Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Słupsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00130503/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SŁUPSKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221221715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Artura Grottgera 13

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: +48598410091

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zimslupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zimslupsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SŁUPSKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb0870ab-be62-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053667/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja infrastuktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
2) Poczty elektronicznej: zamowienia@zimslupsk.pl
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia@zimslupsk.pl
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk do konkretnego Wykonawcy.
5. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione.
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, reprezentowane przez Dyrektora,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: Katarzyna Pierzchalska, adres e-mail: iod@zimslupsk.pl , telefon 59 841 00 91,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.8.2023.ZP2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 1 Modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury sportowej na terenach przyległych do szkół i placówek oświatowych obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na modernizacji istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury sportowej, wykonaniu nowych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, zagospodarowaniu terenu zielenią -na terenie 16 placówek oświatowych wymienionych w rozdz.IV SWZ.
2. W ramach modernizacji terenów wokół budynków oświatowych zaplanowano poprawę parametrów boisk szkolnych, placów, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych oraz przystosowania przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez m. n. wykonanie nawierzchni bezpiecznych, modernizację nawierzchni utwardzonych, wykonanie nowej podbudowy, likwidację barier architektonicznych itp.
3. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 103 ust.1 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowej oraz STWiORB -zał. 10a do SWZ. Zgodnie z art.101 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi w dokumentacji projektowej, STWiORB za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp.
4. Zgodnie z art.101 ust.4 ustawy Pzp w sytuacji gdyby w dokumentacji proj. lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
5. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z odpowiednimi normami, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub STWiORB zostały wskazane w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art.99 ust.5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.
7. Materiały rozbiórkowe nadające się do powtórnego użycia są własnością Zamawiającego. Zgodnie z decyzją Zamawiającego materiały zakwalifikowane do ponownego zastosowania (np. kostka betonowa, elementy małej architektury) będą przewiezione na plac składowy wskazany przez Zamawiającego na terenie miasta Słupska. Koszty przewozu materiału Wykonawca winien uwzględnić w ofercie. Materiał rozbiórkowy nie nadający się do powtórnego użycia Wykonawca zutylizuje na własny koszt bez możliwości ponownego jego użycia jako materiał przekruszony. Złom uzyskany z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego - Wykonawca dokona sprzedaży tego złomu na rzecz Zamawiającego.
8. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją zamówienia. Na Wykonawcy ciążą więc obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. Wobec powyższego utylizację powstałych odpadów należy przeprowadzić zgodnie z ww. ustawą i jej koszt uwzględnić w cenie oferty.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego.
10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 m-cy, licząc od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
11. Zamawiający wymaga co najmniej 10 letniej gwarancji producenta na zainstalowane oprawy oświetleniowe oraz słupy.
