. Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
3. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy (dla podmiotów zagranicznych)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN).
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2023-03-24 do godz. 09:30, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2023-04-22.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy O/Brześć Kuj 78 9550 0003 2003 0022 6341 0005 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Brześć Kujawski, Pl. Wł. Łokietka 1 , 87-880 Brześć Kujawski;
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:
a) zmiana terminu realizacji umowy - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy powodujących, że realizacja inwestycji w umownym terminie stanie się niemożliwa;
b) zmiana danych teleadresowych - w przypadku zmiany danych kontaktowych i/lub siedziby stron umowy w okresie jej trwania;
c) zmiana danych dotyczących rachunku bankowego - w przypadku zmiany banku i/lub nr rachunku bankowego stron umowy w okresie jej trwania;
d) zmiana danych dotyczących warunków płatności (np. wprowadzenie płatności zaliczkowej lub częściowej) - w przypadku wystąpienia okoliczność niezależnych od stron umowy, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
e) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: http://e-propublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo