Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jastrząb, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128502/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Jastrząb

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa infrastruktury sportowej nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Jastrząb oraz budowa siłowni plenerowej w miejscowości Lipienice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jastrząb

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223741

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Niepodległości 5

1.4.2.) Miejscowość: Jastrząb

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-502

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: 486284860

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jastrzab.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugjastrzab.bip.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128502

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00103574

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 10:00

Po zmianie:
2023-03-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 10:30

Po zmianie:
2023-03-14 10:30

Zobacz inne

Prawo