Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00130603/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Projekt rewaloryzacji ul. Kościelnej w Poznaniu wraz z zastosowaniem elementów małej retencji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257822

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Kolegiacki 17

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-841

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zpb@um.poznan.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.poznan.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130603

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00119033

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00029431/05/P

Po zmianie:
2023/BZP 00029431/06/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie
a) art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 2) 4) i 7) ustawy;
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
UWAGA
W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt
V. 1. 1) lit. b) SWZ, Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń,
w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 Kodeksu Spółek Handlowych) lub rejestru akcji (art. 3281 Kodeksu Spółek Handlowych). W przypadku Wykonawcy zagranicznego, w razie potrzeby, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że Wykonawca samodzielnie lub jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się):
a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
• dwa projekty budowlane dla inwestycji w obszarze śródmiejskim objętym ochroną Konserwatora Zabytków, a zakres inwestycji obejmował zieleń
i małą architekturę,
• jeden projekt zieleni zawierający elementy małej retencji, takie jak otwarte naziemne zbiorniki retencyjne (np. pasaże wodne, stawy sedymentacyjno- infiltracyjne itp.) obsadzone roślinnością wodną.
b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
b.a minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni oraz:
• posiada wykształcenie w zakresie architektury krajobrazu, ogrodnictwa lub leśnictwa (ukończona szkoła ogrodnicza lub uczelnia wyższa min. I stopnia),
• ukończyła kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni organizowany przez wybrane Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne,
• posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru co najmniej 1 pracy związanej z sadzeniem i utrzymaniem zieleni w przestrzeniach publicznych/skwerach/parkach w miastach;
b.b minimum 1 osobą, która wykona projekt ochrony zieleni, inwentaryzację dendrologiczną oraz posiada udokumentowane doświadczenie
w realizacji analogicznych prac i legitymuje się wykształceniem kierunkowym:
– 2 lata doświadczenia zawodowego – inspektor nadzoru terenów zieleni lub drzew, legitymujący się ukończonym kursem z tego zakresu
lub
– 3 lata doświadczenia zawodowego – absolwent studiów magisterskich na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo
i leśnictwo
lub
– 4 lata doświadczenia zawodowego – absolwent studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo;
b.c minimum 1 osobą, która:
• posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej,
• posiada min. 3-letnie doświadczenie w projektowaniu;
b.d minimum 1 osobą, która:
• posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
• posiada min. 3-letnie doświadczenie w projektowaniu;
b.e minimum 1 osobą, która:
• posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
• posiada min. 3-letnie doświadczenie w projektowaniu;
b.f minimum 1 osobą, która:
• posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
• przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
• posiada min. 3-letnie doświadczenie w projektowaniu.
Uwaga:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która spełnia wymagania określone dla dwóch lub kilku osób, o których mowa w lit b.a - b.f.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie V. 1. 2) SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia/lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie/lub jego części, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik
nr 3 do SWZ).
W takim przypadku należy podać nazwy (firmy) Podmiotów oraz zakres w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga:
W odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt V. 1. 2) SWZ, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, będące przedmiotem zamówienia.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie
a) art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 2) 4) i 7) ustawy;
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
UWAGA
W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt
V. 1. 1) lit. b) SWZ, Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń,
w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 Kodeksu Spółek Handlowych) lub rejestru akcji (art. 3281 Kodeksu Spółek Handlowych). W przypadku Wykonawcy zagranicznego, w razie potrzeby, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że Wykonawca samodzielnie lub jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się):
a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
• dwa projekty budowlane dla inwestycji w obszarze śródmiejskim objętym ochroną Konserwatora Zabytków, a zakres inwestycji obejmował zieleń
i małą architekturę,
• jeden projekt zieleni zawierający elementy małej retencji, takie jak otwarte naziemne zbiorniki retencyjne (np. pasaże wodne, stawy sedymentacyjno- infiltracyjne itp.) obsadzone roślinnością wodną.
b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
b.a minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni oraz:
• posiada wykształcenie w zakresie architektury krajobrazu, ogrodnictwa lub leśnictwa (ukończona szkoła ogrodnicza lub uczelnia wyższa min. I stopnia),
• ukończyła kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni organizowany przez wybrane Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne,
• posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru co najmniej 1 pracy związanej z sadzeniem i utrzymaniem zieleni w przestrzeniach publicznych/skwerach/parkach w miastach;
b.b minimum 1 osobą, która wykona projekt ochrony zieleni, inwentaryzację dendrologiczną oraz posiada udokumentowane doświadczenie
w realizacji analogicznych prac i legitymuje się wykształceniem kierunkowym:
– 2 lata doświadczenia zawodowego – inspektor nadzoru terenów zieleni lub drzew, legitymujący się ukończonym kursem z tego zakresu
lub
– 3 lata doświadczenia zawodowego – absolwent studiów magisterskich na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo
i leśnictwo
lub
– 4 lata doświadczenia zawodowego – absolwent studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo;
b.c minimum 1 osobą, która:
• posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej,
• posiada min. 3-letnie doświadczenie w projektowaniu;
b.d minimum 1 osobą, która:
• posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
• posiada min. 3-letnie doświadczenie w projektowaniu;
b.e minimum 1 osobą, która:
• posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• posiada min. 3-letnie doświadczenie w projektowaniu;
b.f minimum 1 osobą, która:
• posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
• przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
• posiada min. 3-letnie doświadczenie w projektowaniu.
Uwaga:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która spełnia wymagania określone dla dwóch lub kilku osób, o których mowa w lit b.a - b.f.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie V. 1. 2) SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia/lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie/lub jego części, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik
nr 3 do SWZ).
W takim przypadku należy podać nazwy (firmy) Podmiotów oraz zakres w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga:
W odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt V. 1. 2) SWZ, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, będące przedmiotem zamówienia.

Zobacz inne

Prawo