Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ruda Maleniecka, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00129948/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA RUDA MALENIECKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RUDA MALENIECKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010659

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 99A

1.4.2.) Miejscowość: Ruda Maleniecka

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-242

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: 41 3731340

1.4.8.) Numer faksu: 41 3731341

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://samorzad.gov.pl/web/gmina-ruda-maleniecka

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129948

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00094114

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 10:00

Po zmianie:
2023-03-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 10:30

Po zmianie:
2023-03-21 10:30

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert w związku z licznymi zapytaniami Wykonawców.

Zobacz inne

Prawo