Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00129044/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

1.2.) Oddział zamawiającego: KBF

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351210040

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: WYGRANA 2

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-311

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: (12) 354-25-00

1.4.8.) Numer faksu: (12) 354-25-01

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kbf.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kbf.krakow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129044

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00120884

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają koncesję określającą zakres i formy prowadzenia usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby czynności do wykonywania których niezbędne jest posiadanie koncesji, wykonywał ten Wykonawca, który posiada koncesję.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) iż wykonał, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na ochronie osób i mienia na potrzeby imprez masowych o zgłoszonej liczbie uczestników każdej imprezy co najmniej 12 000 osób (słownie: dwanaście tysięcy), o charakterze plenerowym – organizowane w terenie otwartym (odbywające się nie w budynkach, pomieszczeniach zamkniętych czy stadionach), z których obie muszą być imprezami masowymi. Każda z usług musi być wykonana co najmniej na kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) brutto.
a. poprzez imprezę masową Zamawiający rozumie imprezę, która posiada odrębne stosowne zezwolenie. W przypadku imprez trwających dłużej niż jeden dzień, lecz posiadających jedno zezwolenie lub organizowanych cyklicznie w ciągu jednego roku na podstawie tego samego zezwolenia, imprezy te będą traktowane jako jedna impreza;
b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych zamówień w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
c. jeżeli usługa, o której mowa powyżej stanowi tylko część przedmiotu umowy z Wykonawcą, Wykonawca jest zobligowany do podania wyłącznie wartości dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;
d. przez pojęcie dwóch (2) usług należy rozumieć dwie odrębne umowy. Wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w zamówieniu wartość usługi w wysokości 25.000,00 zł brutto odnosi się wyłącznie do zakresu wskazanego w warunku udziału.
e. w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) spełnią ten warunek, jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia, tj. zrealizował, co najmniej 2 (dwa) zamówienia w zakresie, jak określił Zamawiający;
f. w przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji;
2) dysponuje lub będzie dysponował 2 (dwoma) osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, które będą pełnić funkcję koordynatorów, z których każdy musi posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:
a) posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1466 ze zm.),
b) posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
c) posiada doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa przy co najmniej 2 (dwóch) masowych imprezach o charakterze plenerowym – organizowanych w terenie otwartym (odbywających się nie w budynkach, pomieszczeniach zamkniętych czy stadionach), w których zgłoszony był udział co najmniej 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy) osób w każdej imprezie.
3) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 15 (piętnastoma) noszonymi stacjami nadawczo-odbiorczymi o mocy niezbędnej dla zabezpieczenia imprez objętych przedmiotem zamówienia.

Po zmianie:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają koncesję określającą zakres i formy prowadzenia usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby czynności do wykonywania których niezbędne jest posiadanie koncesji, wykonywał ten Wykonawca, który posiada koncesję.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) iż wykonał, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na ochronie osób i mienia na potrzeby imprez masowych o zgłoszonej liczbie uczestników każdej imprezy co najmniej 12 000 osób (słownie: dwanaście tysięcy), o charakterze plenerowym – organizowane w terenie otwartym (odbywające się nie w budynkach, pomieszczeniach zamkniętych czy stadionach), z których obie muszą być imprezami masowymi. Każda z usług musi być wykonana co najmniej na kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) brutto.
a. poprzez imprezę masową Zamawiający rozumie imprezę, która posiada odrębne stosowne zezwolenie. W przypadku imprez trwających dłużej niż jeden dzień, lecz posiadających jedno zezwolenie lub organizowanych cyklicznie w ciągu jednego roku na podstawie tego samego zezwolenia, imprezy te będą traktowane jako jedna impreza;
b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych zamówień w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
c. jeżeli usługa, o której mowa powyżej stanowi tylko część przedmiotu umowy z Wykonawcą, Wykonawca jest zobligowany do podania wyłącznie wartości dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;
d. przez pojęcie dwóch (2) usług należy rozumieć dwie odrębne umowy. Wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w zamówieniu wartość usługi w wysokości 25.000,00 zł brutto odnosi się wyłącznie do zakresu wskazanego w warunku udziału.
e. w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) spełnią ten warunek, jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia, tj. zrealizował, co najmniej 2 (dwa) zamówienia w zakresie, jak określił Zamawiający;
f. w przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji;
2) dysponuje lub będzie dysponował 2 (dwoma) osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, które będą pełnić funkcję koordynatorów, z których każdy musi posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:
a) posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1466 ze zm.),
b) posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
c) posiada doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa przy co najmniej 2 (dwóch) masowych imprezach o charakterze plenerowym – organizowanych w terenie otwartym (odbywających się nie w budynkach, pomieszczeniach zamkniętych czy stadionach), w których zgłoszony był udział co najmniej 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy) osób w każdej imprezie.
3) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 15 (piętnastoma) noszonymi stacjami nadawczo-odbiorczymi o mocy niezbędnej dla zabezpieczenia imprez objętych przedmiotem zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 08:00

Po zmianie:
2023-03-14 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 08:30

Po zmianie:
2023-03-14 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-11

Po zmianie:
2023-04-12

Zobacz inne

Prawo