Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Długołęka, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128667/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Długołęka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych gruzem, tłuczniem, frezem (..) na terenie gm. Długołęka – z podziałem na 2 części (pakiety)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Długołęka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Robotnicza 12

1.5.2.) Miejscowość: Długołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-095

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gmina.dlugoleka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dlugoleka.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych gruzem, tłuczniem, frezem (..) na terenie gm. Długołęka – z podziałem na 2 części (pakiety)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f5eb673-bd94-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128667

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019252/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Naprawa dróg gruntowych na terenie gminy Długołęka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f5eb673-bd94-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f5eb673-bd94-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - zgodnie z Rozdz. XI ust. 10 SWZ.
4. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w Rozdz. XI ust. 10 SWZ adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2023.MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część/Pakiet 1: Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gruntowych i częściowo wzmocnionych (do których Gmina Długołęka posiada tytuł prawny), na terenie miejscowości: Długołęka, Mirków, Byków, Szczodre, Domaszczyn, Pruszowice, Ramiszów, Pasikurowice, Siedlec, Godzieszowa, Tokary, Bukowina, Bąków, Łozina, Bierzyce, Zaprężyn, Krakowiany, Budziwojowice, Łosice, Dąbrowica, Michałowice, Kępa, Dobroszów Oleśnicki, Januszkowice, Jaksonowice, Skała i Węgrów.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie równania dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach wskazanych w ust. 1 – poprzez zerwanie wierzchniej warstwy drogi na głębokość do 10cm oraz miejscowo (jeśli wymaga tego stan nawierzchni do 20cm), mechaniczne profilowanie polegające na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi wraz z nadaniem jezdni prawidłowych spadków oraz mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi specjalistycznym sprzętem drogowym, z regulacją jeśli wystąpi taka potrzeba wszystkich urządzeń występujących w drodze (tzn. studzienek kanalizacyjnych i pokryw zasuw wodociągowych) oraz wykonanie przecinek w poboczu drogi jeśli wystąpi taka potrzeba. Jednostka obmiarowa ,,mb". Szerokość dróg przewidzianych do równania od 3,5m do 5,0m (średnia szerokość 4,25m),
2) wykonanie naprawy dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach wskazanych w ust. 1 – poprzez zerwanie wierzchniej warstwy drogi na głębokość do 10cm oraz miejscowo (jeśli wymaga tego stan nawierzchni do 20cm), mechaniczne profilowanie polegające na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi wraz z nadaniem jezdni prawidłowych spadków, następnie dowiezienie kruszywa przez wykonawcę prac własnym transportem z miejsca składowania kruszywa (kruszywo dostarczone do miejscowości będzie przez Zamawiającego a rozwożenie kruszywa w granicach miejscowości z miejsca składowania w koryto drogi należeć będzie do firmy wykonującej naprawę drogi), ułożenie w korycie drogi, rozplantowanie materiału i ponowne wyrównanie podłużne i poprzeczne dróg z nadaniem jezdni prawidłowych spadków, mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi specjalistycznym sprzętem drogowym, z regulacją jeśli wystąpi taka potrzeba wszystkich urządzeń występujących w drodze (tzn. studzienek kanalizacyjnych i pokryw zasuw wodociągowych) oraz wykonanie przecinek w poboczu drogi jeśli wystąpi taka potrzeba. Jednostka obmiarowa ,,mb". Szerokość dróg przewidzianych do naprawy od 3,5m do 5,0m (średnia szerokość 4,25m),
3) wykonanie naprawy poboczy dróg na terenie gminy Długołęka w miejscowościach wskazanych w ust. 1 z wykorzystaniem własnego kruszywa (tłucznia) – usunięcie nadmiaru darniny lub gruntu od krawędzi jezdni do krawędzi pobocza, rozplantowanie i zagęszczenie własnego kruszywa (tłucznia) z wyrównaniem pobocza i nadaniem wymaganego spadku, w celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi na pobocze lub do przydrożnego rowu oraz wywiezieniu nadmiaru urobku na odległość według wskazania Wykonawcy, spełniającego wymogi ustawy o odpadach oraz przepisów związanych, jak również utylizacja tego gruntu we własnym zakresie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Jednostka obmiarowa „m2”. Grubość poboczy dróg przewidzianych do naprawy od 0,1m do 0,2m (średnia grubość 0,15 m),
