Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00130441/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, gromadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001502

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Niepodległości 162

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-554

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@sgh.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sgh.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130441

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00115012

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia

Przed zmianą:
Art. 109 ust. 1 pkt 4,Art. 109 ust. 1 pkt 5,Art. 109 ust. 1 pkt 7,Art. 109 ust. 1 pkt 8,Art. 109 ust. 1 pkt 9,Art. 109 ust. 1 pkt 10

Po zmianie:
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c,Art. 109 ust. 1 pkt 3,Art. 109 ust. 1 pkt 4,Art. 109 ust. 1 pkt 5,Art. 109 ust. 1 pkt 7,Art. 109 ust. 1 pkt 8,Art. 109 ust. 1 pkt 9,Art. 109 ust. 1 pkt 10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez zakładkę „Pytania/Informacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzl@sgh.waw.pl następujące dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: a) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ; b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy*;* wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy; c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) – 6) Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy – Załącznik nr 4 do SWZ.

Po zmianie:
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez zakładkę „Pytania/Informacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzl@sgh.waw.pl następujące dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: a) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ; b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy*;* wskazany termin 3 miesięcy określony
został w § 2 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy; c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) – 6) Ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 2) lit b) i c), 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SWZ, d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2), 4) oraz art. 109 ust. 1 pkt 2) lit a) i b), 3) Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 10:00

Po zmianie:
2023-03-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 10:30

Po zmianie:
2023-03-17 10:30

Zobacz inne

Prawo