Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pleszew, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00129760/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto i Gmina Pleszew

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Pleszew

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855297

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Pleszew

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 62 74 28 300

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pleszew.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pleszew.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129760

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00129593

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.6. Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców

Przed zmianą:
Dla Zadania nr 1: cena – 91%, okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i instalacje – 6%, okres gwarancji i rękojmi na urządzenia – 4%.
Dla Zadania nr 2: cena – 60%, okres gwarancji i rękojmi – 40%.

Po zmianie:
Dla Zadania nr 1: cena – 91%, okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i instalacje – 6%, okres gwarancji i rękojmi na urządzenia – 3%.
Dla Zadania nr 2: cena – 60%, okres gwarancji i rękojmi – 40%.

Zobacz inne

Prawo