Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łaszczów, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00130502/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Łaszczów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łaszczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368954

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chopina 14

1.5.2.) Miejscowość: Łaszczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-650

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@laszczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umlaszczow.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszczowie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Łaszczów

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368954

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Chopina 14

1.11.4.) Miejscowość: Łaszczów

1.11.5.) Kod pocztowy: 22-650

1.11.6.) Województwo: lubelskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@laszczow.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://umlaszczow.bip.lubelskie.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90e189d9-be7e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130502

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-90e189d9-be7e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”,
widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” w formie załączników.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (za wyjątkiem oferty i dokumentów składanych
wraz z ofertą) za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail przetargi@laszczow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy
e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia . Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB. (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako
załączniki do jednego formularza). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów. Do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGN 271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SWZ.
2. Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należny rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania Zamawiającego. Jeżeli do opisania przedmiotu zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego.
3. Samochód musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany najpóźniej w 2021 roku.
4. Samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.988 z późn. zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy ofertę
składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz dołączyć do oferty w postaci elektronicznej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie skład każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://e-zamówienia.gov.pl)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-23

Zobacz inne

Prawo