Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łyszkowice, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128565/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Łyszkowice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łyszkowice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148325

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Gminna 11

1.4.2.) Miejscowość: Łyszkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-420

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.7.) Numer telefonu: 468116170

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lyszkowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lyszkowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128565

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00118802

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 09:00

Po zmianie:
2023-03-14 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na https://ezamowienia.gov.pl

Po zmianie:
Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 12:00

Po zmianie:
2023-03-14 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-08

Po zmianie:
2023-04-12

Zobacz inne

Prawo