Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00130614/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu„Aktywni górą!” w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie z klasyfikacją ESCO dla młodzieży z podległych jednostek ŚWK OHP w Kielcach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007001280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tamka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-349

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: swk.zamowienia.publiczne@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ohp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572104695

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Zagnańska 84

1.11.4.) Miejscowość: Kielce

1.11.5.) Kod pocztowy: 25-528

1.11.6.) Województwo: świętokrzyskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.11.9.) Numer telefonu: 412773660

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: swietokrzyska@ohp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: e-zamowienia.gov.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu„Aktywni górą!” w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie z klasyfikacją ESCO dla młodzieży z podległych jednostek ŚWK OHP w Kielcach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5eaa9808-be76-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130614

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Aktywni górą!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5eaa9808-be76-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/460WE (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy,
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
e-mail: kgohp@ohp.pl
tel. (+ 48) 22 578 47 01
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy – adres poczty elektronicznej: iodkg@ohp.pl
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Usługa 2-krotnego przeprowadzenia testu psychometrycznego i wy-stawienia opinii referencyjnej, tj. na rozpoczęcie i zakończenie udziału w projekcie dla 70 osób w wieku 15-20 lat’’.
Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamó-wienia publicznego;
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Komendanta Głównego OHP będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo za-mówień publicznych.
Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następnego, po roku w którym zakończono sprawę.
Stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, któ-ra opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilo-waniu.
Posiada Pan/Pani :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczą-cych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-rzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Jeżeli Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w opar-ciu o informacje ze źródeł otwartych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŚWK.ZAZPiIT.271.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 66400,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 10 uczestników projektu „Aktywni górą!” w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO dla młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie, ul. Przemysłowa 9d, 28-300 Jędrzejów. Szkolenie musi zostać zrealizowane
w miejscowości Jędrzejów,

4.2.5.) Wartość części: 12413,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 10 uczestników projektu „Aktywni górą!” w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO dla młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 4, 28-400 Pińczów. Szkolenie musi zostać zrealizowane
w miejscowości Pińczów,

4.2.5.) Wartość części: 12413,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 10 uczestników projektu „Aktywni górą!” w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO dla młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach, ul. Hutnicza 10, 27-200 Starachowice. Szkolenie musi zostać zrealizowane
w miejscowości Starachowice.

4.2.5.) Wartość części: 12413,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 10 uczestników projektu „Aktywni górą!” w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO dla młodzieży z 13-3 Hufiec Pracy w Kielcach, ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce. Szkolenie musi zostać zrealizowane
w miejscowości Kielce.

4.2.5.) Wartość części: 12413,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 10 uczestników projektu „Aktywni górą!” w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO dla młodzieży z 13-1 Hufiec Pracy w Skarżysku Kamiennej, ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko- Kamienna. Szkolenie musi zostać zrealizowane
w miejscowości Skarżysko- Kamienna.

4.2.5.) Wartość części: 14746,68 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej,
a) wiedza i doświadczenie
Warunek postawiony dla wszystkich części:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych o zbliżonym charakterze, w którym brało udział co najmniej 5 osób - Załącznik nr 7 do SWZ.
Warunek jest spełniony jeżeli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot, na potencjale którego polega wykonawca spełnia warunek samodzielnie (zakaz łączenia potencjałów).
b) dysponowanie osobami
Warunek postawiony dla wszystkich części:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe (o profilu umożliwiającym szkolenie z zakresu kompetencji społecznych zwłaszcza psychologia, coaching, socjoterapia, pedagogika lub pokrewne) lub ukończył szkolenie lub kurs itp. potwierdzony certyfikatem lub zaświadczeniem lub innym dokumentem w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych Załącznik nr 8 do SWZ.
Minimalne doświadczenie zawodowe danej osoby w przeprowadzeniu danego rodzaju zajęć nie krótsze niż 2 lata od daty składania ofert. Doświadczenie będzie liczone od daty zdobycia ww. wykształcenia.
Wykazana osoba musi wykonywać przedmiot zamówienia, jej zamiana jest możliwa wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba). W takich sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo osoby spełniającej ww. wymogi.
W przypadku gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część postępowania wówczas warunek zostanie spełniony jeżeli dysponuje co najmniej jedną ww osobą niezależnie od liczby części na które składa ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w zakresie:
1. zmian redakcyjnych umowy,
2. zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,
3. zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
4. zmiany w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania,
5. zmian organizacyjnych Stron, np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy,
6. zmiany w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: zmniejszenie wartości zamówienia),
7. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 w przypadku:
a) zmiany harmonogramu realizacji projektu,
b) wystąpienia okoliczności, które mają wpływ na realizację umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
8. Przewidziane w ust. 1 okoliczności stanowiące podstawę zmian do Umowy stanowią uprawnienia Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo