Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Karsin, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128298/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Karsin

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karsin

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675155

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Długa 222

1.4.2.) Miejscowość: Karsin

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-440

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@karsin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karsin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128298

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00125524

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Określenie przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi gminnej w miejscowości Karsin – ulica Wrzosowa oraz budowa nawierzchni drogowej na drodze gminnej odcinek Borsk – OW Largo w miejscowości Borsk.

• Przebudowa istniejącej drogi gminnej w miejscowości Karsin – ulica Wrzosowa

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi gminnej w miejscowości Karsin – ulica Wrzosowa o długości 194 m.

Zakres prac obejmuje:
• Rozbiórka istniejących nawierzchni,
• zdjęcie warstwy nasypu niekontrolowanego o miąższości od 0,4 do 0,7m,
• wykonanie koryta oraz wykopów pod projektowane nawierzchnie,
• wykonanie kanału technologicznego,
• wykonanie warstw konstrukcyjnych,
• ułożenie nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni
1. Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego:
- warstwa ścieralna AC11 gr. 5cm w-wa ścieralna
- warstwa wiążąca AC16 gr. 4cm w-wa wiążąca
- tłuczeń kamienny 0-31,5 gr. 20cm podbudowa
- rodzimy grunt dogęszczony Is≥1,00; E2=100Mpa podbudowa
2. Konstrukcja chodników z kostki betonowej:
- kostki betonowa koloru szarego gr. 6cm w-wa ścieralna
- podsypka piaskowa C-P 5cm podbudowa
- kruszywo stabilizowane cementem gr. 10cm, RM 1,5 MPa
- rodzimy grunt dogęszczony Is≥1,00; E2=100Mpa podbudowa
3. Konstrukcja zjazdów indywidulanych na posesję:
- kostki betonowa koloru grafitowego gr. 6cm w-wa ścieralna
- podsypka piaskowa C-P 5cm podbudowa
- tłuczeń kamienny 0-31,5 gr. 20cm podbudowa
- kruszywo stabilizowane cementem gr. 10cm, RM 1,5 MPa
- rodzimy grunt dogęszczony Is≥1,00; E2=100Mpa podbudowa.
UWAGI!
W ramach przedsięwzięcia należy wymienić pionowe oznakowanie wraz z słupkami oraz uwzględnić malowanie oznakowania poziomego w całym zakresie robót.

• Budowa nawierzchni drogowej na drodze gminnej odcinek Borsk – OW Largo w m Borsk

Parametry techniczne projektowanych elementów drogowych
Jezdnia
- klasa techniczna ulicy - D1/2 (ciąg pieszo-jezdny)
- prędkość projektowa - Vp = 30 km/h
- szerokość nawierzchni jezdni - 5,0m
- szerokość pobocza - 0,75m
- szerokość chodnika - 1,5m
- długość budowanej drogi - 871,1m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciążenie na oś - 100 kN
Zjazdy publiczne
- klasa techniczna ulicy - zjazd publiczny
- szerokość nawierzchni - 4,0-5,0m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciążenie na oś - 100 kN
Zjazdy indywidualne
- klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
- szerokość nawierzchni - 3,5-5,0m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciążenie na oś - 100 kN

Konstrukcja nawierzchni
Przekrój konstrukcyjny jezdnia, skrzyżowania, zjazdy publiczne:
- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,
- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm,
- warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm,
- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm,
Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na ławie betonowej C12/15. W km 0+003,0-0+202,0 str. prawa zastosowano krawężnik uliczny 100x15x30cm na ławie betonowej C12/15.
Przekrój konstrukcyjny chodnik:
- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 10cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,
- kostka betonowa typu polbruk gr. 6cm. „fazowana” kolor szary,
Nawierzchnię od strony posesji zamknięto obrzeżem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4.
Przekrój konstrukcyjny zjazdy indywidualne:
- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,
- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,
- kostka betonowa typu polbruk gr. 6cm. „fazowana” koloru grafitowego
Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na ławie betonowej C12/15
Tereny zielone
- warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm
Wszystkie elementy na łukach poziomych należy odpowiednio dociąć oraz wykonać z elementów łukowych dla danego promienia.

Budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego (oprawa 30W Led) – zgodnie z dokumentacją projektową.
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidującej z projektem budowy nawierzchni drogowej – zgodnie z dokumentacją projektową.

UWAGI!
W ramach przedsięwzięcia należy wymienić pionowe oznakowanie wraz z słupkami oraz uwzględnić malowanie oznakowania poziomego w całym zakresie robót.
Płyty YOMB i płyty typu trylinka należy spaletować i przewieźć na oczyszczalnię ścieków w Cisewiu.
Wykonawca musi zapewnić ciągłość przejazdu (ruch wahadłowy) do ośrodków wczasowych w miejscowości Borsk.
W okresie letnim w miesiącu lipiec zabrania się prowadzenia prac na drodze w miejscowości Borsk – OW LARGO. Roboty należy zakończyć do 15.06.2023 r. i zgłosić do Zamawiającego.


2) Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, 45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.
3) Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i dodatkowych opisach.
4) Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące,
5) Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN (normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
6) Tam, gdzie na rysunkach, dokumentacji lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 -3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.
7) W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych projektu. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii.
8) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli.

