Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Goleniów, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128905/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Goleniów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Utwardzanie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami betonowymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Goleniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Lotników 1

1.5.2.) Miejscowość: Goleniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: (091) 4698200

1.5.8.) Numer faksu: (091) 4698298

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@goleniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Utwardzanie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami betonowymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a0b11b5-bdb0-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128905

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026051/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Modernizacja dróg z płyt betonowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Goleniów: https://goleniow.logintrade.net/

4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż określony w SWZ.

5. Zamawiający informuje, iż wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania (pomiędzy zamawiającym a wykonawcami) będzie odbywała się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Goleniów: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z www.logintrade.pl w szczególności za sytuację, gdy oferta nie zostanie złożona w miejscu wskazanym przez platformę określoną w punkcie 3. Nieprawidłowe złożenie oferty skutkować będzie nieuwzględnieniem jej w prowadzonym postepowaniu.

7. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Goleniów: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

8. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Goleniów:

1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18

2) pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Jednocześnie Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów;
 Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy i Miasta, Plac Lotników 1,: e-mail: abi@goleniow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WGG.271.1.08.2023.EJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utwardzanie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami betonowymi”.
2. Przez użyte w SWZ określenie „Inspektora nadzoru” rozumie się przedstawiciela Zamawiającego, działającego w jego imieniu i na jego rzecz, który odpowiada za kompleksową i terminową realizację projektu zgodnie:
- z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm. ),
- z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1710 z późn. zm.),
- z warunkami określonymi w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
- z Kodeksem Cywilnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm),
jak również:
- warunkami określonymi w niniejszej SWZ,

3. Inspektor nadzoru realizuje zadania wynikające z nadzoru inwestorskiego wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje dla Wykonawcy robót budowlanych.

4. Zmawiający będzie wymagał od Wykonawcy sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej.

5. W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje, że na etapie realizacji zamówienia, będzie korzystał z prawa opcji. Zgodnie z regulacjami ustawowymi prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie obowiązkiem do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia tj. z prawem opcji.

5.1. Minimalny poziom zamówienia, które Zamawiający planuje zrealizować w terminie obowiązywania umowy, czyli zamówienie podstawowe obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją utwardzenia dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi oraz płytami wielootworowymi typu yombo w nw. miejscowościach:

a) Danowo- 83 mb,
b) Załom ul. Łąkowa- 325 mb,
c) Żółwia Błoć – 629 mb,
d) Komarowo-588 mb,
e) Budno- 398 mb,

5.2. Zamówienie z użyciem prawa opcji to zamówienie, w ramach którego Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia podstawowego o dodatkowy nadzór nad robotami budowlanymi (zgodnie z cenami jednostkowymi wykazanymi przez Wykonawcę w zestawieniu kosztów pełnienia funkcji Inspektora nadzoru dla zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji ( tabela nr 2), stanowiącym załącznik nr 1.1 do SWZ- Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą złoży przedmiotowe zestawienie przed podpisaniem umowy). Zamówienie podstawowe (opisane szczegółowo w pkt 5.2.1. SWZ) może ulec zwiększeniu o prawo opcji, które obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją utwardzenia dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi oraz płytami wielootworowymi typu yombo w nw. miejscowościach:

a) Kliniska Wielkie ul. Szczecińska- 228 mb,
b) Kliniska Wielkie ul. Klimatyczna z odnogą Piastowskiej- 278 mb,
c) Rurzyca ul. Zielona- 300 mb,
d) Rurzyca ul. Kalinowa-270 mb.

5.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie tzn. w ramach prawa opcji Zamawiający może zlecić – według własnego uznania– pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją utwardzenia dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi oraz płytami wielootworowymi typu yombo w jednej, kilku lub wszystkich miejscowościach, o których mowa w powyższym pkt 5.2 lit. a) - d) .

5.4. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

5.5. Cena nadzorów inwestorskich zamawianych w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji zostanie określona przez Wykonawcę w zestawieniu kosztów pełnienia funkcji Inspektora nadzoru dla zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji, stanowiącym załącznik nr 1.1. do SWZ. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą złoży przedmiotowe zestawienie przed podpisaniem umowy. Łączna cena za zamówienie podstawowe oraz łączna cena za zamówienie objęte prawem opcji określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ ma jednoznacznie wynikać z przedmiotowego zestawienia (tabela nr 1 w odniesieniu do zamówienia podstawowego, tabela nr 2 w odniesieniu do zamówienia objętego prawem opcji).

5.6. Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji przez okres obowiązywania umowy, wobec tego jeśli przed upływem terminu na jaki została zawarta umowa, zostanie zrealizowana usługa nadzoru w miejscowościach przewidzianych w ramach zamówienia podstawowego, Zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania nadzoru inwestorskiego we wszystkich miejscowościach przewidzianych jako opcja.

5.7. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem lub oświadczeniem.

5.8. W przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie realizację utwardzenia dróg, o których mowa w ppkt 5.2.

5.9. Postanowienia SWZ odnoszące się do zamówienia podstawowego znajdują odpowiednie zastosowanie do zamówienia objętego prawem opcji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamówienie z użyciem prawa opcji to zamówienie, w ramach którego Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia podstawowego o dodatkowy nadzór nad robotami budowlanymi (zgodnie z cenami jednostkowymi wykazanymi przez Wykonawcę w zestawieniu kosztów pełnienia funkcji Inspektora nadzoru dla zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji ( tabela nr 2), stanowiącym załącznik nr 1.1 do SWZ- Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą złoży przedmiotowe zestawienie przed podpisaniem umowy). Zamówienie podstawowe (opisane szczegółowo w pkt 5.2.1. SWZ) może ulec zwiększeniu o prawo opcji, które obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją utwardzenia dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi oraz płytami wielootworowymi typu yombo w nw. miejscowościach:

a) Kliniska Wielkie ul. Szczecińska- 228 mb,
b) Kliniska Wielkie ul. Klimatyczna z odnogą Piastowskiej- 278 mb,
c) Rurzyca ul. Zielona- 300 mb,
d) Rurzyca ul. Kalinowa-270 mb.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie tzn. w ramach prawa opcji Zamawiający może zlecić – według własnego uznania– pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją utwardzenia dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi oraz płytami wielootworowymi typu yombo w jednej, kilku lub wszystkich miejscowościach, o których mowa w powyższym pkt 1 lit. a) - d) SWZ.

3 Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

4. Cena nadzorów inwestorskich zamawianych w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji zostanie określona przez Wykonawcę w zestawieniu kosztów pełnienia funkcji Inspektora nadzoru dla zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji, stanowiącym załącznik nr 1.1. do SWZ. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą złoży przedmiotowe zestawienie przed podpisaniem umowy. Łączna cena za zamówienie podstawowe oraz łączna cena za zamówienie objęte prawem opcji określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ ma jednoznacznie wynikać z przedmiotowego zestawienia (tabela nr 1 w odniesieniu do zamówienia podstawowego, tabela nr 2 w odniesieniu do zamówienia objętego prawem opcji).

5 Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji przez okres obowiązywania umowy, wobec tego jeśli przed upływem terminu na jaki została zawarta umowa, zostanie zrealizowana usługa nadzoru w miejscowościach przewidzianych w ramach zamówienia podstawowego, Zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania nadzoru inwestorskiego we wszystkich miejscowościach przewidzianych jako opcja.

6. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem lub oświadczeniem.

7. W przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie realizację utwardzenia dróg, o których mowa w pkt 1.

8. Postanowienia SWZ odnoszące się do zamówienia podstawowego znajdują odpowiednie zastosowanie do zamówienia objętego prawem opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Cena oferty za zamówienie podstawowe (C1) – 35 pkt
2) Cena oferty za zamówienie objęte prawem opcji (C2) – 25 pkt
3) Dyspozycyjność inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej (DI) - 40 pkt

W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

ad. 1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty za zamówienie podstawowe (C1) :

W kryterium cena oferty za zamówienie podstawowe (C1) największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto) obliczoną przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego (na podstawie formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ).

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w danym kryterium- 35 punktów.


Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:


Wartość punktowa „C1” = C1min/ C1bad x 35

gdzie:
C1min – najniższa cena brutto dla zamówienia podstawowego spośród ofert
C1bad - cena brutto dla zamówienia podstawowego podana w ofercie badanej
35- maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty za zamówienie podstawowe.

ad. 2) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty za zamówienie objęte prawem opcji (C2):

W kryterium cena oferty za zamówienie objęte prawem opcji (C2) największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto) obliczoną przez Wykonawcę dla zamówienia objętego prawem opcji (na podstawie formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ).

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w danym kryterium- 25 punktów.


Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:


Wartość punktowa „C2” = C2min/ C2bad x 25

gdzie:
C2min – najniższa cena brutto dla zamówienia objętego prawem opcji spośród ofert
C2bad - cena brutto dla zamówienia objętego prawem opcji podana w ofercie badanej
25 – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty za zamówienie objęte prawem opcji.


ad. 3) Sposób przyznania punktów dla kryterium dyspozycyjność inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej (DI):

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie obecność inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej na placach budowy minimum 1 raz na dwa tygodnie w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:30 (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca może zwiększyć ilość pobytów inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej (DI) na placach budowy wówczas Wykonawcy zostaną przyznane punkty zgodnie z tabelą zawartą w rozdziale 19 pkt 19.1 ppkt .19.1.1 SWZ

Szczegółowy sposób oceny ofert określono w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dyspozycyjność inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 12 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych (poprzez pełnienie nadzoru inwestorskiego bądź autorskiego) obejmujących swoim zakresem: budowę lub/i przebudowę lub/i remont drogi za kwotę min. 150 000 zł łącznie z podatkiem VAT.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.

W SWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm).

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej – minimalne wymagania:
 kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Ponadto zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021 poz.1646 t.j.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2019 poz. 1117 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ,

(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z tych wykonawców).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:

1 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ,

(W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz).

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznik nr 6 do SWZ.
(W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się:

1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców:

a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,

b) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,

d) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy),

e) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),

f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy),

g) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.1.Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
1.2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
1.3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,

b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji i rękojmi.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 13.2. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 13.2.4. ppkt 1) SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 13.2.4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-17 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Goleniów https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji:
1.1 Termin realizacji zamówienia podstawowego: 175 dni od dnia podpisania umowy.
1.1.1. Jeżeli realizacja zadania inwestycyjnego wymienionego w rozdziale 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1 SWZ nie zostanie zakończona w ciągu 175 dni od dnia podpisania umowy to właściwy inspektor nadzoru zobowiązany będzie nadzorować je do czasu jego ukończenia.

1.2 Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji: 175 dni od dnia poinformowania Wykonawcy pismem lub oświadczeniem o uruchomieniu prawa opcji.
1.2.1. Jeżeli realizacja zadania inwestycyjnego wymienionego w rozdziale 5 pkt 5.2. ppkt 5.2.2 SWZ nie zostanie zakończona w ciągu 175 dni od dnia poinformowania Wykonawcy pismem lub oświadczeniem o uruchomieniu prawa opcji to właściwy inspektor nadzoru zobowiązany będzie nadzorować je do czasu jego ukończenia.


2.Uzupełnienie do sekcji IV pkt 4.3.5 i pkt 4.3.6 kryterium 1 ogłoszenia:
Nazwa kryterium Cena- waga 60,00 z tym, że:
a) cena oferty za wykonanie zamówienia podstawowego (C1) – 35 pkt
b) cena oferty za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji (C2)- 25 pkt

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). Do Wykonawców podlegających wykluczeniu
w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Zobacz inne

Prawo