Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00130264/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Muzeum Śląskie w Katowicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Druk wielkoformatowych materiałów promocyjno-informacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Śląskie w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001094121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T. Dobrowolskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-205

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 32 779 93 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumslaskie.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk wielkoformatowych materiałów promocyjno-informacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-381d80e2-b9b5-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042220/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Druk wielkoformatowych materiałów promocyjno-informacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
2. Środkiem komunikacji w niniejszym postępowaniu jest platforma zakupowa, której operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o., zwana dalej „Platformą”, adres: platformazakupowa.pl. Korzystanie przez Wykonawcę z Platformy jest bezpłatne.
3. Niniejsze postępowanie jest dostępne na profilu nabywcy Zamawiającego pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings w zakładce „Postępowania”. Z listy postępowań należy wybrać przedmiotowe postępowanie, aby przejść do zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający i Wykonawca mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, w sytuacjach awaryjnych, np. nie działa Platforma, przy czym nie dopuszcza się składania oferty ani dokumentów stanowiących załączniki do oferty za pośrednictwem poczty e-mail pod rygorem odrzucenia oferty takiego Wykonawcy. W treści korespondencji należy przywołać co najmniej znak sprawy ZP-261-2/23.
2. Wiadomość Wykonawca przekazuje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdującego się na stronie niniejszego postępowania. Formularz „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” nie służy do składania oferty. Ofertę należy złożyć zgodnie z postanowieniami w rozdziale XII SWZ.
3. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
5) Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
5. Zamawiający informuje, że:
1) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
2) za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pism, wyjaśnień oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego;
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania oraz wycofania ofert, a także innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp. z o.o. usług nieodpłatnych dla konta użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem domeny platformazakupowa.pl opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl dla użytkowników (Wykonawców), dostępnym na stronie internetowej platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 14 SWZ;
2) zapoznał i stosuje się do instrukcji o której mowa w rozdziale IX ust. 13 SWZ.
9. Więcej informacji – SWZ rozdz. IX
10. Oferta oraz oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 i 5 SWZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy.
11. Forma pozostałych dokumentów i oświadczeń - SWZ rozdz. VI ust. 7 i 8

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wykonawca jest zobowiązany złożyć wykonane przez siebie próbki wydruków wielkoformatowych – po 1 szt. z każdego rodzaju wydruku, o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 1) lit. a)-d) SWZ opakowane i opisane zgodnie z postanowieniami w rozdziale X ust. 3 pkt 4) SWZ. Zaleca się próbki opakować tak, by z zawartością opakowania nie można się było zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.
Próbki wydruków należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 2, biuro podawcze - pokój nr A.2.10. Próbki należy złożyć do terminu składania ofert o którym mowa w rozdziale XII ust. 1 SWZ. W przypadku złożenia próbek drogą pocztową, o ważności ich złożenia będzie decydowała tylko i wyłącznie data i godzina wpływu do Zamawiającego.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) posiada statut administratora danych osobowych w stosunku do:
a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
c) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym),
dalej łącznie „Pani/Pana”;
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowicach,
ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, tel.: + 48 (32) 779 93 01, e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl;
3) w związku z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@muzeumslaskie.pl;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy Pzp;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także uprawnione instytucje określone przez przepisy prawa;
6) podmiotem przetwarzającym dane jest platformazakupowa.pl, której operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, NIP: 7792363577, KRS: 0000335959;
7) dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat licząc od początku roku następnego po zakończeniu postępowania, a w przypadku zawarcia umowy do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie krócej niż 10 lat licząc od początku roku następnego po zawarciu umowy;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
b) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z art. 13 lub 14 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. wymagane obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej (osób fizycznych), której dane zostały przekazane Zamawiającemu w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
3. Wykonawcy niebędący osobami fizycznymi zobowiązani są do zapoznania z ww. klauzulą informacyjną wszystkich osób, których dane osobowe przekazywane są przez Wykonawców Zamawiającemu wraz z ofertą lub wraz z jakimkolwiek innym dokumentem lub oświadczeniem.
