Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wąpielsk, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128230/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Wąpielsk

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wąpielsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118939

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wąpielsk

1.5.2.) Miejscowość: Wąpielsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-337

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564938321

1.5.8.) Numer faksu: 564938322

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wapielsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wapielsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efd81e1f-be5c-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128230

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016805/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-efd81e1f-be5c-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Rempuszewski, tel. 56 493 83 21, email: zamówienia@wapielsk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ rozdział XII i XIII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.4.2023.MR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Części nr 1 zamówienia – Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej.
Zamówienie dotyczy przebudowy budynku szkoły podstawowej. Zakres projektowanych robót budowlanych jest następujący:
- montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- wykonanie nowych gładzi ściennych sufitowych wraz malowaniem
- wykonanie nowych warstw wykończeniowych podłóg,
- rozbiórka części istniejących ścianek działowych,
- wykonanie nowych ścianek działowych,
-wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych
- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej,
- wykonanie nowej klatki schodowej,
-rozbiórka istniejących klatek schodowych,
-wykonanie stropów żelbetowych,
-wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
-zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń,
-wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy docelowej 15,54 kWp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Części nr 2 zamówienia – Wykonanie utwardzeń.
W ramach zamówienia należy wykonać:
1. Drogi wewnętrznej z parkingiem o pow. 879,42 m2
Warstwy konstrukcyjne (od góry):
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo -piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego gr. 30 cm
- warstwa odsączająca gr. 15 cm
2. Chodnika o pow. 51,67 m2
Warstwy konstrukcyjne (od góry):
- kostka betonowa gr. 6 cm
- podsypka cementowo -piaskowa gr. 4 cm
- warstwa odsączająca gr. 15 cm
3. Opaski przy budynku o pow. 54,16 m2
Warstwy konstrukcyjne (od góry):
- kostka betonowa gr. 6 cm
- podsypka cementowo -piaskowa gr. 4 cm
- warstwa odsączająca gr. 15 cm

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Części nr 3 zamówienia – Plac zabaw.
Zamówienie dotyczy wykonania placu zabaw dla małych dzieci przy budynku szkoły podstawowej. Zakres zadania jest następujący:
- powierzchnia placu zabaw - 638,85 m2
- powierzchnia nawierzchni syntetycznej - 241,74 m2
Na placu zabaw projektuje się montaż:
Lp. Rodzaj urządzenia/elementu Ilość
1. Zestaw zabawowy 1 szt.
2. Huśtawka wagowa 1 szt.
3. Mały zestaw zabawowy 1 szt.
5. Bujak 1 szt.
6. Piaskownica 1 szt.
7. Tablica 1 szt.
8. Kosze na śmieci (zestaw do segregacji) 1 szt.
9. Ławka oparciem 2 szt.
W ramach przedmiotowej inwestycji planuję się wykonanie ogrodzenia Placu Zabaw zgodnie z projektem zagospodarowania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających.
Projektowana długość ogrodzenia wynosi 74,24 mb w tym bramka wejściowa na plac zabaw o wymiarze otworu 100 cm w świetle słupków.
Nawierzchnia - syntetyczna z płyt EPDM

