Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Brzostek, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00127890/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA BRZOSTEK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczyca-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZOSTEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661085

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzostek

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-230

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@brzostek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzostek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczyca-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-695f9946-be4f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127890

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046435/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 106135R Przeczyca-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://brzostek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://brzostek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty, wymianie informacji oraz przekazywaniem dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę, jest ich prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://brzostek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
4. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej.
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – Ajar
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
• dla Windows 8: Internet Explorer 11
• dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczyca-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) okres przechowywania danych osobowych Wykonawcy może ulec wydłużeniu ze względu na stosowanie przepisów szczególnych;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10)W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
11)Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
12)Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
13)W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczyca-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 r.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 106135R do parametrów klasy technicznej D z jezdnią o szerokości 5 m (na łukach zastosowano wymagane poszerzenia) i łącznej długości 1290 mb poprzez wykonanie dwóch odcinków:
1) Rozbudowa drogi w odcinku 1+968 – 2+682 (decyzja nr 1/2022 z dnia 09.06.2022 r. znak AB.6740.10.5.2021) polegająca w szczególności na:
- rozbudowie drogi gminnej – dostosowaniu parametrów geometrycznych i technicznych do parametrów odpowiadających funkcji drogi klasy D (szerokość korony wynosi 6,5 m (5,0 m – szer. jezdni) + wymagane poszerzenia na łukach; jezdnia z betonu asfaltowego AC16W (w-wa wiążąca) gr. 8 cm i AC11S (w-wa ścieralna) gr. 4 cm na odcinku 714 mb (4743 m2),
- budowie obustronnych poboczy (z kruszywa łamanego – szer. 2x 0,75 m) – ok. 1113 m2;
- budowie odcinka chodnika dla pieszych (szer. użytkowa 2 m z betonowej kostki brukowej) – 262 m2 ,
- remoncie zatoki postojowej,
- budowie/przebudowie odwodnienia drogi (budowie/przebudowie rowów otwartych oraz budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej),
- budowie oświetlenia – sieć kablowa, 24 szt. słupów aluminiowych z oprawami LED max 70W,
- budowie kanału technologicznego – o dł. ok. 780 m,
- przebudowie/zabezpieczeniu kolidującego uzbrojenia terenu (sieci gazowej),
- rozbiórce instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami oraz zbiornikami na ścieki,
- budowie instalacji kanalizacji sanitarnej,
- rozbiórce sieci teletechnicznej,
- budowie sieci telekomunikacyjnej w projektowanym kanale technologicznym.
2) Zaprojektowanie i wybudowanie odcina drogi w km 2+682 – 3+258 (Program funkcjonalno-użytkowy) polegające w szczególności na:
- opracowaniu projektu budowlanego i przygotowaniu dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej;
- rozbudowie drogi gminnej – dostosowaniu parametrów geometrycznych i technicznych do parametrów odpowiadających funkcji drogi klasy D (szerokość korony wynosi 6,5 m (5,0 m – szer. jezdni) + wymagane poszerzenia na łukach; jezdnia z betonu asfaltowego AC16W (w-wa wiążąca) gr. 8 cm i AC11S (w-wa ścieralna) gr. 4 cm na odcinku 576 mb;
- budowie obustronnych poboczy (z kruszywa łamanego – szer. 2x 0,75 m);
- budowie/przebudowie odwodnienia drogi (budowie/przebudowie rowów otwartych oraz budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej),
- budowie oświetlenia – sieć kablowa, słupów aluminiowych z oprawami LED max 70W
- przebudowie/zabezpieczeniu kolidującego uzbrojenia terenu;
- przebudowie/budowie zjazdów do nieruchomości;
- budowie kanału technologicznego;
- wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu.
3. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, na terenie m. Skurowa (Obręb Skurowa 0016: 338/5, 248/3, 107/1, 418/1, 571/1, 235/7, 235/8, 235/5, 234/1, 228/1, 227/1, 613/6, 613/4; 248/2, 600/1, 601/4, 601/3, 235/9, 605, 610, 228/2, 227/2, 613/3; 462/1, 418/2, 613/2, 613/1, 626/2, 626/1, 624/1, 627/2, 627/1, 631/2, 631/1, 624/2, 632, 624/3, 652/1, 651/1, 650/2, 653/1, 655/1, 662/4).
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz jego realizacja;
2) pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza (4 egzemplarze);
3) wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót;
4) dopełnienie wszelkich obowiązków, nakazów i zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych;
5) przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.;
6) zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy;
7) wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót
8) zakup i montaż tablic informacyjnych – zgodnie z wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych (https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/Obowiazki-informacyjne-wytyczne.pdf)
9) inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia
UWAGA: Przez cały okres realizacji prac należy zapewnić dojazd do obiektów i budynków mieszkalnych zlokalizowanych bezpośrednio przy prowadzonej inwestycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum D (droga klasy D wg podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U.2016.124) obejmującej wykonanie nawierzchni bitumicznej w ilości minimum 3000,00 m2 na jednym odcinku wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ; zgodnie z Rozdziałem VIII. ust. 2 punkt 4);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert – w wysokości: 50 000,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
4. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – Gmina Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy.
6. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
7. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego, nr rachunku: 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (dotyczy także godziny składania ofert). Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty - dokument stwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystawiony przez upoważniony podmiot.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy o którym mowa w Rozdz. X ust. 1 pkt 4), którego wzór stanowi Załącznik nr 5.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Nie dopuszcza się istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 454 ustawy. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
2. Warunki zmian treści umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie sposobu spełnienia świadczenia:
a) Z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych przy zachowaniu jakości parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń;
b) Z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń;
c) Pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub niższych kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
d) Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu;
e) Konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy tzn. takim, które nie spełniałby powszechnie akceptowalnych cech użytkowych związanych z danym obiektem;
f) Ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
g) Wystąpienia robót dodatkowych, zaniechanych, zamiennych i innych od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego
h) Konieczność wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
i) Wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany;
j) W przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, na podstawie, których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej
k) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego – odpowiednio do tego, jaki wpływ na termin wykonania umowy będą miały te okoliczności;
l) W okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
1) o charakterze niezależnym od stron,
2) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
3) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
4) którego nie można przypisać drugiej stronie;
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://brzostek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. sekcja 7.4
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii robót, lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu objętego umową lub zmiana wynagrodzenia.
4. Warunki zmian treści umowy wprowadzone na podstawie ustawy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w szczególności:
a) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania antyterrorystyczne, strajk powszechny, stan zagrożenia epidemicznego, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechane działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację przedmiotu umowy;
b) w przypadku wystąpienia przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, powoduje zwłokę w realizacji przedmiotu umowy;
c) w przypadku konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej – nie ujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
f) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji umowy;
g) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy;
h) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę
- termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) w przypadku ustawowej zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
5) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
cd. załącznik nr 7 do SWZ

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 31 maja 2024 r.

Zobacz inne

Prawo