Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128747/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie stałej obsługi prawnej i zastępstwa procesowego na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000327853

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królowej Jadwigi 27/39

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-871

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618355232

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@awf.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie stałej obsługi prawnej i zastępstwa procesowego na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62e2bfda-be4d-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041673/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Obsługa prawna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.awf.poznan.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/awf_poznan/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne:
1 Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcji dla wykonawców, dostępne na stronie Platformy Zakupowej.
2 W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
3 Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
4 Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rtf; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv, xml. Zamawiający dopuszcza formaty.zip i 7z, które mogą zawierać jedynie pliki o wyżej wymienionych formatach. Zamawiający zaleca stosowanie formatu pdf.
5 Ze względu na niskie naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES.
6 Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzeć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazać łącznie z dokumentem podpisywanym
7 Jeżeli wykonawca pakuje dokument np. w plik ZIP zalecane jest wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
8 Użytkownik korzystający z platformazakupowa.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania platformazakupowa.pl.
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy zakupowej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.
2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.poznan.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na zamawiającym,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RDZP-2003-2/23/ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie stałej obsługi prawnej i zastępstwa procesowego na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. W ramach przedmiotowej usługi wykonawca na zasadach określonych w SWZ oraz projektowanych postanowieniach umownych, zobowiązuje się wykonać na rzecz zamawiającego czynności polegające na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem: ustawodawstwa regulującego funkcjonowanie publicznego szkolnictwa wyższego (w szczególności prawa o szkolnictwie wyższym i nauce), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa autorskiego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad: zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę wykonawcy, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ, wyliczonych zgodnie ze wzorem podanym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w zakresie obsługi prawnej publicznej uczelni wyższej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w obsłudze prawnej podmiotów z zakresu prawa zamówień publicznych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia - obsługa prawna postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną/usługę/dostawę zakończoną podpisaniem umowy w okresie 5 lat przed terminem składania ofert o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a suma ubezpieczenia opiewa na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł
albo wykaże, że
osoba skierowana do realizacji zamówienia jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a suma ubezpieczenia opiewa na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł
W przypadku, gdy wartość polisy wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
4.1. wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie nieprzerwanie obsługę prawną co najmniej jednej publicznej uczelni wyższej, w tym w zakresie łącznym:
1) organizacji uczelni,
2) kształcenia studentów i doktorantów,
3) opiniowania wewnętrznych aktów prawnych np. regulaminy itp.
4) spraw osobowych pracowników uczelni,
5) postępowań dyscyplinarnych nauczycieli akademickich oraz studentów i doktorantów,
6) zagadnień z zakresu zamówień publicznych,
7) dyscypliny finansów publicznych,
gdzie wartość umowy rocznej (12 miesięcznej) nie jest niższa niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto), co potwierdzi wykonawca przedstawiając dowody określające, czy usługi zostały wykonane należycie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że obsługa prawna odbywała się w ramach jednej umowy, jak również nieprzerwanie na podstawie kolejno następujących po sobie umów, tym samym niedopuszczalne jest łączenie kilku usług świadczonych w ramach oddzielnych umów, choćby dla tego samego podmiotu, mających na celu uzyskanie w sumie wartości, co najmniej 100 000,00 zł rocznie;
4.2 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem osób, w tym:
1) adwokatem lub radcą prawnym, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, nieprzerwanie brał udział w obsłudze prawnej publicznej uczelni wyższej,
2) adwokatem lub radcą prawnym, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, brał udział w obsłudze zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w publicznej uczelni wyższej;
3) adwokatem lub radcą prawnym, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, brał udział w obsłudze prawnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 5 000 000, 00 zł brutto podpisanej umowy.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwości wskazania tej samej osoby na potwierdzenie spełnienia ww. warunków, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców występujących wspólnie, powyższy warunek zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z tych wykonawców/podmiotów trzecich spełnia ten warunek w całości samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Wzór stanowi załącznik nr 6 SWZ;
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w Części V SWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie to składa każdy z wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną przez zamawiającego, albo dokument potwierdzający, że osoba skierowana do realizacji zamówienia jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną przez zamawiającego.
W przypadku, gdy wartość polisy wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty - załącznik 3 do SWZ; 2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli
dotyczy); 4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby- zgodnie z zapisami w Części VI ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy); 5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Części VII ust. 1 pkt. 1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 9 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku:
1) sytuacji zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami lub przepisami prawa,
2) zmiany niniejszej umowy w zakresie sposobu spełnienia przez Wykonawcę świadczenia w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na sposób spełnienia świadczenia,
3) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia będącej następstwem zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać;
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian w niniejszej umowie, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
4. Przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, pod warunkiem jednak, że zmiany te będą miały wpływ na ceny i koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach określonych poniżej.
5. Wpływ zmian, o których mowa w ust. 4 na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany przez Stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wpływu należy przedstawić kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej jego podstawą.
6. W przypadku wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 5, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi na mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
7. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian został określony w załączniku nr 7 do SWZ - projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu https://platformazakupowa.pl/pn/awf_poznan/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-17 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający dodał nową obligatoryjną przesłankę wykluczenia z postępowania, tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający dostosował dokumentację zamówienia zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o której mowa powyżej.

Zobacz inne

Prawo