Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00130514/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy materiałów eksplotacyjnych do srzętu medycznego firmy Aesculap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351506868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@5wszk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy materiałów eksplotacyjnych do srzętu medycznego firmy Aesculap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f029bbf-bf3a-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130514

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049205/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.31 Dostawy materiałów eksplotacyjnych do srzętu medycznego firmy Aesculap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f029bbf-bf3a-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Strona internetowa prowadzonego postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/, adres strony internetowej prowadzonego postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9f029bbf-bf3a-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Treść oferty musi być zgodna z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w szczególności zgodnie z niniejszą SWZ.
19.15. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona przy pomocy Formularza ofertowego i cenowego (Załącznik nr 1 i nr 2 do SWZ)
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ w zakładce „składanie ofert”.
19.16. Aby złożyć ofertę Wykonawca musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i
warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści
dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. W przypadku problemów
technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia
technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
19.17. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania
z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy e-
Zamówienia przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
19.18. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
19.19. Zamawiający zamieścił link do postępowania oraz ID postępowania w Rozdziale 2 SWZ. Postępowanie można wyszukać
również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”)
19.20. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu
się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie
dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
19.21. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę.
Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym
Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. UWAGA:
Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na platformie e- Zamówienia i należy zignorować komunikat
pojawiający się przy składaniu oferty, iż „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania.
19.22. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać/zmienić ofertę.
19.23. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
19.24. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ w zakładce „składanie ofert”.
19.25. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego
ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:1.Administratoremdanychosobowychudostępnionych
wramachpostępowaniajestZamawiający.2.Kontakt do inspektoraochrony danych osobowych: adres e-mail
:rodo@5wszk.com.pl,pisemnienaadresZamawiającego:5Wojskowy SzpitalKliniczny z
Polikliniką SP ZOZ wKrakowie, ul.Wrocławska 1-3, 30-
901Kraków3.Daneosoboweprzetwarzane będąwzwiązkuzkoniecznościąwypełnieniaobowiązkuprawnego ciążącego na
zamawiającym, wceluzwiązanymzniniejszympostępowaniemoudzieleniezamówieniapublicznego tj. zgodnie z art. 6
ust.1lit.c)rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego iRady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawieswobodnegoprzepływu
takichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(„RODO”) w zw. zustawą zdnia29stycznia
2004r.Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”);4.Wrazierealizacjizamówieniapublicznegodane
osobowe przetwarzanebędą w celu wykonaniaumowytj.zgodnie art. 6ust. 1 itb)RODO.5.odbiorcamidanychosobowych będą osoby
lubpodmioty,którymudostępnionazostaniedokumentacjapostępowania(komisjaprzetargowa)orazodpowiednieorganykontrole
wzakresieichkompetencji; 6.Dane
osobowe będą przechowywane,przezokres4latoddniazakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czastrwaniaumowyprzekracza4lata,okresprzechowywania obejmujecały czastrwania umowy. Dane
temogąbyćprzechowywaneprzezokresdłuższy niż wskazany, o
ilewynika to z ustawy z dnia 14lipca1983r.onarodowymzasobiearchiwalnym iarchiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z
późn.zm.)iprzepisówwykonawczychdotejustawy.7.obowiązek podania danych osobowychjestwymogiemustawowymokreślonym
wprzepisachustawy PZP,związanym
zudziałem wpostępowaniuoudzieleniezamówieniapublicznego;konsekwencje niepodaniaokreślonych danychwynikają zustawyPZP;
8.wodniesieniudodanychosobowych decyzje nie będą podejmowane wsposóbzautomatyzowany.9.Prawa osóbktórychdanesą
przetwarzane:•
prawodostępudodanychosobowych;• prawodosprostowaniadanychosobowych(Wyjaśnienie: skorzystanie
zprawadosprostowanianiemożeskutkowaćzmianąwynikupostępowania)• prawo
żądaniaodadministratoraograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych(prawodoograniczenia przetwarzanianiemazastosowania
wodniesieniudoprzechowywania, w
celuzapewnienia korzystaniaześrodkówochronyprawnej lub wceluochronypraw innej osoby fizycznej lubprawnej, lub z
uwaginaważnewzględyinteresupublicznegoUniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego); 10.
prawodowniesieniaskargidoPrezesaUrzęduOchronyDanych
Osobowych,gdyuzna Pani/Pan,żeprzetwarzaniedanychosobowychPani/Panadotyczących
naruszaprzepisy;11.nieprzysługujePani/Panu:•prawodousunięcia
danychosobowych;•prawodoprzenoszeniadanychosobowych;prawosprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanychosobowych,
gdyżpodstawąprawnąprzetwarzaniadanychosobowychjestkoniecznośćwypełnieniaobowiązku prawnego ciążącego na
zamawiającym lubwykonanie umowy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawieswobodnegoprzepływu
takichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(„RODO”) w zw. zustawą zdnia29stycznia
2004r.Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”);4.Wrazierealizacjizamówieniapublicznegodane
osobowe przetwarzanebędą w celu wykonaniaumowytj.zgodnie art. 6ust. 1
litb)RODO.5.odbiorcamidanychosobowych będą osoby
lubpodmioty,którymudostępnionazostaniedokumentacjapostępowania(komisjaprzetargowa)orazodpowiednieorganykontrole
wzakresieichkompetencji; 6.Dane
osobowe będą przechowywane,przezokres4latoddniazakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czastrwaniaumowyprzekracza4lata,okresprzechowywania obejmujecały czastrwania umowy. Dane
temogąbyćprzechowywaneprzezokresdłuższy niż wskazany, o
ilewynika to z ustawy z dnia 14lipca1983r.onarodowymzasobiearchiwalnym iarchiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z
późn.zm.)iprzepisówwykonawczychdotejustawy.7.obowiązek podania danych osobowychjestwymogiemustawowymokreślonym
wprzepisachustawy PZP,związanym
zudziałem wpostępowaniuoudzieleniezamówieniapublicznego;konsekwencje niepodaniaokreślonych danychwynikają zustawyPZP;
8.wodniesieniudodanychosobowych decyzje nie będą podejmowane wsposóbzautomatyzowany.9.Prawa osóbktórychdanesą
przetwarzane:•
prawodostępudodanychosobowych;• prawodosprostowaniadanychosobowych(Wyjaśnienie: skorzystanie
zprawadosprostowanianiemożeskutkowaćzmianąwynikupostępowania)• prawo
żądaniaodadministratoraograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych(prawodoograniczenia przetwarzanianiemazastosowania
wodniesieniudoprzechowywania, w
celuzapewnienia korzystaniaześrodkówochronyprawnej lub wceluochronypraw innej osoby fizycznej lubprawnej, lub z
uwaginaważnewzględyinteresupublicznegoUniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego); 10.
prawodowniesieniaskargidoPrezesaUrzęduOchronyDanych
Osobowych,gdyuzna Pani/Pan,żeprzetwarzaniedanychosobowychPani/Panadotyczących
naruszaprzepisy;11.nieprzysługujePani/Panu:•prawodousunięcia
danychosobowych;•prawodoprzenoszeniadanychosobowych;prawosprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanychosobowych,
gdyżpodstawąprawnąprzetwarzaniadanychosobowychjestkoniecznośćwypełnieniaobowiązku prawnego ciążącego na
zamawiającym lubwykonanie umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 15/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawy materiałów eksplotacyjnych do srzętu medycznego firmy Aesculap na zasadach określonych w SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na
podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu
przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony
wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni
6. Niewykorzystanie przez Kupującego przedmiotu umowy w zakresie do 50% łącznej wartości nie wymaga podania
przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Ilości poszczególnych rodzajów towaru w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy i orientacyjny.
Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany przyjętych w umowie ilości,
stosownie do swoich potrzeb

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 29.3 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

Cena brutto – 100 % znaczenia (Wc)
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
WC = (Cn : Cb) x 100 pkt
WC – wartość punktowa ceny brutto
Cn – cena brutto najniższa
Cb – cena brutto badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

ne dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10.1 Dokumenty wraz z ofertą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
10.1.1 Wypełniony i podpisany we wskazanych miejscach Załącznik nr 1 – formularz cenowy i opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów,
10.1.2 Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 –formularz ofertowy,
10.1.3 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
10.1.4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (wypełnić pkt 3!!!! ewentualnie oświadczenie z pkt 4 dotyczące wykazanie rzetelności w sytuacji podleganiu wykluczeniu, ewentualnie oświadczenie z pkt 5, czyli oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu na które zasoby lub sytuację na które się wykonawca powołuje w zakresie braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu),
10.1.5 Potwierdzenie wniesienia wadium, o ile jest to wymagane,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
15. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie
mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
16. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SWZ dostarczy jego kopię, kopia
ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów
udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą
nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wzór umowy stanowi załącznik do umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-18

Zobacz inne

Prawo