* Wyjaśnienie: w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-261-2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Muzeum Śląskiego w Katowicach usług druku wielkoformatowych materiałów promocyjno-informacyjnych, wykonywanych na tkaninie banerowej, papierze, materiale sztywnym oraz dzianinie flagowej wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, w Katowicach. Wykonawca będzie zobowiązany do sukcesywnego wykonywania oraz dostarczania wydruków wielkoformatowych w ilości zgodnie z zamówieniami realizacyjnymi składanymi przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy
2. Termin dostarczenia wykonanych przez Wykonawcę druków, w związku ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem realizacyjnym wynosi do 5 dni roboczych licząc od następnego dnia po przesłaniu Wykonawcy zamówienia realizacyjnego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, dalej „Pracowników”.
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia Pracowników na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę:
obsługa maszyn drukarskich i introligatorskich, które to czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w rozdziale VII ust. 10 SWZ, będą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem niniejszego zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy między innymi dostawców materiałów. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, uregulowano w Istotnych postanowieniach umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79811000-2 - Usługi drukowania cyfrowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

79971000-1 - Usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Termin realizacji zamówienia, wznowienie zamówienia
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia sukcesywnie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r. (dalej „zamówienie podstawowe”), z zastrzeżeniem, że jeżeli maksymalna kwota stanowiąca cenę za wykonanie usługi druku wielkoformatowego w ww. terminie, osiągnie kwotę o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy (łączną cenę za wykonanie zamówienia podstawowego), umowa wygasa bez konieczności złożenia dodatkowych oświadczeń przez Strony, chyba że Zamawiający skorzysta ze wznowienia zamówienia zgodnie z postanowieniami rozdziału III ust. 4 pkt 2) SWZ;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wznowienia niniejszego zamówienia, tj. zobowiązania Wykonawcy do jednokrotnego powtórzenia wykonywania przedmiotu zamówienia. Wznowienie zamówienia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia wykonywania zamówienia podstawowego, określonego zgodnie z postanowieniami rozdziału III ust. 4 pkt 1) SWZ, jednak nie później niż od dnia 01.01.2024 r., do dnia 31.12.2024 r. Jeżeli w ww. terminie maksymalna kwota stanowiąca cenę za wykonanie usługi druku wielkoformatowego osiągnie kwotę, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy (łączną cenę za wykonanie wznowienia zamówienia), umowa wygasa bez konieczności złożenia dodatkowych oświadczeń przez Strony;
3) Przedmiot zamówienia w ramach wznowienia jest tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego;
4) Wykonawca będzie zobowiązany do wznowienia wykonywania zamówienia wyłącznie po przekazaniu przez Zamawiającego oświadczenia w tym zakresie. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego i przekazane w terminie:
a) do 2 miesięcy od dnia zakończenia wykonywania zamówienia podstawowego - jeżeli maksymalna kwota stanowiąca cenę za wykonanie usługi druku dla zamówienia podstawowego osiągnie kwotę, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy, lub
b) nie później niż do dnia 19.12.2023 r. - jeżeli maksymalna kwota stanowiąca cenę za wykonanie usługi druku dla zamówienia podstawowego nie osiągnie kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy;
5) W przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego oświadczenia o wznowieniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III ust. 4 pkt 4) SWZ, Wykonawca nie będzie zobowiązany ani uprawniony do wykonywania wznowienia zamówienia.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp (zwanych dalej „zamówieniami podobnymi”), polegających na powtórzeniu podobnych usług:
1) przedmiot oraz zakres zamówień podobnych:
zamówienia podobne będą polegały na wykonaniu druków wielkoformatowych tego samego rodzaju jak szczegółowo wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz druków podobnych, tj. o innych parametrach technicznych niż wskazane w zamówieniu podstawowym lecz dotyczących druku wielkoformatowego w technice cyfrowej. Łączna wartość zamówień podobnych nie będzie wyższa niż 17 000,00 PLN netto (siedemnaście tysięcy złotych 00/100);
2) Zamówienia podobne zostaną udzielone na następujących warunkach:
a) na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), w tym dotyczących warunków płatności,
b) pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, a Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wysokość wynagrodzenia oraz termin wykonania takiego zamówienia

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą Pzp, na podstawie poniższych kryteriów, którym odpowiada określona liczba punktów. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny ofert do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Odnośnie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, Zamawiający informuje, że poza okolicznościami o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.). Przepisy art. 7 niniejszej ustawy stosuje się.
