Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Otwock, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128112/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego na rzecz osób ubezpieczonych, innych uprawnionych oraz przewóz materiału biologicznego z siedziby Zamawiającego do miejsca docelowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290156

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Konarskiego 13

1.4.2.) Miejscowość: Otwock

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spskgruca.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spskgrucy.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128112

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00122758

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: ) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek A
Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że dysponuje co najmniej dwoma
kierowcami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe t.j.
􀀀 uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych*
(*zezwolenie do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych - wymóg przedstawienia dokumentu przed zawarciem umowy)
Warunek B
Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że dysponuje co najmniej dwoma
pojazdami do transportu pacjentów spełniającymi normę: min -PN- EN 1789 +A– min „Typ A: ambulans do transportu
pacjentów - ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu pacjentów” oraz posiadające aktualne:
􀀀 deklarację zgodności - wymóg przedstawienia dokumentu przed zawarciem umowy
􀀀 świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną) - wymóg
przedstawienia dokumentu przed zawarciem umowy
􀀀 zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów o
przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą o ruchu
drogowym - wymóg przedstawienia dokumentu przed zawarciem umowy
b) sytuacji ekonomicznej
Warunek C
Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek zobowiązany jest wykazać się posiadaniem aktualnego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń objętych
przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł.(pięćset tysięcy złotych)
/UWAGA: Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez
Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania/
W przypadku polisy zbiorczej dotyczącej więcej niż jednego podmiotu poza wykonawcą suma gwarancyjna polisy musi
zabezpieczać wartość minimalną wskazaną w/w warunku w stosunku do wykonawcy ubiegającego się o udzielenie
zamówienia – zamawiający wymaga jednoznacznych postanowień określających wartość sumy gwarancyjnej dedykowanej
wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dotyczy każdego z
nich odrębnie.
2. Zamawiający, może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz.
V.1.1a)b) niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
􀀀 w zakresie zdolności technicznej odnoszącej się do dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym (WARUNEK A)
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zmówienia mogą sumować zasoby osobowe. Wykonawca, który wykaże się
wymaganymi kompetencjami, będzie zobowiązany do świadczenia usługi w/w zakresie.
􀀀 w zakresie zdolności technicznej odnoszącej się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (WARUNEK
B) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zmówienia mogą sumować potencjał techniczny. Wykonawca, który
wykaże się wymaganym potencjałem technicznym, będzie zobowiązany do świadczenia usługi w/w zakresie.
􀀀 w zakresie zdolności ekonomicznej, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia musi
posiadać polisę, potwierdzającą wartość wymaganą przez Zamawiającego, jednocześnie będąc podmiotem świadczącym
zamówienie na rzecz zamawiającego.
Zamawiający informuje, że Wykonawca może okazać się polisą zbiorczą, z zastrzeżeniem, że kwota gwarancyjna polisy
określonej przez Zamawiającego musi potwierdzać wartość wymaganej sumy gwarancyjnej w odniesieniu do Wykonawcy
lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do każdego nich, tj. 500 000,00 zł. Wykonawca może w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI.1.1) lit. a), b)
niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na
zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. VI.4 niniejszej SWZ wystąpi wyłącznie w
przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby udowodni zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz
z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 1, winno potwierdzać, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w
szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3) Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane wykonawcy przez inne podmioty, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. art. 108 ust. 1 ustawy PZP
4) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli te podmioty wykonają usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek A
Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że dysponuje co najmniej dwoma kierowcami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe t.j.

 uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych*
(*zezwolenie do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych - wymóg przedstawienia dokumentu przed zawarciem umowy)

Warunek B

Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że dysponuje co najmniej dwoma pojazdami do transportu pacjentów spełniającymi normę: min -PN- EN 1789 +A– min „Typ A: ambulans do transportu pacjentów - ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu pacjentów” oraz posiadające aktualne:

 deklarację zgodności - wymóg przedstawienia dokumentu przed zawarciem umowy

 świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną) - wymóg przedstawienia dokumentu przed zawarciem umowy

 zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów o przeprowadzeniu badań technicznych dopuszczających do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą o ruchu drogowym - wymóg przedstawienia dokumentu przed zawarciem umowy

b) sytuacji ekonomicznej

Warunek C

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek zobowiązany jest wykazać się posiadaniem aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń objętych przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł.(pięćset tysięcy złotych)

/UWAGA: Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania/

W przypadku polisy zbiorczej dotyczącej więcej niż jednego podmiotu poza wykonawcą suma gwarancyjna polisy musi zabezpieczać wartość minimalną wskazaną w/w warunku w stosunku do wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia – zamawiający wymaga jednoznacznych postanowień określających wartość sumy gwarancyjnej dedykowanej wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dotyczy każdego z nich odrębnie.

2. Zamawiający, może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.1.1a)b) niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:


 w zakresie zdolności technicznej odnoszącej się do dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym (WARUNEK A) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zmówienia mogą sumować zasoby osobowe. Wykonawca, który wykaże się wymaganymi kompetencjami, będzie zobowiązany do świadczenia usługi w/w zakresie.

 w zakresie zdolności technicznej odnoszącej się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (WARUNEK B) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zmówienia mogą sumować potencjał techniczny. Wykonawca, który wykaże się wymaganym potencjałem technicznym, będzie zobowiązany do świadczenia usługi w/w zakresie.

 w zakresie zdolności ekonomicznej, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia musi posiadać polisę, potwierdzającą wartość wymaganą przez Zamawiającego, jednocześnie będąc podmiotem świadczącym zamówienie na rzecz zamawiającego.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może okazać się polisą zbiorczą, z zastrzeżeniem, że kwota gwarancyjna polisy określonej przez Zamawiającego musi potwierdzać wartość wymaganej sumy gwarancyjnej w odniesieniu do Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do każdego nich, tj. 500 000,00 zł.

4. Wykonawca może w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI.1.1) lit. a), b) niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. VI.4 niniejszej SWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 1, winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3) Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane wykonawcy przez inne podmioty, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. art. 108 ust. 1 ustawy PZP
4) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli te podmioty wykonają usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane

Zobacz inne

Prawo