Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jelcz-Laskowice, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00127963/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Jelcz-Laskowice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym: budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Os. Jelcz, budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Oł., przebudowa placu zabaw w Miłoszycach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jelcz-Laskowice

1.3.) Oddział zamawiającego: Małgorzata Łubkowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Witosa, 24

1.5.2.) Miejscowość: Jelcz-Laskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um.zamowienia2@jelcz-laskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym: budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Os. Jelcz, budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Oł., przebudowa placu zabaw w Miłoszycach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f530846-be61-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056555/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, w tym: budowa pełnowymiarowego boiska na terenie Os. Jelcz, budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Oł., przebudowa placu zabaw w Miłoszycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie
elektroniczn j zapośrednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice3. W celu skrócenia czasu udzielenia
odpowiedzi napytania preferuje się, aby komunikacjamiędzyzamawiającym a Wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia orazinformacje, przekazywane były za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl i formularza „Wyślijwiadomośćdo zamawiającego”. Za datę
przekazania(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomieńorazinformacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzezkliknięcieprzycisku „Wyślij wiadomość
dozamawiającego” po których pojawi się komunikat, żewiadomośćzostała wysłana do
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację zapośrednictwem poczty
elektronicznej. Adrespoczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktuzWykonawcami:
um.zamowienia@jelczlaskowice.pl4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcominformacje za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi napytania,zmiany specyfikacji,
zmianyterminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będziezamieszczał na platformie w
sekcji“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymiprzepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwemplatformazakupowa.pldo
konkretnegowykonawcy.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny maobowiązek sprawdzania
komunikatów iwiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.plprzesłanych przez
zamawiającego,gdyż systempowiadomień może ulec awarii lub powiadomieniemoże trafić do folderu
SPAM.6. Zamawiający,zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESARADY MINISTRÓW z
dnia 30grudnia 2020 r. wsprawie sposobu sporządzania i przekazywaniainformacji oraz
wymagańtechnicznych dla dokumentówelektronicznych oraz środków komunikacjielektronicznej
wpostępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego lub
konkursiezamieszczawymaganiadotyczącespecyfikacji połączenia, formatuprzesyłanych danych oraz
szyfrowania i oznaczania czasuprzekazania i odbioru danych zapośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:a) stałydostęp do
sieciInternet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub
MAC onastępującej konfiguracji:pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jegonowsza
wersja,jeden z systemówoperacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowszewersje,c)zainstalowana dowolnaprzeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalniewersja 100.,d) włączona obsługaJavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lubinnyobsługujący format plików .pdf,f)Platformazakupowa.pl działa według standardu
przyjętegowkomunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g)Oznaczenie czasu odbioru danych
przezplatformęzakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnegoserwerasynchronizowanego z zegarem Głównego UrzęduMiar.7. Wykonawca, przystępując
doniniejszegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego:h)akceptuje warunki korzystania
zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym nastronie internetowej pod linkiem
wzakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,i) zapoznał istosuje się do
Instrukcjiskładaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 8. Zamawiający informuje, żeinstrukcje
korzystania zplatformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składaniawniosków o
wyjaśnienie treściSWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych wniniejszym
postępowaniu przyużyciuplatformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dlaWykonawców"
na stronieinternetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i
2rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osóbfizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnegoprzepływu takichdanych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U.UE L119 z dnia4
maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratoremPani/Pana danychosobowych jestGmina Jelcz-
Laskowice ul.Witosa 24 55-220 Jelcz-
Laskowice.2)administratorwyznaczył InspektoraDanych Osobowych, z którym można się kontaktować
pod adreseme-mail: -iod@jelcz-laskowice.pl3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust.1 lit. cRODO w celu związanymz przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówieniapublicznego,prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana
danychosobowych będąosoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania woparciu o art. 74ustawy PZP5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z art. 78 ust. 1PZP przezokres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwaniaumowyprzekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;6) obowiązekpodaniaprzez Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jestwymogiemustawowym określonym wprzepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu oudzieleniezamówieniapublicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje niebędąpodejmowane wsposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada
Pani/Pan:a)napodstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(wprzypadku,gdy skorzystanie ztego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmierniedużego wysiłkumoże zostaćPani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mających nacelusprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania oudzieleniezamówienia publicznegolub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonegopostępowaniao udzieleniezamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowaniaPani/Pana danychosobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianąwyniku postępowania oudzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresieniezgodnym z ustawąPZP oraznie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);c) napodstawie art. 18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danychosobowych zzastrzeżeniemokresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lubkonkursu
orazprzypadków, októrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczeniaprzetwarzania nie mazastosowania wodniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub wcelu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi naważne względyinteresupublicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo downiesienia skargi doPrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danychosobowychPani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługujePani/Panu prawowniesienia skargi doorganu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzaniePani/Pana danychosobowych przezadministratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jestUrząd OchronyDanychOsobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust.
3lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia
danychosobowych,októrym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Panadanychosobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZF.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Boisko za rogiem - budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz
1. Zakres robot:
1) demontaż, wywóz i utylizacja słupków do piłki siatkowej i obrzeży na podsypce piaskowej.
2) Wykonanie 220,0 m2 nawierzchni boiska z poliuretanu, ograniczonej obrzeżami betonowymi.3) Nawierzchnia poliuretanowa ułożona na podłożu betonowym składa się z dwóch warstw:
• warstwy wierzchniej w kolorze czerwonym i warstwy podkładowej czarnej. Nawierzchnia musi być odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej) oraz nie powodować zbierania wody się na powierzchni.
• Krawężniki pokryte warstwą poliuretanową w sposób ciągły z nawierzchnią boiska. Na powierzchni boiska malowane linie.
2. Charakterystyka podłoża pod nawierzchnię poliuretanową i nawierzchni poliuretanowej znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego.
3. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące nawierzchni boiska:
1) aktualny kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014.
2) Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
3) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
4) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
5) Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10cm (wymagana przed podpisaniem umowy)
4. Dostawa i montaż następujących urządzeń:
1) słupki wraz z siatką do gry w piłkę siatkową - 1 komplet,
2) piłkochwyt o wysokości 4,0 m i długości 11,0 m - 1 sztuka,
3) ławka bez oparcia do wkopania - 2 sztuki,
4) kosz na śmieci o pojemności 35 litrów - 1 sztuka.
Szczegółowa charakterystyka wymienionych urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. Konstrukcje ławek i kosza na śmieci malowane w kolorze RAL 6029.
5. Dostawa i montaż regulaminu korzystania z boiska. W treści regulaminu należy uwzględnić dane dotyczące inwestora. Konstrukcja regulaminu malowana w kolorze RAL 6029.
6. Odtworzenie trawnika - 196,0 m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju robót występujących przy budowie lub rozbudowie boiska do piłki siatkowej, budowie lub rozbudowie boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej, przebudowie placu zabaw na terenie Miasta i Gminy Jelcz –Laskowice w wysokości ok. 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium :
1) Cena (C) – waga 60 %
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi - waga 25 %
3. Termin wykonania - waga 15 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3. Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Oławskich.
1. Zakres robót:
1) wykonanie 288,0 m2 nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wielofunkcyjnej o wysokości 12-15 mm z wypełnieniem piaskiem kwarcowym, ograniczonej obrzeżem betonowym.
2) Nawierzchnię należy wykonać na podbudowie kamiennej z tłucznia i wyrównać warstwą wyrównawczą z klińca. Na powierzchni boiska malowane linie.
2. Charakterystyka podłoża pod nawierzchnię i parametry nawierzchni z trawy syntetycznej znajdują się w opisie technicznym do projektu budowlanego.
3. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące nawierzchni boiska:
1) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji udzielonej przez producenta na trawę syntetyczną.
2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni.
3) Aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej.
4) Deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013) wykonana przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające minimalne parametry nawierzchni wymagane przez Zamawiającego (nie będą uznawane badania wykonywane w laboratoriach wewnętrznych producentów trawy).
5) Próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach 25 x 15 cm z metryką producenta
(wymagana przed podpisaniem umowy)
4. Wykonanie 39,6 m2 nawierzchni utwardzonej z bezfazowej kostki betonowej szarej grubości 6 cm,
na podsypce piaskowej, utwardzonej warstwie z kruszywa łamanego oraz zagęszczonej podsypce piaskowej. Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzeżami z krawężników betonowych. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego.
5. Dostawa i montaż następujących urządzeń:
1) bramki do piłki ręcznej - 2 sztuki,
2) słupki wraz z siatką do gry w piłkę siatkową - 1 komplet.
