Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Złoty Potok, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128802/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWWE NADLEŚNICTWO ZŁOTY POTOK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Konserwacja dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Złoty Potok w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWWE NADLEŚNICTWO ZŁOTY POTOK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150026078

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 2

1.5.2.) Miejscowość: Złoty Potok

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-253

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Złoty Potok w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f91824fa-be55-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005948/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Konserwacja dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Złoty Potok w 2023r

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f91824fa-be55-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się wyłącznie poprzez Platformę e-Zamówienia.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu ”Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa ”Regulamin korzystania z platformy e-Zamówienia”, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zakładce „Centrum pomocy”
3. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej.
4. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w rozporządzeniu w Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie
e-Zamówienia.
6. Za datę przekazania, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia na platformie e-Zamówienia lub ich otrzymania przez Zamawiającego na wskazany w SWZ adres e-mail, z zastrzeżeniem, że Oferta może zostać złożona wyłącznie przy użyciu platformy e-Zamówienia.
7. a) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl.
b) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci papierowej) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres email.
Osobą uprawnioną do wysyłania zatwierdzonej przez osobę uprawnioną korespondencji jest:
Klaudia Męcik - klaudia.mecik@katowice.lasy.gov.pl
Wykonawca zobowiązany jest kierować wszelką korespondencję na adres: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
c) we wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ (znak sprawy).

cd. w sekcji IX - pozostałe informacje

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz.1710) , dalej „Pzp”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok.
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące: 34 329 11 70, adres do korespondencji: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Podstawę prawną udostępnienia w szczególności stanowi art. 18 ust. 6 Pzp, z zastrzeżeniem wynikającym z treści art. 18 ust.5, oraz art. 74 Pzp, a także regulacje określone w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone - zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego - , a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego oraz przepisach dotyczących działalności archiwalnej jednostek Policji;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Warszawa 00-193, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Administrator oświadcza jednocześnie, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych zabranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed bezprawnym rozpowszechnianiem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą ,,Konserwacja dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Złoty Potok w 2023r. ”
2) Opis zamówienia
Roboty polegają na dostawie kruszywa (w szacunkowej ilości ok. 3 200 ton) w miejsca wskazane przez Zamawiającego w celu konserwacji dróg leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Złoty Potok. Dostawie podlega kruszywo frakcji 0-31,5; 0 63; 31,5-63 z czego przewiduje się, iż 30 % będzie stanowić kruszywo o uziarnieniu 31,5-63 (ok. 960ton).

Roboty będą prowadzone na terenie niżej wymienionych leśnictw:
1. Zielona Góra
2. Kręciwilk
3. Dębowiec
4. Poraj
5. Siedlec
6. Żarki
7. Stawki
8. Julianka
9. Dziadówki
10. Konstantynów
11. Kamienna Góra
12. Dąbrowa
13. Zrębice

Kruszywo drogowe musi spełniać poniższe normy:
 kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu – frakcja 0-31,5 mm, norma PN-EN 13242 +A1:2010 zakres stosowania- naturalne kruszywo łamane dla drogownictwa.
 kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu – frakcja 0-63 mm, norma PN-EN 13242 +A1:2010 zakres stosowania- naturalne kruszywo łamane dla drogownictwa.
 kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu – frakcja 31,5-63 mm /tłuczeń/, norma PN EN 13242 +A1:2010 zakres stosowania- naturalne kruszywo łamane dla drogownictwa.

Materiałem do wykonania robót powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Nie dopuszcza się zastosowania kruszywa ze skał wapieni jurajskich.

Dopuszcza się kruszywa z następujących rodzajów skał: kruszywa kwarcytowe, bazaltowe, dolomitowe, wapień dewoński.

Wbudowanie materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego/jego przedstawiciela/ może się odbyć po wykonaniu robót przygotowawczych, które polegają na oczyszczeniu, wyprofilowaniu i odhumusowaniu podłoża - korony drogi. Przy utrzymaniu całej szerokości jezdni maksymalna szerokość na jakiej można wbudowywać kruszywo wynosi 3,50 m. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy bądź żądanie Zamawiającego dopuszcza się odstępstwo od tej zasady.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien posiadać możliwość korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek, koparek lub układarek do rozkładania mieszanki,
 walców stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne,