12. W ramach udzielonej gwarancji należy wykonać min. zabiegi pielęgnacyjne w zakresie zieleni opisane w OPZ rozdz. IV SWZ i proj. umowy. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, w tym jakość posadzonego materiału roślinnego i zobowiązuje się do usuwania wad poprzez nieodpłatne uzupełnienie –wymianę roślin obumarłych, nie rokujących szans na przeżycie lub uszkodzonych np. przez szkodniki itp. z wyłączeniem przypadków spowodowanych nieprzewidywalnymi okolicznościami jak kradzież, klęska żywiołowa. Materiał roślinny w okresie udzielonej gwarancji winien być utrzymywany w stanie nie pogorszonym od momentu posadzenia, posiadać cechy i wygląd charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany oraz zachowywać żywotność minimum w 80% rośliny (w przypadku drzew minimum 80% objętości korony).
13. Wymagania jakościowe i parametry sadzonych roślin opisane zostały w OPZ rozdz. IV SWZ i w proj. umowy.
14. Przed rozpoczęciem robót należy wyznaczyć strefy ochronne dla drzew nie wyznaczonych do wycinki, rosnących w granicach prowadzonych robót (oznaczone trwale w terenie, mogą być np. wygrodzone); średnica strefy winna być wyznaczona zgodnie ze współczesną wiedzą dendrologiczną w oparciu o gatunek drzew i ich stan zdrowotny. Prace ziemne lub inne działania wykonywane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, w obrębie drzew lub zieleni niskiej powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom, w obrębie systemu korzeniowego wykop powinien prowadzony być ręcznie z zachowaniem korzeni o średnicy powyżej 3 cm. Wszelkie prace należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić roślinności wysokiej i niskiej, w tym jej systemu korzeniowego oraz korony. Wszystkie drzewa w sąsiedztwie robót należy zabezpieczyć osłonami przed uszkodzeniem. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za stan drzew w obrębie których prowadzone były prace, pozostawionych po realizacji zadania przez okres 3 lat. Wszelkie kolizje, wątpliwości należy na bieżąco wyjaśnić z Zamawiającego.
15. Wykonawca zobowiązany jest do wykupienia drewna z wycinki drzew i utylizacji gałęzi oraz uprzątnięcia terenu po wycince z wszelkich pozostałości (jeżeli dotyczy). Na podstawie dokonanego obmiaru drewna z wycinki i odbiorze pozyskanego drewna przez specjalistę ds. lasów w cenie określonej zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 939/GKiOŚ z dnia 13.12.2022r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane z terenów miasta i lasów komunalnych w Słupsku ZIM w Słupsku obciąży Wykonawcę należnością za pozyskane drewno. Jeżeli w trakcie odbioru drewna okaże się, że jest ono zmurszałe i nie kwalifikuje się do sprzedaży Wykonawca winien je zutylizować.
16. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania zamówienia, a także za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 1000000,00zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
17. Zamawiający wymaga, aby flota wykorzystywana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zawierała co najmniej 10% pojazdów napędzanych energią elektryczną lub gazem ziemnym.
18. Zadanie otrzymało Wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca zgodnie z warunkami Promesy Wstępnej zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy, na zasadach wskazanych w proj. umowy.
19. W celu zapewnienia właściwego finasowania inwestycji z Programu Polski Ład, po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający określi zakres etapów, ich terminy oraz ostateczną wartość udziałów procentowych dla każdej z transz wypłat wynagrodzenia. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Harmonogramu rzeczowo-finansowego, określającym także terminy realizacji poszczególnych etapów inwestycji.
20. Informacja o wysokości wkładu własnego oraz kwocie ostatecznego dofinans. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zostanie przekazana Wykonawcy przez zawarciem umowy. Procentowy udział własny Zamawiającego w realizacji inwestycji stanowi 15%.
21. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, który zostanie przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.
22. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
23. Spory, których nie można rozwiązać polubownie, powstałe na tle realizacji niniejszego zamówienia (umowy) będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
24. Warunki realizacji, rozliczenia i obowiązki wykonawcy szczegółowo określone zostały w OPZ rozdz. IV SWZ i w proj. umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

