Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Postomino, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00130835/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Postomino

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Postomino

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979890

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Postomino 30

1.4.2.) Miejscowość: Postomino

1.4.3.) Kod pocztowy: 76-113

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@postomino.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.postomino.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130835

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00120043

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyń”.
.2. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
3. Zamówienie obejmuje:
1) Budowę boiska sportowego o wym. 25x42 m o nawierzchni trawiastej wraz z bramkami i piłkochwytami - zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres prac obejmuje demontaż istniejących bramek i dostarczenie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego, niwelację terenu, ułożenie siatki na krety, separację gruntu wraz z humusowaniem i nawożeniem oraz siewem trawy - zastosować mieszankę traw przystosowaną do boisk trawiastych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pierwszego koszenia trawnika oraz wykonać linie boiska. Należy wykonać piłkochwyty o wysokości 6 m oraz zamontować w dedykowanych tulejach bramki (o wym. ok. 500x200 stalowe, ocynowane, posiadające certyfikat Instytutu Sportu), oraz dostarczyć do nich siatki.
2) Dostawę i montaż następujących elementów małej architektury:
a) Tablicy informacyjna turystyczna z zadaszeniem o wymiarach ca. 100x130 cm. Wysokość stelaża ok. 180 cm. Tablica wykonana z konstrukcji drewnianej impregnowanej kolorem ciemnym np. mahoń, orzech. Bal min. 10x10 cm kotwiony do podłoża za pomocą systemowych łączników wraz z stopą betonową. Nad tablicą wykonany daszek drewniany (treść tablicy zostanie dostarczona przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania).
b) Ławka drewniana z oparciem (5 szt.)
Ławka stalowo drewniana o długości ca. 175 cm. i wysokości siedziska min. 40 cm. elementy stalowe malowane proszkowo, elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo.
c) Ławka drewniana z oparciem podwójna (1 szt.) – ławka stalowo - drewniana o długości ca. 180 cm i wysokości siedziska min. 40 cm elementy stalowe malowane proszkowo, elementy drewniane impregnowane
d) Stojak na rowery (4 szt.) stalowy malowany proszkowo wys. ca. 75 cm i szerokości 85 cm.
e) Kosze do segregacji odpadów 3x35l (4 szt.) – kosz drewniano-stalowy 4 komorowy z wkładami ocynkowanymi. Kosz długości ca. 140 cm, szerokości ca. 38 cm, wysokości 55 cm.
f) Tablica informująca o uzyskaniu przez operację wsparcia ze środków UE o wymiarach min. 120x80 cm wraz ze stelażem – (płyta podklejana, stelaż stalowy) treść tablicy zostanie dostarczony przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania)
g) Wykonanie nasadzeń 6 szt. drzew gatunku dąb kolumnowy o wysokości min. 2,5 – 3,0 metry wraz z podpórką podtrzymującą pień drzewa.
4. Dodatkowo zakres prac obejmuje wykonanie remontu istniejącej wiaty rekreacyjnej zlokalizowanej przy budynku świetlicowym. Prace remontowe obejmują demontaż pokrycia dachowego z gontu bitumicznego wraz z płytami wiórowymi. W zamian należy wykonać deskowanie połaci dachowej oraz montaż pokrycia dachowego z blachy powlekanej na rąbek stojący koloru ciemny grafit (antracyt) oraz wymianą obróbek blacharskich. Ponadto należy wykonać oczyszczenie konstrukcji drewnianej i wykonanie impregnacji (min. dwukrotnie) impregnatem koloryzującym zabezpieczającym drewno koloru ciemnego np. mahoń lub orzech.
5. Zamawiający zaleca aby wszystkie elementy małej architektury montowane w ramach przedmiotowego zamówienia posiadały ten sam odcień kolorystyczny.
6. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór wykonania tablic informacyjnych.
7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
8. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest podstawą określenia ceny, w tym między innymi:
1) projekt zagospodarowania terenu pn. „Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”,
2) Projekt wykonawczy pn. „Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu”,
3) szkic usytuowania projektowanych obiektów,
4) rysunki wiaty rekreacyjnej,
5) specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót,
6) przedmiar robót stanowiący element pomocniczy przy określeniu ceny,
7) specyfikacja warunków zamówienia.
9. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące" realizacji robót, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych badań, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy oraz wszystkie koszty wywozu/przewozu materiałów pochodzących z rozbiórki oraz wykopów i utylizacji odpadów.
10. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach.
11. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnych z deklaracją właściwości użytkowych i kryteriami technicznymi określonymi w PN wyrobu i aprobatach technicznych.
12. Po zakończeniu budowy należy przedstawić - certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane.
13. Zwraca się uwagę, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie jest podstawą do określenia zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę.
14. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów ofertowych/zestawienia robót wraz z kalkulacją cen jednostkowych.
15. 451111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
16. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
17. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu ma jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o tym samym poziomie technologicznym, wydajnościowym i funkcjonalnym zgodnie z założonym opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z założeniami SWZ oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji SWZ
oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.
18. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyń”.
.2. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
3. Zamówienie obejmuje:
1) Budowę boiska sportowego o wym. 25x42 m o nawierzchni trawiastej wraz z bramkami i piłkochwytami - zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres prac obejmuje demontaż istniejących bramek i dostarczenie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego, niwelację terenu, ułożenie siatki na krety, separację gruntu wraz z humusowaniem i nawożeniem oraz siewem trawy - zastosować mieszankę traw przystosowaną do boisk trawiastych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pierwszego koszenia trawnika oraz wykonać linie boiska. Należy wykonać piłkochwyty o wysokości 6 m oraz zamontować w dedykowanych tulejach bramki (o wym. ok. 500x200 stalowe, ocynowane, posiadające certyfikat Instytutu Sportu), oraz dostarczyć do nich siatki.
2) Dostawę i montaż następujących elementów małej architektury:
a) Tablicy informacyjna turystyczna z zadaszeniem o wymiarach ca. 100x130 cm. Wysokość stelaża ok. 180 cm. Tablica wykonana z konstrukcji drewnianej impregnowanej kolorem ciemnym np. mahoń, orzech. Bal min. 10x10 cm kotwiony do podłoża za pomocą systemowych łączników wraz z stopą betonową. Nad tablicą wykonany daszek drewniany (treść tablicy zostanie dostarczona przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania).
b) Ławka drewniana z oparciem (5 szt.)
Ławka stalowo drewniana o długości ca. 175 cm. i wysokości siedziska min. 40 cm. elementy stalowe malowane proszkowo, elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo.
c) Ławka drewniana z oparciem podwójna (1 szt.) – ławka stalowo - drewniana o długości ca. 180 cm i wysokości siedziska min. 40 cm elementy stalowe malowane proszkowo, elementy drewniane impregnowane
d) Stojak na rowery (4 szt.) stalowy malowany proszkowo wys. ca. 75 cm i szerokości 85 cm.
e) Kosze do segregacji odpadów 4x35l (4 szt.) – kosz drewniano-stalowy 4 komorowy z wkładami ocynkowanymi. Kosz długości ca. 140 cm, szerokości ca. 38 cm, wysokości 55 cm.
f) Tablica informująca o uzyskaniu przez operację wsparcia ze środków UE o wymiarach min. 120x80 cm wraz ze stelażem – (płyta podklejana, stelaż stalowy) treść tablicy zostanie dostarczony przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania)
g) Wykonanie nasadzeń 6 szt. drzew gatunku dąb kolumnowy o wysokości min. 2,5 – 3,0 metry wraz z podpórką podtrzymującą pień drzewa.
4. Dodatkowo zakres prac obejmuje wykonanie remontu istniejącej wiaty rekreacyjnej zlokalizowanej przy budynku świetlicowym. Prace remontowe obejmują demontaż pokrycia dachowego z gontu bitumicznego wraz z płytami wiórowymi. W zamian należy wykonać deskowanie połaci dachowej oraz montaż pokrycia dachowego z blachy powlekanej na rąbek stojący koloru ciemny grafit (antracyt) oraz wymianą obróbek blacharskich. Ponadto należy wykonać oczyszczenie konstrukcji drewnianej i wykonanie impregnacji (min. dwukrotnie) impregnatem koloryzującym zabezpieczającym drewno koloru ciemnego np. mahoń lub orzech.
5. Zamawiający zaleca aby wszystkie elementy małej architektury montowane w ramach przedmiotowego zamówienia posiadały ten sam odcień kolorystyczny.
6. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór wykonania tablic informacyjnych.
7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
8. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest podstawą określenia ceny, w tym między innymi:
1) projekt zagospodarowania terenu pn. „Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”,
2) Projekt wykonawczy pn. „Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu”,
3) szkic usytuowania projektowanych obiektów,
4) rysunki wiaty rekreacyjnej,
5) specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót,
6) przedmiar robót stanowiący element pomocniczy przy określeniu ceny,
7) specyfikacja warunków zamówienia.
9. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące" realizacji robót, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych badań, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy oraz wszystkie koszty wywozu/przewozu materiałów pochodzących z rozbiórki oraz wykopów i utylizacji odpadów.
10. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach.
11. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnych z deklaracją właściwości użytkowych i kryteriami technicznymi określonymi w PN wyrobu i aprobatach technicznych.
12. Po zakończeniu budowy należy przedstawić - certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane.
13. Zwraca się uwagę, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie jest podstawą do określenia zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę.
14. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów ofertowych/zestawienia robót wraz z kalkulacją cen jednostkowych.
15. 451111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
16. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
17. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu ma jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o tym samym poziomie technologicznym, wydajnościowym i funkcjonalnym zgodnie z założonym opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z założeniami SWZ oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji SWZ
oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.
18. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 10:00

Po zmianie:
2023-03-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 11:00

Po zmianie:
2023-03-21 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-15

Po zmianie:
2023-04-19

Zobacz inne

Prawo