Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Biały Dunajec, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128721/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA BIAŁY DUNAJEC

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacji drogi gminnej nr 420012K ul. Jana Pawła II w miejscowości Biały Dunajec, Gmina Biały Dunajec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIAŁY DUNAJEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 312

1.5.2.) Miejscowość: Biały Dunajec

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-425

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182079521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bialydunajec.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialydunajec.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacji drogi gminnej nr 420012K ul. Jana Pawła II w miejscowości Biały Dunajec, Gmina Biały Dunajec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-994a0ad2-be79-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128721

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063700/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja drogi gminnej nr 420012K ul. Jana Pawła II, w miejscowości Biały Dunajec, Gmina Biały Dunajec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dunajec/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/dunajec/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowy opis przedstawia Dział II. SWZ Ochrona danych osobowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowy opis przedstawia Dział II. SWZ Ochrona danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.8.2023.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej nr 420012K ul. Jana Pawła II w miejscowości Biały Dunajec, Gmina Biały Dunajec na dwóch odcinkach:
odcinek 1 w km 0+405,00 - 1+511,00; L=1106m
odcinek 2 w km 2+068,50 - 2+940,50; L=872m
Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Zakres inwestycji obejmuje:
2. 1. Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników i poboczy
2.2. Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni
2.3. Rozebranie krawężników i obrzeży
2.4. Regulacja wysokosciowa istniejacych wpustów, studni rewizyjnych oraz wymiana pojedynczych, zniszczonych studzienek z wpustami ulicznymi
2.5. Przełożenie krawężnika granitowego wraz likwidacją nierówności i zapadnięc, ułożenie ścieku z kostki betonowej pomiędzy jezdnią i poboczem utwardzonym, ułożenie obrzeży
2.6. Odtworzenie nawierzchni jezdni z zastosowaniem wzmacniającej siatki z włókien szklanych 120x120kN
2.7. Odtworzenie nawierzchni chodnika oraz pobocza gruntowego z wykorzystaniem kostki z rozbiórki (przełożenie z uzupełnieniem uszkodzonych elementów).

3. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do sąsiadujacych gruntów, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególna uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej.
4. Materiał z frezowania nawierzchni bitumicznej oraz wszystkie materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce na terenie Gminy Biały Dunajec wskazane przez Inwestora.
5. Wykonawca w ramach realizacji zadania na własny koszt wykona następujące czynnosci:
- ustanowi na własny koszt kierownika budowy oraz kierowników robót w branżach: drogowej, instalacji w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz pozostałych niebędnych do prawidłowego wykonania zadania.
- zapewnieni pełną obsługę geodezyjnej, niezbędną do zrealizowania inwestycji
- zabezpieczenie placu budowy oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu.


6. Szczegółowy zakres robót zawiera:
Dokumentacja kosztorysowa – przedmiar robót zał nr 9 do SWZ.
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją kosztorysową, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności technicznej lub zawodowej.
2.1.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę w zakresie robót budowlanych obejmujących roboty polegające na remoncie, modernizacji, budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych (sławnie: jedem milion złotych 00/100) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane roboty wykonane zostały w sposób należyty, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
2.1.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi oraz osoby te będą posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, tj. posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, niezbędne do kierowania robotami w zakresie: Kierownika budowy - specjalność drogowej
- wymagane kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważne umożliwiające zgodne z prawem pełnienie funkcji kierownika budowy przedmiotu umowy,
- doświadczenie zawodowe – pełnienie funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej robocie związanej z remontem budową, odbudową, rozbudową lub przebudową drogi (dróg) publicznej gdzie wartość nadzorowanych robót była większa lub równa 1 000 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
- Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia na własny koszt kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót pod warunkiem spełnienia przez tę osobę łączącą funkcję wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust.1 PZP
2.Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Wzór druku wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ
4) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą pełnić funkcje kierownika budowy, zgodnie z załącznikiem nr 4a do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje dokonanie płatności częściowych w dwóch transzach o wysokości:
- 5% wynagrodzenia brutto – zaliczka przekazana Wykonawcy (faktura zaliczkowa),
- pozostała część wynagrodzenia brutto – płatne po zakończeniu realizacji całego zadania (faktura końcowa).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
Zmiany umowy opisuje § 28 projektu umowy, który jest zał nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dunajec/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo