Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zabierzów, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128064/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Urząd Gminy Zabierzów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZABIERZÓW”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Zabierzów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555453

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Zabierzów

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-080

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.7.) Numer telefonu: (12) 285-21-16

1.4.8.) Numer faksu: (12) 285-21-09

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zrp@zabierzow.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zabierzow.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128064

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00127648

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1.Przedmiotem zamówienia jest remont placu na działce nr 181 w m. Bolechowice, gmina Zabierzów.
Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 10 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku „Zał. Nr 10 - STWIORB”.

Po zmianie:
1.Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych na terenie Gminy Zabierzów
Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 10 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku „Zał. Nr 10 - STWIORB”.

Zobacz inne

Prawo