3. W zw. z powyższym w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące oświadczenia:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.) - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert.
2) Oświadczenie, o którym mowa powyżej (w rozdziale VI ust. 1 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w przypadkach określonych w rozdziale IV SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) wykonane przez siebie próbki wydruków wielkoformatowych – po 1 szt. z każdego rodzaju wydruku, które należy wykonać na materiałach niżej zdefiniowanych, z pliku wykonawczego przygotowanego przez Zamawiającego, stanowiącego Zał.nr 5 do SWZ:
a) 1 szt. wydruku na tkaninie banerowej frontlit o gramaturze od 500 do 510 g/m2, w formacie ok. A4 (210 mm x 297 mm), druk solventowy wysokiej jakości, tryb druku: nieekonomiczny o rozdzielczości minimum 720x720 dpi, kolory 4+0;
b) 1 szt. wydruku na papierze posterowym o gramaturze od 140 do 150 g/m2, w formacie ok. A4
(210 mm x 297 mm), druk wysokiej jakości, tryb druku: nieekonomiczny o rozdzielczości minimum 1440x1440 dpi, tzw. druk fotograficzny, kolory 4+0;
c) 1 szt. wydruku na materiale sztywnym:
- trójwarstwowej płycie: hybryda litego i spienionego PCV
albo
- trójwarstwowej płycie: hybryda aluminium i tworzywa sztucznego,
(zgodnie z wyborem Wykonawcy) przeznaczonych do druku i do ekspozycji zewnętrznych, o wysokiej wytrzymałości na promienie UV, białej powierzchni, grubości 3 mm, w formacie ok. A4 (210 mm x 297 mm), druk wysokiej jakości, tryb druku: nieekonomiczny o rozdzielczości minimum 1440x1440 dpi, tzw. druk fotograficzny, kolory 4+0;
d) 1 szt. wydruku na materiale flagowym: dzianinie 100% poliester przeznaczonej do druku flag o gramaturze minimum 110 g/m2, w formacie ok. A4 (210 mm x 297 mm), obszyty podwójnym szwem na każdej krawędzi, wydruk sublimacyjny cyfrowy o rozdzielczości minimum 720x1080 dpi lub na ploterze solwentowym o jakości nie gorszej niż 720x1080 dpi, kolory 4+0.
Ww. próbki wydruków należy dostarczyć w ilości po 1 (jednej) sztuce z każdego rodzaju wydruków (tylko jedna sztuka danego rodzaju wydruku będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty);
2) Wykonawca musi udowodnić, że złożone wraz z ofertą próbki wydruków zostały przez niego wykonane, np. poprzez złożenie oświadczenia w treści Formularza ofertowego. Formularz ofertowy został opracowany przy założeniu, że Wykonawca składa ww. oświadczenie wraz ze złożeniem oferty.
Wykonawca może za pomocą innych przedmiotowych środków dowodowych wykazać, iż złożone wraz z ofertą próbki wydruków zostały przez niego wykonane. Dowodem mogą inne dokumenty ten fakt potwierdzające. W takiej sytuacji Wykonawca winien odpowiednio zmodyfikować treść ust.5 Formularza oferty.
2. Ww. próbki wydruków:
1) służą potwierdzeniu, że oferowana przez Wykonawcę usługa druku wielkoformatowych materiałów promocyjno-informacyjnych spełnia określone przez Zamawiającego wymagania dotyczące prawidłowej realizacji zamówienia oraz że wydruki posiadają cechy (parametry techniczne) analogiczne do będących przedmiotem zamówienia,
2) będą podlegały ocenie w kryterium „Jakość”;
3. Zamawiający informuje, że próbki podczas badania mogą zostać uszkodzone.
4. Próbki wydruków, o których mowa w rozdz. X ust. 3 pkt 1) lit. a)-d) SWZ należy złożyć wyłącznie w postaci fizycznych próbek, w siedzibie Zamawiającego, do terminu składania ofert o którym mowa w rozdz. XII ust. 1 SWZ. Zaleca się próbki opakować tak, by z zawartością opakowania nie można się było zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdz. X ust. 3 pkt 1) lit. e) SWZ (dowody, że próbki złożone wraz z ofertą zostały wykonane przez Wykonawcę), Wykonawca składa za pośrednictwem Platformy, w formie lub postaci elektronicznej zgodnie z postanowieniami rozdziału VI ust. 7 SWZ;
6. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy próbek wydruków, o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 1) lit. a)-d) SWZ do terminu składania ofert, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku dostarczenia większej ilości próbek wydruków, Zamawiający wezwie Wykonawcę o wskazanie, które próbki mają zostać zbadane i ocenione przez Zamawiającego.
7. W przypadku gdy złożone próbki nie będą spełniały wszystkich parametrów technicznych, o których mowa w rozdz. X ust. 3 pkt 1) lit. a)-d) SWZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 1) lit. e) SWZ (dowodów, że próbki złożone wraz z ofertą zostały wykonane przez Wykonawcę), lub złożone ww. przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Próbki wydruków, o których mowa w rozdz. X ust. 3 pkt 1) lit. a)-d) SWZ nie podlegają uzupełnieniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wraz ze złożeniem oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy (w tym Wykonawcy wspólnie składającego ofertę) działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, zawierający cenę oferty oraz warunki realizacji zamówienia.
3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) oświadczenie wymagane postanowieniami w rozdziale VI ust. 1 SWZ, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.);
2) pełnomocnictwo lub inny(-e) dokument(-y) potwierdzający(-e) umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru – zgodnie z postanowieniami rozdziału VI ust. 3 SWZ;
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa rozdziale VI ust. 4 SWZ (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp),
b) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 5 (składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego [Dz. U. poz. 835 ze zm.]).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp). Do ustanowienia powyższego pełnomocnika stosuje się w szczególności przepisy art. 98 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 1360). Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w przypadkach określonych w rozdziale IV SWZ.
3. Zamawiający, działając zgodnie z przepisem art. 58 ust. 4 ustawy Pzp określa następujące wymagania związane z realizacją zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnie realizujących zamówienie):
1) Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;
2) Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie wyznaczają spośród siebie pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie korespondencja i któremu składane będą wszelkie oświadczenia wiedzy i woli Zamawiającego, ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie;
3) Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie wyznaczają spośród siebie pełnomocnika (lidera), z którym prowadzone będą rozliczenia i który będzie składał faktury Zamawiającemu. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, w szczególności nie dopuszcza się składania większej liczby faktur niż jedna w jednym okresie rozliczeniowym (przez pełnomocnika – lidera). Wykonawcy uregulują między sobą wewnętrzne zasady rozliczeń, a zapłata faktury wystawionej przez pełnomocnika (lidera) zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonywania jakichkolwiek dalszych wypłat na rzecz pozostałych wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, a Wykonawcy ci zwalniają Zamawiającego z jakichkolwiek zobowiązań względem nich.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań zgodnie z art. 60 ustawy Pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ - Istotnych postanowieniach umowy, w § 10 Zmiany w umowie - zmiana wynagrodzenia ze względu na zmianę kosztów pracy oraz podatku akcyzowego, § 11 Zmiany w umowie – zmiana wynagrodzenia ze względu na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy oraz § 12 Zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings na stronie dotyczącej niniejszego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje ograniczenie liczby Wykonawców, których może zaprosić do negocjacji. Zamawiający korzystając z prawa do negocjacji zaprosi do negocjacji nie więcej niż trzech Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu oraz których oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert, o których mowa w rozdziale XIV SWZ. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do składania ofert dodatkowych. Negocjacjom będzie podlegała wyłącznie cena oferty.

Zobacz inne

Prawo