6. Szczegółowa charakterystyka wymienionych urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego.
7. Dostawa i montaż regulaminu korzystania z boiska. W treści regulaminu należy uwzględnić dane dotyczące inwestora. Konstrukcja regulaminu malowana w kolorze RAL 6029.
8. Rekultywacja trawnika - 72,0 m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju robót występujących przy budowie lub rozbudowie boiska do piłki siatkowej, budowie lub rozbudowie boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej, przebudowie placu zabaw na terenie Miasta i Gminy Jelcz –Laskowice w wysokości ok. 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium :
1) Cena (C) – waga 60 %
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi - waga 25 %
3. Termin wykonania - waga 15 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3. Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - przebudowa placu zabaw w Miłoszycach
1. Zakres robót:
1) demontaż, wywóz i utylizacja 5 istniejących urządzeń zabawowych, 2 ławek, koszy na śmieci i ogrodzenia.
2) Dostawa i montaż wraz z fundamentami niżej wymienionych nowych urządzeń zabawowych:
3) karuzela - trzy stanowiska - 1 sztuka,
4) huśtawka wahadłowa trzy stanowiska - 1 sztuka; zestaw składa się z trzech różnych stanowisk tj.: siedzisko bocianie gniazdo, siedzisko deseczka oraz siedzisko kubełkowe,
5) koparka - 1 sztuka,
6) wiata wspinaczkowa - 1 sztuka,
7) zestaw wielofunkcyjny z 2 wieżami - 1 sztuka; wszystkie elementy zestawu znajdują się w opisie technicznym do projektu budowlanego,
8) huśtawka wagowa 2-osobowa - 1 sztuka,
9) regulamin placu zabaw - 2 sztuki.
2. Szczegółowa charakterystyka wymienionych urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego.
3. Urządzenia muszą posiadać certyfikaty za zgodność z normą PN-EN 1176 opatrzone logiem
PCA tj. wydane przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
4. Dostawa i montaż wraz z fundamentami następujących urządzeń komunalnych:
1) ławka z oparciem, do wkopania - 4 sztuki,
2) kosz na śmieci o pojemności 40 litrów - 3 sztuki.
Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. Konstrukcje ławek i kosza na śmieci stalowe, ocynkowane i malowane na kolor RAL 6029.
5. Wykonanie 95,0 m2 nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z piasku płukanego o frakcji 0-2 mm,
grubości 30 cm, w części pokrywającej strefy funkcjonowania urządzeń (według części rysunkowej), po uprzednim wykonaniu warstwy oddzielającej piasek od gruntu rodzimego z geowłókniny. Geowłókninę należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek. Nawierzchnia piaszczysta ograniczona obrzeżami betonowymi.
Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego.
6. Wykonanie 256,5 m2 nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z poliuretanu, w części pokrywającej
strefy funkcjonowania urządzeń (według części rysunkowej). Poliuretan na podbudowie dynamicznej. Kolory nawierzchni poliuretanowej: zielony - 92,4 m2, niebieski - 54,6 m2, czerwony - 90,7 m2, pomarańczowy - 18,8 m2. Nawierzchnia poliuretanowa ograniczona obrzeżami betonowymi.
7. Szczegółowa charakterystyka podłoża pod nawierzchnię poliuretanową i nawierzchni
poliuretanowej znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego.
8. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące nawierzchni boiska:
1) karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta,
2) informacja wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
3) deklaracja zgodności z normą PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.
9. Wykonanie 110,0 mb ogrodzenia panelowego z 2 furtkami, w tym:
1) ogrodzenie wysokości 1,2 m: 86 mb,
2) ogrodzenie wysokości 1,5 m: 22 mb,
3) szerokość furtki: 1,0 m - dojścia do furtek z wykorzystaniem istniejących krat (stop-dog), po ich uprzednim zdemontowaniu i oczyszczeniu.
4) Kolor ogrodzenia RAL 6005.
10. Szczegółowa charakterystyka ogrodzenia znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego.
11. Zamawiający odstępuje od wykonania nasadzeń drzew i krzewów wymienionych w punkcie
3.12. „Ukształtowanie terenu i układ zieleni” projektu zagospodarowania terenu.
12. Rekultywacja trawnika - 250,10 m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju robót występujących przy budowie lub rozbudowie boiska do piłki siatkowej, budowie lub rozbudowie boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej, przebudowie placu zabaw na terenie Miasta i Gminy Jelcz –Laskowice w wysokości ok. 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium :
1) Cena (C) – waga 60 %
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi - waga 25 %
3. Termin wykonania - waga 15 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3. Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa boisk sportowych, w tym min. jedno o nawierzchni poliuretanowej o wartości łącznej brutto co najmniej 150 000,00 zł – dotyczy części 1,3.
b) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa boisk sportowych, w tym min. jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości łącznej brutto co najmniej 150 000,00 zł – dotyczy części 2.
c) Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował osobą Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – dotyczy części 1,2,3.
Uwaga:
Spełnienie w/w warunków może zostać przedstawione w wykazach Wykonawcy dla 3 zadań. W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na 2 lub 3 części zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby dla wykazania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca miał możliwość wykazania tych samych umów/ kontraktów i osób dla 2 lub 3 części bez ich sumowania.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem nr 3B do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, złożone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do
SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ichrodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- załącznik nr 6 do
SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 9 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
Zadanie nr 1 - Boisko za rogiem - budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz.
Nawierzchnia boiska:
1) aktualny kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014.
2) Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
3) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
4) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
Zestaw słupków do gry w siatkówkę:1) Certyfikat na zgodność z normami PN-EN 1271, PN-EN 1510, PN-EN 1176.
Piłkochwyty:
2) Przedstawienie certyfikatów i atestów dla oferowanego piłkochwytu.
Zadanie nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Oławskich.
Nawierzchnia boiska:
1) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji udzielonej przez producenta na trawę syntetyczną.
2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta,
3) potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni.
4) Aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej.
5) Deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013) wykonana przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające minimalne parametry nawierzchni wymagane przez Zamawiającego (nie będą uznawane badania wykonywane w laboratoriach wewnętrznych producentów trawy).
Bramki do piłki ręcznej:
1) Deklaracja zgodności z normą PN-EN 749:2001
Słupki do siatkowki:
1) Deklaracja zgodności z normą PN-EN 1271:2006
Zadanie nr 3 - przebudowa placu zabaw w Miłoszycach
Nawierzchnia boiska:
1) karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta,
2) informacja wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
3) deklaracja zgodności z normą PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.
Urządzenia placu zabaw:
1) certyfikaty za zgodność z normą PN-EN 1176 opatrzone logiem PCA tj. wydane przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Deklaracje producenta na :
1) Ławki,
2) kosze na śmieci.
W/m środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą.
6. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie ich do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zadanie nr 1 - Boisko za rogiem - budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz.
Nawierzchnia boiska:
1) aktualny kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014.
2) Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
3) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
4) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
Zestaw słupków do gry w siatkówkę:
1) Certyfikat na zgodność z normami PN-EN 1271, PN-EN 1510, PN-EN 1176.
Piłkochwyty:
2) Przedstawienie certyfikatów i atestów dla oferowanego piłkochwytu.
Zadanie nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Oławskich.
Nawierzchnia boiska:
1) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji udzielonej przez producenta na trawę syntetyczną.
2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta,
3) potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni.
4) Aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej.
5) Deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013) wykonana przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające minimalne parametry nawierzchni wymagane przez Zamawiającego (nie będą uznawane badania wykonywane w laboratoriach wewnętrznych producentów trawy).
Bramki do piłki ręcznej:
1) Deklaracja zgodności z normą PN-EN 749:2001
Słupki do siatkowki:
1) Deklaracja zgodności z normą PN-EN 1271:2006
Zadanie nr 3 - przebudowa placu zabaw w Miłoszycach
Nawierzchnia boiska:
1) karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta,
2) informacja wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
3) deklaracja zgodności z normą PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.
Urządzenia placu zabaw:
1) certyfikaty za zgodność z normą PN-EN 1176 opatrzone logiem PCA tj. wydane przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Deklaracje producenta na :
1) Ławki,
2) kosze na śmieci.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Część 1, 2 po 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),
Część 3 – 4000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002 z dopiskiem Wadium w postępowaniu Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym: Boisko za rogiem - budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz, budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Oławskich, przebudowa placu zabaw w Miłoszycach” - część ……………
5. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Jelcz-Laskowice 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Zobacz inne

Prawo