Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zabrze, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128472/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi szkoleniowe w zakresie anestezjologii do realizacji projektu edukacyjnego EDU- HEART SILESIAN POWER

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

1.2.) Oddział zamawiającego: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001071806

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9

1.4.2.) Miejscowość: Zabrze

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sccs.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sccs.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128472

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00122858

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
Wykaz
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ)

Po zmianie:
1. oświadczenie art. 125
(załącznik nr 4)
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022t o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r poz.
835)- Załącznik nr 6

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. oświadczenie art. 125
(załącznik nr 4)
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022t o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r poz.
835)- Załącznik nr 6

Po zmianie:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ)

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:

Po zmianie:
7. Dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
2) Wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ (Pakiet).
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 10:00

Po zmianie:
2023-03-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-14 10:30

Po zmianie:
2023-03-15 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-12

Po zmianie:
2023-04-13

Zobacz inne

Prawo