Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00127797/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług ochrony obiektów na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w formie podjazdów dwuosobowych patroli interwencyjnych oraz interwencyjne wystawienie posterunku .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010858407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Irysowa 19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-660

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgnmokotow.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług ochrony obiektów na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w formie podjazdów dwuosobowych patroli interwencyjnych oraz interwencyjne wystawienie posterunku .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed646ac6-bd8e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127797

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026780/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Usługa ochrony pustostanów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgnmokotow.ezmawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu systemu Marketplanet (https:/(oneplace.marketplanet.pl). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, który został wskazany w SWZ.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl, zwanego dalej systemem. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
3. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZADAWANIE PYTAŃ DO swwz DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES PRZETARGI@ZGNMOKOTOW.WAW.PL (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania). Inne określone w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu systemu Marketplanet (https:/(oneplace.marketplanet.pl). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, który został wskazany w SWZ.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl, zwanego dalej systemem. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
8.3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne do przekazania danych
dotyczące systemu https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl:
3.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
3.2. komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny - MS Windows 7 lub nowsze wersje;
3.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,
najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
3.4.włączona obsługa JavaScript;
3.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
3.6. Format kodowania i oznaczania czasu:
3.6.1. plik stanowiący ofertę, załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku stanowiącego ofertę dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
3.6.2. oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
3.7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem systemu.
3.8. Wielkość pojedynczego zamieszczanego w systemie pliku nie może przekraczać 100 MB.
3.9.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Inne określone w swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,str.1),. Inne określone w swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.PNK.US.260.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 249715,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa ochrony fizycznej mienia Zamawiającego – ochrona obiektów w formie podjazdów dwuosobowych patroli interwencyjnych minimum 1 raz w ciągu doby lub więcej, oraz interwencyjne wystawienie posterunku, na pisemne polecenie Zamawiającego. Usługa będzie polegała na sprawdzeniu stanu zabezpieczeń budynków chronionych i terenu przyległego do obiektu oraz weryfikacji, czy na obiektach przebywają osoby nieuprawnione. Inne w swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zakres ewentualnych zamówień podobnych może obejmować wykonywanie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia. Wartość szacunkowa zamówienia może wynieść do 30% zamówienia podstawowego. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie należycie i bez zbędnej zwłoki na warunkach określonych w umowie podstawowej. Ceny będą podlegały negocjacjom. Wartość zamówień podobnych została wkalkulowana przy szacowaniu wartości zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 99

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

CYT" 19.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt.4 ,
 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
19.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się posiadaniem odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy,
19.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, polegającej co najmniej na stałej ochronie na obszarze, na którym będzie wykonywane zamówienie, wydaną na podstawie art. 16, art. 3, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) w związku z związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.).
UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
19.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN., przy czym ubezpieczenie na jedno zdarzenie nie będzie mniejsze niż 2.000.000,00 PLN.
19.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
19.1.4.1. W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 24 miesięcy a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej trzy usługi ochrony fizycznej budynków użyteczności publicznej świadczonych przez okres co najmniej 1 roku każda. Wartość usług nie może być mniejsza nić 1.500.000,00 PLN brutto każda
W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego w zdaniu pierwszym i drugim.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem trzech usług musi wykazać się, jeden wykonawca.
Pojęcie budynku użyteczności publicznej jest zdefiniowane w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z późn., zm.) i oznacza budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomi, usług – w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
19.1.4.2. Wykonawca musi dysponować osobami z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu usług ochrony, odpowiadającymi rodzajem przedmiotowi zamówienia, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.) w ilości niezbędnej do należytego wykonanie wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. Wszystkie osoby wykonujące usługę ochrony u Zamawiającego oraz osoby upoważnione do sprawowania nadzoru nad pracą tych osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, legitymować się muszą aktualnym zaświadczeniem o niekaralności. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym i drugim dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje. Wykonawca musi zagwarantować zatrudnienie takiej liczby pracowników, która zapewni należyte wykonanie usługi, objętej niniejszym zamówieniem.
19.1.4.3. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością personelu by móc prawidłowo wykonać zamówienie, mającą kwalifikacje do wykonywania powyższej usługi oraz dysponować zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi wyposażonymi w środki łączności bezprzewodowej
19.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.
19.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
19.4. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
19.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
19.6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w formie podjazdów dwuosobowych patroli interwencyjnych oraz interwencyjne wystawienie posterunku
19.6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie niezastrzeżonej części zamówienia Podwykonawcy.
19.6.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje prace objęte przedmiotem zamówienia.
19.6.3. Wykonawca wskazuje w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć Podwykonawcom, a także nazwy ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
19.6.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. "
inne zawarte w swz.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. wyk.usług, z pkt. 19.1.4.1. SWZ, wykonanych w okresie ostatnich 24 miesiące, (...) W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawiane w okresie ostatnich 3 miesięcy,
Do wykazu usług Wykonawca powinien dołączyć informację, czy usługi wymienione w wykazie usług wykonał sam czy potwierdzają zdolności techniczne i zawodowe innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia.
1.2. wyk. osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, (...)SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania).
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
1.3. dok. potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 19.1.3. SWZ.
1.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,(...)w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których (...).
1.5. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę;
20.1.6. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć (...).
1.7. akt. koncesji udzielonej przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i minia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na obszarze, na którym będzie wykonywane zamówienie, wydanej na podstawie art. 16, art. 3, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) w związku z związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.).
1.8. informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
1.9. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
1.10. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS(...) wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące (...) zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (...),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wyk.usług, pkt. 19.1.4.1. SWZ wykonanych w okresie ostatnich 24 miesiące, (...) z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów (...) przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawiane w okresie ostatnich 3 miesięcy,
Do wykazu usług Wykonawca powinien doł. inf. czy usługi wymienione w wykazie usług wykonał sam czy potwierdzają zdolności techniczne i zawodowe innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia.
2. wyk.osób, skier.przez wyk. do real. zamówienia publicznego, (...)SWZ, wraz z inf. na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia (…)
3. dok. potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 19.1.3. SWZ.
4. odp. z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf. o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wyk. Zam. nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezp. i ogól. baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz.670) , o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5. tłumaczeń na język polski dok. znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę;
6. inf. o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia,
7. akt. koncesji udzielonej przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i minia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na obszarze, na którym będzie wykonywane zamówienie, wydanej na podstawie art. 16, art. 3, art. 18 ust. 1 ustawy z dn. 22 .08.97 r. o ochronie osób i mienia w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.).
8. informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ust., dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
9. zaś. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zam.żąda złoż. dok. potwierdzających, (...)lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
10. zaś.(...) innego dokumentu właściwej terenowej jednostki org. ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, (...)
11. pozostałe zawarte w swz.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 881,33 zł .

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

cyt". Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.
11.11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy.
11.11.2. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego.
11.11.3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Wszelkie informacje i korespondencja kierowana przez Zamawiającego do pełnomocnika uważa się za skierowaną do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego.
11.11.4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11.11.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w pkt. 19 SWZ".Inne określone w swz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zostały określone w rozdziale III swz - postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-15

Zobacz inne

Prawo