Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jarosław, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00127842/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MIEJSKA JAROSŁAW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA JAROSŁAW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900520

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Jarosław

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@um.jaroslaw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastojaroslaw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127842

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00117560

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
„Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej (przebudowa przyłączy gazowych) oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga - zgodnie z SWZ, OPZ oraz dokumentacją techniczną przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:
„Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Dokumentacja projektowa obejmuje „Budowę bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4”, zaś zakres przedmiotowej realizacji obejmuje: budowę bocznej ulicy Pogodnej, budowę drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4”, budowę ul Letniej w zakresie przebudowy przyłączy gazowych - zgodnie z SWZ, OPZ oraz dokumentacją techniczną przedmiotu zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 11:00

Po zmianie:
2023-03-20 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 11:15

Po zmianie:
2023-03-20 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-15

Po zmianie:
2023-04-18

Zobacz inne

Prawo