4) wykonanie naprawy poboczy dróg na terenie gminy Długołęka w miejscowościach wskazanych w ust. 1 z wykorzystaniem własnego kruszywa (frezu) – usunięcie nadmiaru darniny lub gruntu od krawędzi jezdni do krawędzi pobocza, rozplantowanie i zagęszczenie własnego kruszywa (frezu) z wyrównaniem pobocza i nadaniem wymaganego spadku, w celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi na pobocze lub do przydrożnego rowu oraz wywiezieniu nadmiaru urobku na odległość według wskazania Wykonawcy, spełniającego wymogi ustawy o odpadach oraz przepisów związanych, jak również utylizacja tego gruntu we własnym zakresie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Jednostka obmiarowa „m2”. Grubość poboczy dróg przewidzianych do naprawy od 0,1m do 0,2m (średnia grubość 0,15 m),
5) wykonanie korytowania dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach wskazanych w ust. 1 – odspojenie nadmiaru gruntu na głębokość od 10cm do 40cm (średnia głębokość korytowania drogi 25cm) w drogach gruntowych (w tym zadarnionych i zakrzaczonych – tam gdzie będzie tego wymagała sytuacja wykoszenie, wykarczowanie krzaków, załadunek, wywóz wyładunek odpadów z prac związanych z usunięciem zieleni do miejsc składowania i utylizacji spełniającego wymogi obowiązującego prawa w tym zakresie), złożenie urobku na hałdę oraz wywóz odspojonego gruntu z hałdy na odległość według wskazania Wykonawcy spełniającego wymogi ustawy o odpadach oraz przepisów związanych, jak również utylizacja tego gruntu we własnym zakresie zgodnie z przepisami ochrony środowiska i innymi przepisami z tym związanymi. Mechaniczne i ręczne profilowanie dna koryta, z mechanicznym i ręcznym zagęszczeniem, uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. Jednostka obmiarowa „mb". Szerokości dróg przewidzianych do korytowania od 3,5m do 5,0m (średnia szerokość 4,25m).
6) wykonanie zabezpieczenia dróg przed pyleniem metodą suchą przy zastosowaniu płatków chlorku wapnia na drogach wskazanych przez Zamawiającego – poprzez wstępne polanie nawierzchni drogi czystą wodą z beczkowozu oraz posypanie chlorkiem wapnia w płatkach na zwilżoną nawierzchnię drogi - dawkowanie chlorku wapnia w płatkach od 0,6 kg/m2 do 1 kg/m2 - średnio 0,8 kg/m2. Jednostka obmiarowa „m2". Szerokości dróg przewidzianych do zabezpieczenia przed pyleniem od 3,5m do 5,0m (średnia szerokość 4,25m).
7) Realizacja przedmiotu umowy polegać będzie na każdorazowym, uzależnionym od aktualnych potrzeb Zamawiającego, zleceniu Wykonawcy wykonania robót, zwanej w treści umowy „zleceniem jednostkowym”. Szczegółowy opis sposobu udzielania zleceń jednostkowych zawarty jest w Projekcie umowy. Szczegółowy opis sposobu udzielania zleceń jednostkowych zawarty jest w Projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, tj. na podobne roboty budowlane do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował roboty wymienione w rozdz. III ust. 5 pkt 1-5 SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część/Pakiet 2: Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gruntowych i częściowo wzmocnionych (do których Gmina Długołęka posiada tytuł prawny), na terenie miejscowości: Stępin, Borowa, Raków, Bielawa, Kamień, Piecowice, Kiełczów, Wilczyce, Kiełczówek, Śliwice, Pietrzykowice, Brzezia Łąka, Kątna i Oleśniczka.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie równania dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach wskazanych w ust. 1 – poprzez zerwanie wierzchniej warstwy drogi na głębokość do 10cm oraz miejscowo (jeśli wymaga tego stan nawierzchni do 20cm), mechaniczne profilowanie polegające na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi wraz z nadaniem jezdni prawidłowych spadków oraz mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi specjalistycznym sprzętem drogowym, z regulacją jeśli wystąpi taka potrzeba wszystkich urządzeń występujących w drodze (tzn. studzienek kanalizacyjnych i pokryw zasuw wodociągowych) oraz wykonanie przecinek w poboczu drogi jeśli wystąpi taka potrzeba. Jednostka obmiarowa ,,mb". Szerokość dróg przewidzianych do równania od 3,5m do 5,0m (średnia szerokość 4,25m),
2) wykonanie naprawy dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach wskazanych w ust. 1 – poprzez zerwanie wierzchniej warstwy drogi na głębokość do 10cm oraz miejscowo (jeśli wymaga tego stan nawierzchni do 20cm), mechaniczne profilowanie polegające na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi wraz z nadaniem jezdni prawidłowych spadków, następnie dowiezienie kruszywa przez wykonawcę prac własnym transportem z miejsca składowania kruszywa (kruszywo dostarczone do miejscowości będzie przez Zamawiającego a rozwożenie kruszywa w granicach miejscowości z miejsca składowania w koryto drogi należeć będzie do firmy wykonującej naprawę drogi), ułożenie w korycie drogi, rozplantowanie materiału i ponowne wyrównanie podłużne i poprzeczne dróg z nadaniem jezdni prawidłowych spadków, mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi specjalistycznym sprzętem drogowym, z regulacją jeśli wystąpi taka potrzeba wszystkich urządzeń występujących w drodze (tzn. studzienek kanalizacyjnych i pokryw zasuw wodociągowych) oraz wykonanie przecinek w poboczu drogi jeśli wystąpi taka potrzeba. Jednostka obmiarowa ,,mb". Szerokość dróg przewidzianych do naprawy od 3,5m do 5,0m (średnia szerokość 4,25m),
