Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dubiecko, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00129126/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

MIASTO I GMINA DUBIECKO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych w ramach projektu grantowego „Dostępna Szkoła"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA DUBIECKO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900453

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Przemyska 10

1.4.2.) Miejscowość: Dubiecko

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-750

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dubiecko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dubiecko.biuletyn.net

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129126

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00118903

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 10:00

Po zmianie:
2023-03-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 10:15

Po zmianie:
2023-03-15 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-08

Po zmianie:
2023-04-13

Zobacz inne

Prawo