Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dąbrowa Białostocka, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128746/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Kirejewszczyzna, Reszkowce oraz ulicy Jasionówka Kolonia w Dąbrowie Białostockiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659042

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Solidarności 1

1.4.2.) Miejscowość: Dąbrowa Białostocka

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-200

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.7.) Numer telefonu: 85 7121 100

1.4.8.) Numer faksu: 85 7121 017

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dabrowab@beep.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowa-bial.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128746

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00110297

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 10:00

Po zmianie:
2023-03-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 10:30

Po zmianie:
2023-03-16 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-10

Po zmianie:
2023-04-13

Zobacz inne

Prawo