Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00130530/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wojskowa Akademia Techniczna

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
DOSTAWA MŁOTA WAHADŁOWEGO CHARPY DO TESTÓW TYPU IMPACT Z ENERGIĄ MIN. 450 J.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012122900

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-908

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wat.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130530

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00119558

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 09:00

Po zmianie:
2023-03-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 11:00

Po zmianie:
2023-03-20 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-11

Po zmianie:
2023-04-18

Zobacz inne

Prawo