Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bystrzyca Kłodzka, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00129615/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie prac projektowych i montażowych kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,4 kWp zlokalizowanej w siedzibie RDLP Piła

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890197772

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nadbrzeżna 11

1.4.2.) Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

1.4.3.) Kod pocztowy: 57-500

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zulbystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


budownictwo drogowe, handel

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129615

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00129143

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: a. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę co najmniej 150 000 zł; b. wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż co najmniej 150 000 zł
2) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. wykonał (roboty zakończone) w okresie ostatnich 3 lat przed, upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotą polegającą na wykonaniu kompletnych instalacji fotowoltaicznych wolnostojących na gruncie lub na dachach o mocy co najmniej 40 kWp o wartości nie niższej niż 200.000,00 zł brutto. przy czym: (a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich Wykonawców powinien wykazać roboty polegające na wykonaniu kompletnych instalacji fotowoltaicznych wolnostojących na gruncie lub na dachach o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości robót wymaganej w treści niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub Wykonawca (a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich Wykonawców) powinien wykazać roboty polegające na wykonaniu kompletnych instalacji fotowoltaicznych wolnostojących na gruncie lub na dachach o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości robót wymaganej w treści niniejszego warunku; b. dysponuje na dzień składania ofert lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za wykonanie projektu wykonawczego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie projektowania – bez ograniczeń – o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; c. dysponuje na dzień składania ofert lub będzie dysponował osobą posiadającą Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych

Po zmianie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: a. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę co najmniej 150 000 zł; b. wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż co najmniej 150 000 zł
2) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. wykonał (roboty zakończone) w okresie ostatnich 3 lat przed, upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotą polegającą na wykonaniu kompletnych instalacji fotowoltaicznych wolnostojących na gruncie lub na dachach o mocy co najmniej 40 kWp o wartości nie niższej niż 200.000,00 zł brutto. przy czym: (a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich Wykonawców powinien wykazać roboty polegające na wykonaniu kompletnych instalacji fotowoltaicznych wolnostojących na gruncie lub na dachach o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości robót wymaganej w treści niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub Wykonawca (a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich Wykonawców) powinien wykazać roboty polegające na wykonaniu kompletnych instalacji fotowoltaicznych wolnostojących na gruncie lub na dachach o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości robót wymaganej w treści niniejszego warunku; b. dysponuje na dzień składania ofert lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za wykonanie projektu wykonawczego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie projektowania – bez ograniczeń – o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; c. dysponuje na dzień składania ofert lub będzie dysponował osobą posiadającą Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych, lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie eksploatacji i dozoru wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)

Zobacz inne

Prawo