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Części nr 4 zamówienia – Budowa prefabrykowanej platformy dla osób niepełnosprawnych.
Przedmiotem zamierzenia jest budowa prefabrykowanej platformy dla osób niepełnospraw-nych. Platforma ma zapewnić bezproblemowy dostęp do budynku Urzędu Gminy w Wąpiel-sku osobą niepełnosprawnym. Budowa platformy wymusza częściową przebudowę budynku Urzędu Gminy – wykucie dwóch okien w szczycie budynku i wykonaniu otworów drzwio-wych do platformy wraz z nowymi nadprożami okiennymi.
Dane techniczne :
Platforma prefabrykowana :
Platforma prefabrykowana :
Pow. zabudowy : 4,85 m2
Wymiar płyty fundamentowej : 2,27m x 2,14m
Parametry proponowanego dźwigu:
• Udźwig 300 kg
• Prędkość 0,15 m/s
• Typ napędu Elektryczny (bez maszynowni)
• Zasilanie: 230 V jednofazowe; 50 Hz obwód zasilający urządzenie i oświetlenie
kabiny24V Dc obwód pomocniczy zasilający zjazd awaryjny i oświetlenie kabiny
• Moc silnika 2,2 kW
• Wymiary platformy 1170 mm x 1460 mm
• Kabina: Jedna ściany: seria „color” –szary, beżowy, niebieski lub biały; Jedna ściana
„glass” szkło transparentne niebarwione
• Sufit lista oświetleniowa LED
• Podłoga Wykładzina typu „guma” kolor ciemnoszary
• Drzwi kabinowe: 2szt. teleskopowe, dwupanelowe, przeszklone w ramach zestali
nierdzewnej, wymiary 900 x 2000 mm
• Sterowanie: Pionowy panel dyspozycji w kabinie z podświetlanymi przyciskami o wym.
50 x 50 mm, z oznaczeniem Braille’a, przycisk stop, kluczyk, wskaźnik przeciążenia,
autodialerem; Na przystankach: kasety z przyciskami
• Szyb: Samonośny –kolor std RAL7040, z trzech stron przeszklony szkłem
bezpiecznym niebarwionym, od strony budynku wypełniony panelami pełnymi,
zadaszony na wysokości 2850 nagórnym przystanku
• Wymiar szybu 1696 x 1960 mm
• Ilość przystanków 3
• Drzwi przystankowe: 3 szt. teleskopowe, dwupanelowe, przeszklone w ramach zestali
nierdzewnej, 900 mm x 2000 mm
• Wysokość podnoszenia 3860 mm
• Podszybie 140 mm
• Instalacja: Na zewnątrz budynku
Okres gwarancji na urządzenie minimum 3 lata od dnia certyfikacji z jednostką notyfikowaną. W trakcie trwania gwarancji wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie przeglądy techniczne wymagane prawem dla tego typu urządzeń na własny koszt.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać próby ruchowe i dokonać odbioru z Urzędem Dozo-ru Technicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Części nr 5 zamówienia – Zakup wyposażenia.
Zamówienie obejmuje dostawę niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Klubu Malucha według wykazu załączonego do opisu przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39161000-8 - Meble przedszkolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
- w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia – 1 100 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych);
- w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia – 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia – 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych);
- w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia – 180 000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- w przypadku składania oferty na część nr 5 zamówienia – 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (jedno zamówienie), polegającą na przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku, o wartości co najmniej:
- w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia – 1 100 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych);
- w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia – 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia – 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych);
- w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia – 180 000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- w przypadku składania oferty na część nr 5 zamówienia – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) dysponuje osobami, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia,
tj. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą wymagane postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych przez wskazane osoby wymaganych uprawnień.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 4 muszą być spełnione łącznie przez tych Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz robót budowlanych (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w niniejszym punkcie, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
Uwaga:
- W wykazie należy podać informacje o wykonanych robotach z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu w sposób jednoznaczny ocenić, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ;
2) wykaz osób (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami;
Uwaga:
- W wykazie należy podać informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach wymienionych osób z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu w sposób jednoznaczny ocenić, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ;
3) dokument/y potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Uwaga:
- W przypadku, gdy suma gwarancyjna wskazana w dokumencie/tach potwierdzającym/ch ubezpieczenie Wykonawcy, wyrażona jest w walucie obcej, Zamawiający przeliczy ją na PLN wg średniego kursu NBP danej waluty w dniu wszczęcia postępowania, tj. publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy założyć:
a) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ (sporządzone z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ); przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
b) zobowiązanie innego podmiotu o udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz oświadczenie tego podmiotu składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (sporządzone z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 3a do SWZ) - jeżeli dotyczy;
c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty/odpowiednie pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy;
d) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy tylko ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy;
f) uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości
a)po 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) – w przypadku składania oferty na część nr 1, 2, 3, 4 zamówienia;
b)Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przypadku składania oferty na część nr 5 zamówienia.
2.Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 ze zm.).
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim Oddział Radziki Duże Nr 45 9496 0008 0056 5394 2000 0010 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – Remont i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym – część nr ….. ” - należy wskazać numer (numery) części zamówienia, której dotyczy wadium.
5.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).
6.Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji i spełniać, co najmniej poniższe wymagania:
1)musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
2)z jej treści powinno jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
3)musi zawierać określenie wysokości zobowiązania gwaranta, którego wysokość musi być równa kwocie wadium;
4)termin obowiązania gwarancji lub poręczenia, który nie może być nie krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5)musi zawierać wskazanie, że beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest Zamawiający – Gmina Wąpielsk;
6)musi zawierać oznaczenie, że zleceniodawcą gwarancji lub poręczenia jest Wykonawca z podaniem adresu jego siedziby;
7)musi zawierać pełną nazwę gwaranta udzielającego gwarancji lub poręczenia;
8)w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
9)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument powinien wskazywać, w imieniu jakich podmiotów wadium jest wnoszone (tj. wskazywać nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
7.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
9.Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. Pozostała cześć wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia.
2. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie pokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru robót przez Zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie i na warunkach wynikających z art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo