Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mielec, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00128913/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POWIAT MIELECKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Promocja Powiatu Mieleckiego poprzez sport

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MIELECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyspiańskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177800400

1.5.8.) Numer faksu: +48 177800530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-mielecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-mielecki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Promocja Powiatu Mieleckiego poprzez sport

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf2e66bf-bdb8-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128913

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032710/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Promocja Powiatu Mieleckiego poprzez sport

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej SŁUŻĄCYM ZŁOŻENIU OFERTY jest Platforma przetargowa dostępna pod adresem https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem zgodnym z niniejszym postępowaniem. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany – składany za pomocą profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (podpis osobisty składany za pomocą dowodu osobistego – e-dowodu).
Środkami komunikacji elektronicznej, służącymi wymianie informacji oraz przekazywaniu dokumentów/oświadczeń jest Platforma przetargowa dostępna pod adresem https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem zgodnym z niniejszym postępowaniem.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy przetargowej oraz Instrukcjach dostępnych pod adresem https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe w zakładkach „Regulamin” oraz „Instrukcje” (w postępowaniu mają zastosowanie instrukcje: Rejestracja Wykonawcy na Platformie; Wymagania techniczne; Zadawanie pytań do postępowania; Udział w trybie podstawowym z możliwością negocjacji).
Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy: Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Edge; Google Chrome; Mozilla Firefox; Opera.
Pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci internet; b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax; c) włączona obsługa JavaScript; d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s; e) zainstalowany Acrobat Reader; f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Zamawiający dopuszcza następujące formaty danych, w jakich Wykonawcy mogą składać dokumenty w postępowaniu:
- txt, rtf, pdf, odt, doc, ods, odp, docx, xls, xlsx, xps, csv (ppt, pptx – prezentacje) - dla plików tekstowych;
- jpg, jpeg, tif, tiff, png, svg - dla plików graficznych;
- mpg, avi, mp3, wav - dla plików audio, wideo;
- zip, rar, 7z, gz - dla plików kompresji.
Zamawiający dopuszcza dołączenie do przesyłanych dokumentów plików powstałych w związku z podpisywaniem tych dokumentów odpowiednimi podpisami elektronicznymi.
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
Pliki składane przez Wykonawców jako oferta są automatycznie szyfrowane na serwerze platformy przetargowej. Odczytanie zaszyfrowanych plików będzie dostępne tylko dla Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec;
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt: adres e-mail: iodo@powiat-mielecki.pl, telefon: 17/78 00 487;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji pn. Promocja Powiatu Mieleckiego poprzez sport, znak WA.272.1.2.2023 oraz w celu związanym z realizacją zawartej umowy;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania lub zawarta umowa w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
_____________________
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.272.1.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest promocja Powiatu Mieleckiego poprzez sport. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do promocji Powiatu Mieleckiego poprzez cykl wydarzeń lub zawodów lub rozgrywek sportowych, podczas których Wykonawca jest ich organizatorem lub w których bierze udział. Szczegółowe warunki realizacji Przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Część nr 1: Dyscyplina sportowa nr 1, obejmuje wykonywanie minimum następujących działań promocyjnych:
a) Wyświetlenie jednej minuty reklamy na bandach LED podczas zawodów - kreacja o wymiarach około 1024 x 56 pixeli (rozszerzenie .avi) w poziomie;
b) Przekazywanie przez spikera w trakcie zawodów w roli gospodarza informacji o Zamawiającym dostarczonych przez Zamawiającego;
c) Ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego na banerach reklamowych o wymiarach co najmniej 1x6m;
d) Rozłożenie 1 sztuki roll-up w strefie VIP oraz 2 sztuk winderów promujących Zamawiającego podczas zawodów domowych;
e) Umieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy linku i przekierowania do portalu internetowego Zamawiającego z informacją o realizacji usługi promocji oraz ekspozycji logo/herbu Powiatu Mieleckiego;
f) Umieszczenie logo/herbu Powiatu Mieleckiego w czasopiśmie wydawanym przez Wykonawcę;
g) Umieszczenie logo/herbu Powiatu Mieleckiego w materiałach filmowych na oficjalnym kanale YouTube Wykonawcy;
h) Tworzenie pozytywnego wizerunku Powiatu Mieleckiego w mediach społecznościowych. Zamawiający raz na kwartał przyśle gotowy materiał promocyjny do publikacji;
i) Oficjalne zaprezentowanie Zamawiającego po podpisaniu umowy w mediach klubowych.
3. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na jedną część zamówienia. Wykonawca nie może złożyć dwóch różnych ofert na tę samą część zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w każdej z ustanowionych Części zamówienia odrębnie.
2. Ocena kwalifikacji podmiotowej Wykonawców:
- w zakresie braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu.
- w zakresie spełnienia warunków udziału zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu oraz informacji zawartych w złożonych na wezwanie dokumentach.
3. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich wagi:
3.1. cena – znaczenie 60 pkt;
3.2. dodatkowe świadczenia promocyjne – znaczenie 40 pkt.
4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.1. Kryterium „cena” (Kc). Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia wskazaną w ofercie Wykonawcy.
Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 60
gdzie:
Kc- liczba punktów w kryterium cena danej Części zamówienia
Cn – najniższa cena wśród złożonych ofert na daną Część zamówienia
Co – cena w badanej ofercie
60 – wskaźnik stały
4.2. Kryterium „dodatkowe świadczenia promocyjne”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy złożoną w Formularzu ofertowym co do zaoferowania dodatkowych świadczeń które realizowane będą w okresie obowiązywania umowy.
Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru:
Kd = (Do/Dn) x 40
gdzie:
Kd – liczba punktów w kryterium dodatkowe świadczenia promocyjne,
Do – liczba punktów przyznanych za deklarację dodatkowych świadczeń promocyjnych ofercie badanej
Dn – najwyższa liczba punktów przyznanych za deklarację dodatkowych świadczeń promocyjnych wśród złożonych ofert,
40 – wskaźnik stały.
Punkty za deklarację realizacji dodatkowych świadczeń, które zostaną wzięte pod uwagę będą przyznawane w następujący sposób:
a) Za zapewnienie możliwości uczestnictwa Przedstawicieli Zamawiającego (minimum 5 osób) podczas zawodów / rozgrywek sportowych w których Wykonawca bierze udział lub jest ich organizatorem – oferta otrzyma 10 pkt;
b) Za zapewnienie udziału członków drużyny w co najmniej jednym wydarzeniu zorganizowanym przez Zamawiającego, w uzgodnionych wcześniej terminach, nie kolidujących z realizacją procesu szkoleniowego, które nakłaniają do prowadzenia zdrowego trybu życia na terenie Powiatu Mieleckiego - oferta otrzyma 20 pkt;
c) Za promowanie działań Powiatu Mieleckiego w mediach społecznościowych, które nakłaniają do prowadzenia zdrowego trybu życia szczególnie w okresie tzw. przerwy w rozgrywkach wynikających z oficjalnego harmonogramu rozgrywek - oferta otrzyma 20 pkt;
d) Za ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego lub innego materiału reklamowego o możliwie maksymalnych wymiarach na telebimie, wykorzystywanym podczas zawodów w roli gospodarza (czas ekspozycji wraz z logo/herb Powiatu Mieleckiego minimum 5 sekund) - oferta otrzyma 30 pkt;
e) Za ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego na ubiorach klubowych zawodników i sztabu szkoleniowego w miejscu i wymiarach widocznych podczas zawodów oferta otrzyma 40 pkt;
f) Za ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego na strojach meczowych/sportowych zawodników o wymiarach zapewniających widoczność podczas zawodów, zdjęć, wywiadów, konferencji prasowych itp. - oferta otrzyma 50 pkt;
5. W prowadzonym postępowaniu w każdej z ustanowionych Części zamówienia odrębnie zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska łącznie największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ.
6. W celu obliczenia punktów wyniki działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe świadczenia promocyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest promocja Powiatu Mieleckiego poprzez sport. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do promocji Powiatu Mieleckiego poprzez cykl wydarzeń lub zawodów lub rozgrywek sportowych, podczas których Wykonawca jest ich organizatorem lub w których bierze udział. Szczegółowe warunki realizacji Przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Część nr 2: Dyscyplina sportowa nr 2, obejmuje wykonywanie minimum następujących działań promocyjnych:
a) Ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego i/lub adresu strony internetowej Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz ew. innych elementów wskazanych przez Zamawiającego, w widocznym miejscu o wymiarach co najmniej 0.8 x 2,5 [m], podczas wszystkich imprez sportowych w roli gospodarza;
b) Ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego na ściance do wywiadów i co najmniej dwóch Roli up’ach;
c) Ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego na plakatach informujących o zawodach/imprezie sportowej;
d) Ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego na biletach informujących o zawodach/imprezie sportowej;
e) Oznaczenie profilu Powiatu Mieleckiego [@PowiatMielecki] podczas publikowania postów w mediach społecznościowych informujących o wsparciu Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. (Przykładowe oznaczenie profilu: Wspierają nas @PowiatMielecki, lub Grają razem z nami @PowiatMielecki);
f) Facebook - min 40 postów;
g) Instagram - min 40 postów;
h) Umieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy linku i przekierowania do portalu internetowego Zamawiającego z informacją o realizacji usługi promocji oraz ekspozycji logo/herbu Powiatu Mieleckiego;
i) Przekazywanie przez spikera w trakcie zawodów w roli gospodarza informacji o Zamawiającym dostarczonych przez Zamawiającego;
j) Oficjalne zaprezentowanie Zamawiającego po podpisaniu umowy w mediach klubowych.
3. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na jedną część zamówienia. Wykonawca nie może złożyć dwóch różnych ofert na tę samą część zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w każdej z ustanowionych Części zamówienia odrębnie.
2. Ocena kwalifikacji podmiotowej Wykonawców:
- w zakresie braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu.
- w zakresie spełnienia warunków udziału zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu oraz informacji zawartych w złożonych na wezwanie dokumentach.
3. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich wagi:
3.1. cena – znaczenie 60 pkt;
3.2. dodatkowe świadczenia promocyjne – znaczenie 40 pkt.
4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.1. Kryterium „cena” (Kc). Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia wskazaną w ofercie Wykonawcy.
Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 60
gdzie:
Kc- liczba punktów w kryterium cena danej Części zamówienia
Cn – najniższa cena wśród złożonych ofert na daną Część zamówienia
Co – cena w badanej ofercie
60 – wskaźnik stały
4.2. Kryterium „dodatkowe świadczenia promocyjne”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy złożoną w Formularzu ofertowym co do zaoferowania dodatkowych świadczeń które realizowane będą w okresie obowiązywania umowy.
Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru:
Kd = (Do/Dn) x 40
gdzie:
Kd – liczba punktów w kryterium dodatkowe świadczenia promocyjne,
Do – liczba punktów przyznanych za deklarację dodatkowych świadczeń promocyjnych ofercie badanej
Dn – najwyższa liczba punktów przyznanych za deklarację dodatkowych świadczeń promocyjnych wśród złożonych ofert,
40 – wskaźnik stały.
Punkty za deklarację realizacji dodatkowych świadczeń, które zostaną wzięte pod uwagę będą przyznawane w następujący sposób:
a) Za zapewnienie możliwości uczestnictwa Przedstawicieli Zamawiającego (minimum 5 osób) podczas zawodów / rozgrywek sportowych w których Wykonawca bierze udział lub jest ich organizatorem – oferta otrzyma 10 pkt;
b) Za zapewnienie udziału członków drużyny w co najmniej jednym wydarzeniu zorganizowanym przez Zamawiającego, w uzgodnionych wcześniej terminach, nie kolidujących z realizacją procesu szkoleniowego, które nakłaniają do prowadzenia zdrowego trybu życia na terenie Powiatu Mieleckiego - oferta otrzyma 20 pkt;
c) Za promowanie działań Powiatu Mieleckiego w mediach społecznościowych, które nakłaniają do prowadzenia zdrowego trybu życia szczególnie w okresie tzw. przerwy w rozgrywkach wynikających z oficjalnego harmonogramu rozgrywek - oferta otrzyma 20 pkt;
d) Za ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego lub innego materiału reklamowego o możliwie maksymalnych wymiarach na telebimie, wykorzystywanym podczas zawodów w roli gospodarza (czas ekspozycji wraz z logo/herb Powiatu Mieleckiego minimum 5 sekund) - oferta otrzyma 30 pkt;
e) Za ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego na ubiorach klubowych zawodników i sztabu szkoleniowego w miejscu i wymiarach widocznych podczas zawodów oferta otrzyma 40 pkt;
f) Za ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego na strojach meczowych/sportowych zawodników o wymiarach zapewniających widoczność podczas zawodów, zdjęć, wywiadów, konferencji prasowych itp. - oferta otrzyma 50 pkt;
5. W prowadzonym postępowaniu w każdej z ustanowionych Części zamówienia odrębnie zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska łącznie największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ.
6. W celu obliczenia punktów wyniki działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe świadczenia promocyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest promocja Powiatu Mieleckiego poprzez sport. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do promocji Powiatu Mieleckiego poprzez cykl wydarzeń lub zawodów lub rozgrywek sportowych, podczas których Wykonawca jest ich organizatorem lub w których bierze udział. Szczegółowe warunki realizacji Przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Część nr 3: Dyscyplina sportowa nr 3, obejmuje wykonywanie minimum następujących działań promocyjnych:
a) Ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego na wszystkich materiałach informacyjno- promocyjnych, poligraficznych w tym materiałach wideo wydawanych przez Wykonawcę;
b) Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Mieleckiego poprzez informowanie w społecznych środkach przekazu i mediach społecznościowych o realizacji usługi promocji na rzecz Powiatu Mieleckiego;
c) Ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego i/lub adresu strony internetowej Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz ew. innych elementów wskazanych przez Zamawiającego, w widocznym miejscu podczas wszystkich imprez sportowych w roli gospodarza;
d) Ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego na ściance do wywiadów i co najmniej dwóch Roli up’ach;
e) Ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego na plakatach informujących o zawodach/imprezie sportowej;
f) Ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego na biletach informujących o zawodach/imprezie sportowej;
g) Udostępnienie wizerunku co najmniej jednego zawodnika/sportowca w celu przeprowadzenia dwóch kampanii promocyjnych wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego;
h) Umieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy linku i przekierowania do portalu internetowego Zamawiającego z informacją o realizacji usługi promocji oraz ekspozycji logo/herbu Powiatu Mieleckiego;
i) Przekazywanie przez spikera w trakcie zawodów w roli gospodarza informacji o Zamawiającym dostarczonych przez Zamawiającego;
j) Oficjalne zaprezentowanie Zamawiającego po podpisaniu umowy w mediach klubowych.
3. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na jedną część zamówienia. Wykonawca nie może złożyć dwóch różnych ofert na tę samą część zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w każdej z ustanowionych Części zamówienia odrębnie.
2. Ocena kwalifikacji podmiotowej Wykonawców:
- w zakresie braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu.
- w zakresie spełnienia warunków udziału zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu oraz informacji zawartych w złożonych na wezwanie dokumentach.
3. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich wagi:
3.1. cena – znaczenie 60 pkt;
3.2. dodatkowe świadczenia promocyjne – znaczenie 40 pkt.
4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.1. Kryterium „cena” (Kc). Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia wskazaną w ofercie Wykonawcy.
Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 60
gdzie:
Kc- liczba punktów w kryterium cena danej Części zamówienia
Cn – najniższa cena wśród złożonych ofert na daną Część zamówienia
Co – cena w badanej ofercie
60 – wskaźnik stały
4.2. Kryterium „dodatkowe świadczenia promocyjne”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy złożoną w Formularzu ofertowym co do zaoferowania dodatkowych świadczeń które realizowane będą w okresie obowiązywania umowy.
Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru:
Kd = (Do/Dn) x 40
gdzie:
Kd – liczba punktów w kryterium dodatkowe świadczenia promocyjne,
Do – liczba punktów przyznanych za deklarację dodatkowych świadczeń promocyjnych ofercie badanej
Dn – najwyższa liczba punktów przyznanych za deklarację dodatkowych świadczeń promocyjnych wśród złożonych ofert,
40 – wskaźnik stały.
Punkty za deklarację realizacji dodatkowych świadczeń, które zostaną wzięte pod uwagę będą przyznawane w następujący sposób:
a) Za zapewnienie możliwości uczestnictwa Przedstawicieli Zamawiającego (minimum 5 osób) podczas zawodów / rozgrywek sportowych w których Wykonawca bierze udział lub jest ich organizatorem – oferta otrzyma 10 pkt;
b) Za zapewnienie udziału członków drużyny w co najmniej jednym wydarzeniu zorganizowanym przez Zamawiającego, w uzgodnionych wcześniej terminach, nie kolidujących z realizacją procesu szkoleniowego, które nakłaniają do prowadzenia zdrowego trybu życia na terenie Powiatu Mieleckiego - oferta otrzyma 20 pkt;
c) Za promowanie działań Powiatu Mieleckiego w mediach społecznościowych, które nakłaniają do prowadzenia zdrowego trybu życia szczególnie w okresie tzw. przerwy w rozgrywkach wynikających z oficjalnego harmonogramu rozgrywek - oferta otrzyma 20 pkt;
d) Za ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego lub innego materiału reklamowego o możliwie maksymalnych wymiarach na telebimie, wykorzystywanym podczas zawodów w roli gospodarza (czas ekspozycji wraz z logo/herb Powiatu Mieleckiego minimum 5 sekund) - oferta otrzyma 30 pkt;
e) Za ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego na ubiorach klubowych zawodników i sztabu szkoleniowego w miejscu i wymiarach widocznych podczas zawodów oferta otrzyma 40 pkt;
f) Za ekspozycję logo/herbu Powiatu Mieleckiego na strojach meczowych/sportowych zawodników o wymiarach zapewniających widoczność podczas zawodów, zdjęć, wywiadów, konferencji prasowych itp. - oferta otrzyma 50 pkt;
5. W prowadzonym postępowaniu w każdej z ustanowionych Części zamówienia odrębnie zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska łącznie największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ.
6. W celu obliczenia punktów wyniki działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe świadczenia promocyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:
1.1. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów
W zakresie Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3:
Wykonawca spełni warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli wykaże, że posiada aktualną licencję zezwalającą na udział drużyny sportowej Wykonawcy w lidze centralnej .
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcja) warunek posiadania uprawnień musi spełnić Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który w ramach realizacji zamówienia będzie wykonywał czynności, związane z koniecznością posiadania uprawnień.
1.2. Zdolności technicznej lub zawodowej
W zakresie Części nr 1:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje jedną usługę polegającą na realizacji świadczeń promocyjnych, która obejmowała minimum takie świadczenia jak: Wyświetlenie jednej minuty reklamy na bandach LED podczas zawodów na otwartym stadionie sportowym, umieszczenie logo/herbu podmiotu promowanego w materiałach filmowych na oficjalnym kanale YouTube Wykonawcy, umieszczenie logo/herbu podmiotu promowanego w czasopiśmie wydawanym przez Wykonawcę, przy czym wartość świadczonych usług promocyjnych wynosiła minimum 100 000,00 zł brutto.
W zakresie Części nr 2:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje jedną usługę polegającą na realizacji świadczeń promocyjnych, która obejmowała minimum takie świadczenia jak: ekspozycja logo/herbu podmiotu promowanego na plakatach informujących o zawodach/imprezie sportowej, ekspozycję logo/herbu podmiotu promowanego na biletach informujących o zawodach/imprezie sportowej, przy czym wartość świadczonych usług promocyjnych wynosiła minimum 40 000,00 zł brutto.
W zakresie Części nr 3:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje jedną usługę polegającą na realizacji świadczeń promocyjnych, która obejmowała minimum takie świadczenia jak: przekazywanie przez spikera w trakcie zawodów w roli gospodarza informacji o podmiocie promowanym, ekspozycję logo/herbu podmiotu promowanego na wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych, poligraficznych w tym materiałach wideo wydawanych przez Wykonawcę, umieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy linku i przekierowania do portalu internetowego podmiotu promowanego z informacją o realizacji usługi promocji oraz ekspozycji logo/herbu podmiotu promowanego, przy czym wartość świadczonych usług promocyjnych wynosiła minimum 40 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy nie żąda od Wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień ich składania następujące podmiotowe środki dowodowe (dotyczy wszystkich ustanowionych Części zamówienia):
1.1. Aktualną licencję zezwalającą na udział drużyny sportowej w lidze centralnej.
1.2. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykaz może zostać sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. W wykazie należy wskazać minimum jedną usługę potwierdzającą spełnienie ustanowionego w postępowaniu warunku udziału.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ oraz załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty (dotyczy wszystkich ustanowionych Części zamówienia):
1.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.
1.2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu, jeżeli został sporządzony w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź przez notariusza tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
1.3. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców - oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie może zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
1.4. w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie może zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawcę oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera Rozdział X SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe ponadto, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymiennych w art. 455 ustawy.
3. Wszelkie zamiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności, chyba że inaczej zastrzeżono w we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm., zwaną w dalszej części „ustawą”).
2. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia należy świadczyć w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.
3. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podstawy wykluczenia Zamawiający opisuje w SWZ).
4. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX ustawy (art. 505 i nast. ustawy). Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
5. Terminy wnoszenia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie:- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;- miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Informacje na temat odwołania można uzyskać w Urzędzie Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17a; Miejscowość: Warszawa; Kod pocztowy: 02-676; Państwo: Polska; E-mail:odwolania@uzp.gov.pl; Tel.: +48 224587801; Faks: +48 224587800; Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio.
8. Zgodnie z art. 121 pkt 1 ustawy Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówienia na usługi, polegające na obowiązku osobistego świadczeniu usług promocyjnych objętych przedmiotem niniejszego postępowania, które świadczone będą w związku z występowaniem Wykonawcy w roli organizatora konkretnych wydarzeń lub zawodów lub rozgrywek sportowych.

Zobacz inne

Prawo