Po zmianie:
1. Określenie przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi gminnej w miejscowości Karsin – ulica Wrzosowa oraz budowa nawierzchni drogowej na drodze gminnej odcinek Borsk – OW Largo w miejscowości Borsk.

• Przebudowa istniejącej drogi gminnej w miejscowości Karsin – ulica Wrzosowa

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi gminnej w miejscowości Karsin – ulica Wrzosowa o długości 194 m.

Zakres prac obejmuje:
• Rozbiórka istniejących nawierzchni z kruszywa i wywóz na oczyszczalnię ścieków w Cisewiu,
• zdjęcie warstwy nasypu niekontrolowanego o miąższości od 0,4 do 0,7m,
• wykonanie koryta oraz wykopów pod projektowane nawierzchnie,
• wykonanie kanału technologicznego,
• wykonanie warstw konstrukcyjnych,
• ułożenie nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni
1. Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego:
- warstwa ścieralna AC11 gr. 5cm w-wa ścieralna
- warstwa wiążąca AC16 gr. 4cm w-wa wiążąca
- tłuczeń kamienny 0-31,5 gr. 20cm podbudowa
- rodzimy grunt dogęszczony Is≥1,00; E2=100Mpa podbudowa
2. Konstrukcja chodników z kostki betonowej:
- kostki betonowa bezfazowa koloru szarego gr. 6cm w-wa ścieralna
- podsypka piaskowa C-P 5cm podbudowa
- kruszywo stabilizowane cementem gr. 10cm, RM 1,5 MPa
- rodzimy grunt dogęszczony Is≥1,00; E2=100Mpa podbudowa
3. Konstrukcja zjazdów indywidulanych na posesję:
- kostki betonowa bezfazowa koloru grafitowego gr. 8cm w-wa ścieralna
- podsypka piaskowa C-P 5cm podbudowa
- tłuczeń kamienny 0-31,5 gr. 20cm podbudowa
- kruszywo stabilizowane cementem gr. 10cm, RM 1,5 MPa
- rodzimy grunt dogęszczony Is≥1,00; E2=100Mpa podbudowa.
UWAGI!
W ramach przedsięwzięcia należy wymienić pionowe oznakowanie wraz z słupkami oraz uwzględnić malowanie oznakowania poziomego w całym zakresie robót.

• Budowa nawierzchni drogowej na drodze gminnej odcinek Borsk – OW Largo w m Borsk

Parametry techniczne projektowanych elementów drogowych
Jezdnia
- klasa techniczna ulicy - D1/2 (ciąg pieszo-jezdny)
- prędkość projektowa - Vp = 30 km/h
- szerokość nawierzchni jezdni - 5,0m
- szerokość pobocza - 0,75m
- szerokość chodnika - 1,5m
- długość budowanej drogi - 871,1m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciążenie na oś - 100 kN
Zjazdy publiczne
- klasa techniczna ulicy - zjazd publiczny
- szerokość nawierzchni - 4,0-5,0m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciążenie na oś - 100 kN
Zjazdy indywidualne
- klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
- szerokość nawierzchni - 3,5-5,0m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciążenie na oś - 100 kN

Konstrukcja nawierzchni
Przekrój konstrukcyjny jezdnia, skrzyżowania, zjazdy publiczne:
- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,
- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm,
- warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm,
- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm,
Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na ławie betonowej C12/15. W km 0+003,0-0+202,0 str. prawa zastosowano krawężnik uliczny 100x15x30cm na ławie betonowej C12/15.
Przekrój konstrukcyjny chodnik:
- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 10cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,
- kostka betonowa typu polbruk gr. 6cm. „bezfazowana” kolor czerwony,
Nawierzchnię od strony posesji zamknięto obrzeżem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4.
Przekrój konstrukcyjny zjazdy indywidualne:
- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,
- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,
- kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. „bezfazowana” koloru czerwonego
Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na ławie betonowej C12/15
Tereny zielone
- warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm
Wszystkie elementy na łukach poziomych należy odpowiednio dociąć oraz wykonać z elementów łukowych dla danego promienia.

Budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego (oprawa 30W Led) – zgodnie z dokumentacją projektową.
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidującej z projektem budowy nawierzchni drogowej – zgodnie z dokumentacją projektową.

UWAGI!
W ramach przedsięwzięcia należy wymienić pionowe oznakowanie wraz z słupkami (ustąp pierwszeństwa, stop, droga z pierwszeństwem, strefa ograniczonej prędkości – koniec strefy), oraz uwzględnić malowanie oznakowania poziomego w całym zakresie robót.
Płyty YOMB i płyty typu trylinka należy spaletować i przewieźć na oczyszczalnię ścieków w Cisewiu.
Wykonawca musi zapewnić ciągłość przejazdu (ruch wahadłowy) do ośrodków wczasowych w miejscowości Borsk.
W okresie letnim w miesiącu lipiec zabrania się prowadzenia prac na drodze w miejscowości Borsk – OW LARGO. Roboty należy zakończyć do 15.06.2023 r. i zgłosić do Zamawiającego.


2) Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, 45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.
3) Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i dodatkowych opisach.
4) Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące,
5) Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN (normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
6) Tam, gdzie na rysunkach, dokumentacji lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 -3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.
7) W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych projektu. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii.
8) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli.

Zobacz inne

Prawo