Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128201/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Politechnika Łódzka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych podczas XXII edycji Szkoły Letniej Zarządzania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Organizacji i Zarządzania

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wólczańska 221

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-005

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.michalak@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://woiz.p.lodz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych podczas XXII edycji Szkoły Letniej Zarządzania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63068017-be68-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128201

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Platforma dostępna pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl zakładka „Korespondencja”.;Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania lub rozpatrywał wniosków dotyczących czynności podejmowanych w postępowaniu lub innych pism Wykonawców, jeżeli wnioski te lub pisma zostaną złożone w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne.Zgłoszenie wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Politechniki Łódzkiej https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl.Wykonawca wybierając „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca zakłada konto wykonując proces rejestracyjny; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza je, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika „Zarejestruj się”, następnie postępuje zgodnie z poleceniami Platformy. Rejestracja następuje automatycznie poprzez:a)podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub b)kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.Po założeniu konta Wykonawca może złożyć ofertę. Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES; dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem-Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; Dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; Włączona JavaScript;Program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip,tar,gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng,xsl, xslt, TSL,XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc;Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;Czas odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu;Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany ani wycofać oferty; Datą złożenia dokumentu,jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. System powiadamia Wykonawcę na adres email podany przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do Wykonawcy.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy,Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Politechniki Łódzkiej tel. +48 22 2572223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) email:oneplace@marketplanet.pl. Szczegółowe informacje dot.formy składanych dokumentów zostały określone w rozdziale XVI. Oraz rozdziale X. SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w SWZ w ROZDZIALE XXVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja zawarta w SWZ w ROZDZIALE XXVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/W8/382/2023/03/1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług noclegowych, restauracyjnych oraz konferencyjnych dla przewidywanej liczby 215 osób wraz z zapewnieniem 3 sal szkoleniowych (w tym jedna duża na min. 230 osób przez cały okres konferencji i dwie mniejsze – każda na minimum 30) osób na potrzeby organizacji konferencji dla Instytutu Zarządzania, Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Obiekt o standardzie minimum 4*, powinien być zlokalizowany w miejscu o łatwej dostępności komunikacyjnej tj. w maksymalnej odległości 30 km od drogi szybkiego ruchu/autostrady. Ponadto z uwagi na fakt, iż część uczestników konferencji skorzysta z dojazdu do obiektu komunikacją publiczną, wymaga się, aby lokalizacja obiektu znajdowała się w odległości maksymalnie 10 km od dworca kolejowego lub autobusowego. Ponadto obiekt powinien posiadać zaplecze hotelowe umożliwiające zwiększenie zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie dla dodatkowych 50 osób, w przypadku zgłoszenia się dużo większej liczby uczestników (prawo opcji, o którym mowa w Rozdziale II.e Specyfikacji Warunków Zamówienia). Niezbędne będą również dostępne miejsca parkingowe dla minimum 100 samochodów, należących do uczestników konferencji. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w zakresie realizacji zamówienia, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym minimalnymi wymaganiami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240, z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny w rozumieniu ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca, realizując zamówienia, jest obowiązany stosować rozwiązania zapewniające dostępność, o której mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz.2240, z późn. zm.), w sposób adekwatny do rodzaju i zakresu działań przewidzianych w umowie oraz charakteru zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55130000-0 - Inne usługi hotelarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości uczestników Szkoły letniej Zarządzania o maksymalną liczbę 50 osób.
b) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i po cenach jednostkowych jak zamówienie podstawowe, z zastrzeżeniem zapisów punktu h) niniejszego Rozdziału,;
c) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy podpisanej w związku z niniejszym postępowaniem.
d) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
e) W przypadku skorzystania z prawa opcji:
􀀀 Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem o sposobie, a także ilości realizowanej opcji, z zastrzeżeniem zapisów punktu g) niniejszego Rozdziału,
􀀀 Rozliczenie tej części zamówienia nastąpi przy zastosowaniu cen wskazanych w ofercie Wykonawcy
z zastrzeżeniem zapisów punktu h) niniejszego Rozdziału,
􀀀 Skorzystanie z prawa opcji nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy, stanowiącej załącznik do niniejszej SWZ
􀀀 Do świadczenia usług w ramach prawa opcji zastosowanie będą miały odpowiednio postanowienia umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SWZ
f) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość pokoi 2-osobowych i/lub 1-osobowych, w których zakwaterowani będą goście, których obecność wskazano w ramach prawa opcji.
g) Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem o sposobie, a także ilości realizowanej opcji z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.
h) Ceny w zakresie realizacji prawa opcji liczone będą za osobę, zgodnie z cenami zawartymi w Formularzu Asortymentowo Cenowym dla kategorii kosztów zmiennych tj. Usługi hotelowe – zakwaterowanie gości (H), Usługi cateringowe – wyżywienie gości (C), stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania. Zwiększenie liczby uczestników wydarzenia nie wpłynie na zmianę kosztów stałych tj. kategorii Wynajem sal szkoleniowych (S).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-13 do 2023-03-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena ( C ) – 60 pkt.
- uwzględnienie szczególnych potrzeb żywieniowych przy przygotowaniu ciepłych dań obiadowych (O) – 30 pkt.
- uwzględnianie szczególnych potrzeb żywieniowych przy przygotowaniu serwisu kawy i herbaty (K) – 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uwzględnienie szczególnych potrzeb żywieniowych przy przygotowaniu ciepłych dań obiadowych (O)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uwzględnianie szczególnych potrzeb żywieniowych przy przygotowaniu serwisu kawy i herbaty (K)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w terminie 5 dni od dnia wezwania, sporządzone zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozdziale X SWZ „Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów”. Zgodnie Art. 274 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
-W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące wykazania braku podstaw wykluczenia składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
w postępowaniu
-Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
-Zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
-W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio.
-Zgodnie z art. 58 ust. 5 Ustawy Pzp, zapisy SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy - Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę, na którą składają się: a)Formularz Ofertowy, sporządzony na wzorze stanowiącym Załącznik nr A do SWZ – składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. b)Formularz Asortymentowo-Cenowy, sporządzony na wzorze stanowiącym Załącznik nr B do SWZ – składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - Formularz asortymentowo-cenowy stanowi treść oferty i nie mają w stosunku do niego zastosowania przepisy art. 128 ustawy Pzp dotyczące uzupełniania
dokumentów.c) Oświadczenie/a w trybie art. 125 ust. 1 wymagane zgodnie z treścią niniejszej SWZ, sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ jako własne oświadczenie Wykonawcy d)Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp,sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, (jeżeli dotyczy),
e)Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, sporządzone na wzorze Załącznik nr 2 do SWZ dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
f)Pełnomocnictwo do złożenia oferty (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych),
g)Zobowiązanie/a podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów -(jeżeli dotyczy),
h)Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,zgodnie z art. 117 ust 4 Ustawy Pzp (jeżeli dotyczy),
i)oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których,Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) - j)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj.odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
W przypadku Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona, odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w terminie 5 dni od dnia wezwania,sporządzone zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozdziale X SWZ „Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów”.Zgodnie z Art. 274 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) oraz braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (jeśli dotyczy).Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą udokumentować,że łącznie spełniają warunki określone przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeśli dotyczy).W Formularzu Ofertowym należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum);Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (tzw. lidera), Oferta musi być podpisana w taki sposób,by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie,z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.Zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio.Zgodnie z art. 58 ust. 5 Ustawy Pzp, zapisy SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ, w paragrafie 8 oraz 9.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-17 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy pod adresem: https:/plodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-17 09:40

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy; b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.3. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zobacz inne

Prawo