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Wykonawca powinien przystąpić do wykonania robót w korzystnych warunkach atmosferycznych. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do istniejącej nawierzchni, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego spulchnienia. Każde z dostarczonych kruszyw wymaga zagęszczenia.
Przed przystąpieniem do profilowania i spulchnienia podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie spadków poprzecznych. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Miejsce konserwacji po wykonaniu, powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. Jednostką obmiarową jest 1 tona wbudowanego materiału potwierdzona przez Zamawiającego.
Termin przystąpienia do wykonania prac od daty zlecenia (częściowego) nie może przekraczać max. 5 dni roboczych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót do 75% wartości umowy, Wykonawca z tego tytułu nie będzie miał żadnych roszczeń.
3) Warunki wykonywania zamówienia: wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, wytycznymi niniejszej SWZ, a także jej pozostałymi załącznikami.
4) Informacje ogólne dotyczące realizacji zamówienia:
a) w cenie oferty należy uwzględnić:
 w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność;
 wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych;
 doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a także w razie korzystania z dróg, nieruchomości, obiektów, urządzeń które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
 naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzenie mienia;
 koszty wszystkich mediów niezbędnych do realizacji zamówienia (prąd, woda itp.)
 gospodarowanie odpadami zgodnie z zapisami w przedmiarach i opisach w projekcie;
b) warunki wykonania zamówienia, zobowiązania wykonawcy: wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, przepisami bhp, ppoż, wytycznymi SWZ oraz jej pozostałymi załącznikami.
5) Rozwiązania równoważne.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych - polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia dokumentów, zawierających opis materiałów i urządzeń, proponowanych przez Wykonawcę, jako równoważne. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne – musi wykazać (udowodnić), że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem „OFERTA” przedstawić oferowane materiały lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej do niniejszego postępowania.
Pod pojęciem „parametry” rozumie się właściwości funkcjonalne i jakościowe (w tym spełnianie norm przywołanych w dokumentacji, opisującej przedmiot zamówienia), przeznaczenie, materiały, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych, o których mowa wyżej – do oferty należy załączyć dokumenty (np. opisy techniczne, karty katalogowe, Deklaracje zgodności), opisujące zaproponowane materiały i urządzenia na potwierdzenie, że zastosowanie, materiałów, urządzeń, zaproponowanych przez Wykonawcę jako równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
6) Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowalne i materiały zastosowane do realizacji umowy.
7) Szczegółowy opis zmówienia zawiera:
 opis techniczny (załącznik nr 9);
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10);

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Z- czas realizacji od zlecenia częściowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
- zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
wykonał należycie, zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie odrębne roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, modernizacji, konserwacji, wymianie nawierzchni lub remoncie dróg, przepustów o wartości min. 50 000,00 zł brutto każda. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Do oferty wykonawca dołącza:
a) oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
b) oświadczenie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ
2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:
a) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 1-4 i 6 oraz art. 109. Ustawy Pzp; – załącznik nr 5 do SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty wykonawca dołącza:
a) oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
b) oświadczenie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ
2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:
c) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 6 do SWZ;
d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

c.d z punktu 3.6
8. Złożenie oferty:
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.
b) Złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym na Platformie wymaga, aby Wykonawca posiadał aktywowane konto na Platformie.
c) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.
d) Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiającej przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola typu drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
e) Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu „Wypełniony formularz”. W kolejnym polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą załączniki.
f) Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jedn. Dz.U z 2020r. poz.1913 z późn. zm.) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
g) „Formularz ofertowy” podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej. Po podpisaniu nie należy modyfikować pliku. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z PZP lub rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (DZ.U. z 2020r. poz. 2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostepniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od typu podpisu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty: (i) wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub (ii) dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
h) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) i podpisana podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, groszy 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku: 70 2030 0045 1110 0000 0253 2970 z dopiskiem: Wadium na „Konserwacja dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Złoty Potok w 2023r.”
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
7. Wadium musi zabezpieczać ofertę zamówienia przez cały okres związania ofertą.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw, z art. 266 PZP.
9. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem –określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
10. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 -5 PZP.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienie wadium w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia wystawionego na jednego z tych Wykonawców, będzie wystarczające dla skutecznego zabezpieczenia oferty wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V.2.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
5) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, tylko w przypadkach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz zmian określonych w art. 455 PZP. Opisane zmiany przewidziane są w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w zakresie wynagrodzenia, terminu realizacji, sposobu realizacji zamówienia w sytuacjach:
1) wystąpienie w trakcie realizacji zamówienia siły wyższej, niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na wykonanie zamówienia na warunkach określonych w umowie;
2) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
3) konieczności wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia;
4) udzielenia zamówień o których mowa w art. 455 Pzp;
5) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
6) konieczności wprowadzenia zmian do umowy, wynikających ze zmian natury technicznej oraz przerw w realizacji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
7) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
8) zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na realizację zamówienia;
9) wystąpienia okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływu i których nie dało się przewidzieć przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych nie więcej niż o 30 dni.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w zakresie:
1) zmiany trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z zapisów planu finansowego Zamawiającego,
2) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia związanych z zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zawartą umową,
3) zmiany postanowień umowy korzystnych z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji.

c.d w sekcji IX - pozostałe informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d z punktu 3.6

9. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
a) W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 8), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia lub poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub numerem postępowania wskazanym w SWZ (znak sprawy).
b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl,
c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia jako załączniki lub przesyłane pocztą elektroniczną na wskazane wyżej adresy. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).c.d z punktu 7.4.
5. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót. Ograniczenie zakresu może dotyczyć części elementu robót lub elementu robót. Ograniczenie zakresu nie wpływa na efekt końcowy zamówienia. Zmiana zakresu będzie wprowadzona aneksem do umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Wraz ze zmianą zakresu rzeczowego robót zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie wykonawcy z tytułu umowy stosownie do zakresu realizowanych robót.
6. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian, na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7. Ewentualne zmiany mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.

Zobacz inne

Prawo