3) wykonanie naprawy poboczy dróg na terenie gminy Długołęka w miejscowościach wskazanych w ust. 1 z wykorzystaniem własnego kruszywa (tłucznia) – usunięcie nadmiaru darniny lub gruntu od krawędzi jezdni do krawędzi pobocza, rozplantowanie i zagęszczenie własnego kruszywa (tłucznia) z wyrównaniem pobocza i nadaniem wymaganego spadku, w celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi na pobocze lub do przydrożnego rowu oraz wywiezieniu nadmiaru urobku na odległość według wskazania Wykonawcy, spełniającego wymogi ustawy o odpadach oraz przepisów związanych, jak również utylizacja tego gruntu we własnym zakresie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Jednostka obmiarowa „m2”. Grubość poboczy dróg przewidzianych do naprawy od 0,1m do 0,2m (średnia grubość 0,15 m),
4) wykonanie naprawy poboczy dróg na terenie gminy Długołęka w miejscowościach wskazanych w ust. 1 z wykorzystaniem własnego kruszywa (frezu) – usunięcie nadmiaru darniny lub gruntu od krawędzi jezdni do krawędzi pobocza, rozplantowanie i zagęszczenie własnego kruszywa (frezu) z wyrównaniem pobocza i nadaniem wymaganego spadku, w celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi na pobocze lub do przydrożnego rowu oraz wywiezieniu nadmiaru urobku na odległość według wskazania Wykonawcy, spełniającego wymogi ustawy o odpadach oraz przepisów związanych, jak również utylizacja tego gruntu we własnym zakresie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Jednostka obmiarowa „m2”. Grubość poboczy dróg przewidzianych do naprawy od 0,1m do 0,2m (średnia grubość 0,15 m),
5) wykonanie korytowania dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach wskazanych w ust. 1 – odspojenie nadmiaru gruntu na głębokość od 10cm do 40cm (średnia głębokość korytowania drogi 25cm) w drogach gruntowych (w tym zadarnionych i zakrzaczonych – tam gdzie będzie tego wymagała sytuacja wykoszenie, wykarczowanie krzaków, załadunek, wywóz wyładunek odpadów z prac związanych z usunięciem zieleni do miejsc składowania i utylizacji spełniającego wymogi obowiązującego prawa w tym zakresie), złożenie urobku na hałdę oraz wywóz odspojonego gruntu z hałdy na odległość według wskazania Wykonawcy spełniającego wymogi ustawy o odpadach oraz przepisów związanych, jak również utylizacja tego gruntu we własnym zakresie zgodnie z przepisami ochrony środowiska i innymi przepisami z tym związanymi. Mechaniczne i ręczne profilowanie dna koryta, z mechanicznym i ręcznym zagęszczeniem, uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. Jednostka obmiarowa „mb". Szerokości dróg przewidzianych do korytowania od 3,5m do 5,0m (średnia szerokość 4,25m).
6) wykonanie zabezpieczenia dróg przed pyleniem metodą suchą przy zastosowaniu płatków chlorku wapnia na drogach wskazanych przez Zamawiającego – poprzez wstępne polanie nawierzchni drogi czystą wodą z beczkowozu oraz posypanie chlorkiem wapnia w płatkach na zwilżoną nawierzchnię drogi - dawkowanie chlorku wapnia w płatkach od 0,6 kg/m2 do 1 kg/m2 - średnio 0,8 kg/m2. Jednostka obmiarowa „m2". Szerokości dróg przewidzianych do zabezpieczenia przed pyleniem od 3,5m do 5,0m (średnia szerokość 4,25m).
7) Realizacja przedmiotu umowy polegać będzie na każdorazowym, uzależnionym od aktualnych potrzeb Zamawiającego, zleceniu Wykonawcy wykonania robót, zwanej w treści umowy „zleceniem jednostkowym”. Szczegółowy opis sposobu udzielania zleceń jednostkowych zawarty jest w Projekcie umowy. Szczegółowy opis sposobu udzielania zleceń jednostkowych zawarty jest w Projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, tj. na podobne roboty budowlane do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował roboty wymienione w rozdz. III ust. 5 pkt 1-5 SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdz. VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. VI SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem równanie lub naprawę dróg gruntowych o łącznej wartości co najmniej 120 000,00 zł brutto, które to roboty zostały wykonane należycie;
Uwaga : Dla wartości wyrażonych w innej walucie niż PLN Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu wszczęcia postępowania.
b) dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem sprawnym technicznie:
i) równiarka – min. 1 szt.
ii) walec – min. 1 szt.
iii) ładowarka – min. 1 szt.
iv) przewoźny zbiornik na wodę – min. 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie wskazał danych umożliwiających dostęp do tych środków podmiotowych, o których mowa w poniższym ust. 5 – 6 SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
2) wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi (jeżeli dotyczy) do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ww. ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi (jeżeli dotyczy) wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wskazane w Rozdz. VIII ust. 3 pkt 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Pzp oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

Zobacz inne

Prawo