44111000-1 - Materiały budowlane

44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne

44190000-8 - Różne materiały budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów opisanych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 2 „Modernizacja dachów szkół i placówek oświatowych” obejmuje wykonanie modernizacji dachów na 4 placówkach oświatowych wymienionych w rozdz.IV SWZ.
2. Prace modernizacyjne dachów dot. budynków głównych, sal dydaktycznych, świetlic, sal gimnastycznych, hal sportowych oraz innych obiektów edukacyjnych i polegają m. in. Na wzmocnieniu istniejącej więźby dachowej oraz zabezpieczeniu jej przed zawilgoceniem i zagrzybieniem, wymianie pokrycia dachowego w celu poprawy efektywności energetycznej budynku, wymianie nieszczelnych świetlików i wyłazów dachowych, wykonaniu instalacji grzejnej zabezpieczającej wpusty dachowe przed oblodzeniem, modernizacji instalacji wentylacji bytowej oraz wentylacji przestrzeni poddaszy nieużytkowych itp.
3. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 103 ust.1 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowej oraz STWiORB -zał. 10b do SWZ. Zgodnie z art.101 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi w dokumentacji projektowej, STWiORB za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp.
4. Zgodnie z art.101 ust.4 ustawy Pzp w sytuacji gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
5. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z odpowiednimi normami, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub STWiORB zostały wskazane w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art.99 ust.5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.
7. Materiały rozbiórkowe nadające się do powtórnego użycia są własnością Zamawiającego. Zgodnie z decyzją Zamawiającego materiały zakwalifikowane do ponownego zastosowania będą przewiezione na plac składowy wskazany przez Zamawiającego na terenie miasta Słupska. Koszty przewozu materiału Wykonawca winien uwzględnić w ofercie. Materiał rozbiórkowy nie nadający się do powtórnego użycia Wykonawca zutylizuje na własny koszt bez możliwości ponownego jego użycia jako materiał przekruszony. Złom uzyskany z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego - Wykonawca dokona sprzedaży tego złomu na rzecz Zamawiającego.
8. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją zamówienia. Na Wykonawcy ciążą więc obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. Wobec powyższego utylizację powstałych odpadów należy przeprowadzić zgodnie z ww. ustawą i jej koszt uwzględnić w cenie oferty.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego.
10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 m-cy, licząc od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
11. Wymagania jakościowe i parametry sadzonych roślin opisane zostały w OPZ rozdz. IV SWZ i w proj. umowy.
12. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania zamówienia, a także za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100000,00zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
13. Zamawiający wymaga, aby flota wykorzystywana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zawierała co najmniej 10% pojazdów napędzanych energią elektryczną lub gazem ziemnym.
14. Zadanie otrzymało Wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca zgodnie z warunkami Promesy Wstępnej zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy, na zasadach wskazanych w proj. umowy.
15. W celu zapewnienia właściwego finasowania inwestycji z Programu Polski Ład, po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający określi zakres etapów, ich terminy oraz ostateczną wartość udziałów procentowych dla każdej z transz wypłat wynagrodzenia. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Harmonogramu rzeczowo-finansowego, określającym także terminy realizacji poszczególnych etapów inwestycji.
16. Informacja o wysokości wkładu własnego oraz kwocie ostatecznego dofinans. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zostanie przekazana Wykonawcy przez zawarciem umowy. Procentowy udział własny Zamawiającego w realizacji inwestycji stanowi 15%.
17. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, który zostanie przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.
18. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
19. Spory, których nie można rozwiązać polubownie, powstałe na tle realizacji niniejszego zamówienia (umowy) będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
20. Warunki realizacji, rozliczenia i obowiązki wykonawcy szczegółowo określone zostały w OPZ rozdz. IV SWZ i w proj. umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów opisanych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) Dla części nr 1:
 wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną robotę budowlaną (umowę), której przedmiotem było wykonanie nawierzchni utwardzonej (asfaltowej lub betonowej) o powierzchni min. 4 000 m2, albo dwie roboty budowlane (umowy), których przedmiotem było wykonanie nawierzchni utwardzonej (asfaltowej lub betonowej), każda o powierzchni min. 2 000 m2,
 skieruje do realizacji zamówienia osobę – kierownika robót branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 skieruje do realizacji zamówienia osobę – kierownika budowy branży budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
b) Dla części nr 2:
 wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną robotę budowlaną (umowę), której przedmiotem była budowa, przebudowa lub modernizacja dachu o powierzchni min. 300 m2.
UWAGA: przez „modernizację” Zamawiający rozumie przebudowę dachu obejmującą roboty polegające na m.in. wymianie pokrycia dachowego lub/i wzmocnieniu konstrukcji dachu,
 skieruje do realizacji zamówienia osobę – kierownika robót branży budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3. Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę. Zgodnie z art. 12a ustawy - Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował ww. osobami skierowanymi do realizacji zamówienia przez cały okres realizacji (dotyczy każdej części).
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.
6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w pkt 2 ppkt 4 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ,
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1) dla części nr 1: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
2) dla części nr 2: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 39 1140 1153 0000 2179 2400 1003 z dopiskiem "Wadium – Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku dot. Części nr _________”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer referencyjny przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Artura Grottgera 13, 76-200 Słupsk, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, odpowiednio dla części nr 1 - załącznik nr 8a do SWZ i dla części nr 2 – załącznik nr 8b do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w projekcie umowy, odpowiednio dla części.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18.05.2006 r. i rozporządzeniu Rady (WE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego będzie wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Pzp.
Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osobę lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub w konkursie. Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.

2. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku”, będące przedmiotem niniejszego postępowania, otrzymało Wstępną promesę DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATYEGICZNYCH, NR Edycja2/2021/7215/PolskiLad (załącznik nr 10 do SWZ). UWAGA! Warunki finansowania i inne wymagania zawarte we wstępnej promesie zostały opisane w projekcie umowy, odpowiednio dla części nr 1 - załącznik nr 8a do SWZ i dla części nr 2 - załącznik nr 8b do SWZ.

Zobacz inne

Prawo