Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wasilków, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00130883/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA WASILKÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie nabrzeża północnego Zalewu w Wasilkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WASILKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659183

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Białostocka 7

1.5.2.) Miejscowość: Wasilków

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-010

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857185400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wasilkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wasilkow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie nabrzeża północnego Zalewu w Wasilkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36a04a2a-bf1b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130883

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020460/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 NOWY ŁADny Zalew

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-36a04a2a-bf1b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Osoba uprawniona do komunikowania się z wykonawcami: Marcin Siedlecki, tel. 85 7185400 wew. 012, e-mail m.siedlecki@wasilkow.pl
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień, pytań, oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego, z wyłączeniem oferty, oświadczeń i dokumentów składanych z ofertą za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej. Korespondencja nie może być szyfrowana. Zamawiający i wykonawcy posługują się nazwą lub numerem postępowania we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 i art. 117 ust. 4 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Protokół postepowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zasada jawności, o której mowa w zdaniu pierwszym, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie
w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2020 poz. 2434 ze zm.).
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7.
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@wasilkow.pl; tel. 605 764 599.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z Pzp w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ……………………….…..
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza
4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): h) Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku korzystania z tego uprawnienia, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 75 Pzp). W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (74 ust. 3 Pzp);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania / uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (zgodnie z art. 19 ust. 2 Pzp) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (zgodnie z art. 76 Pzp).
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego
w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
i) Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSO.271.4.2023.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zagospodarowanie nabrzeża północnego Zalewu w Wasilkowie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zależności od dostępności środków finansowych, zamawiający przewiduje możliwość zamówienia, w dniu zawarcia lub w okresie realizacji umowy - w terminie uzgodnionym z wykonawcą - dowolnie wybranego, opcjonalnego zamówienia (zadania lub zadań) określonego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w zakresie nie większym niż określony w powyższym załączniku i wartości zamówienia opcjonalnego nie większej niż 15 000 000 zł brutto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 600 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach. Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów), obliczoną według wzoru:


P = C + G+ D
P - punkty uzyskane przez ofertę ocenianą
C - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „cena zamówienia podstawowego”
G - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady zamówienia podstawowego”
D - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „doświadczenie kierownika budowy”

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp, niniejszej SWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady zamówienia podstawowego

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2. zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca:
2.1 wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane) obiektu kubaturowego (tj. budynku lub innego obiektu budowlanego, któremu można przypisać parametr objętości), w tym: roboty branży budowlanej, branży sanitarnej, elektrycznej, bez określania wartości robót poszczególnych branż w wartości całkowitej roboty budowlanej;
W przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed datą wszczęcia postępowania.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach udostępniających je podmiotów ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z tych podmiotów w całości.
2.2 dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą:
a) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia odpowiednie wydane obywatelom innych państw, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo Budowlane;
b) doświadczenie przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na co najmniej dwóch zakończonych robotach budowlanych obejmujących wykonanie robót budowlanych o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda, polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektu kubaturowego (tj. budynku lub innego obiektu budowlanego, któremu można przypisać parametr objętości).
Ilekroć w SWZ jest mowa o „kierowniku budowy” lub „kierowniku robót” lub „inspektorze nadzoru inwestorskiego” należy przez to rozumieć odpowiednio kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach udostępniających je podmiotów ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z tych podmiotów w całości.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia w odpowiednim zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca dołącza z ofertą aktualne na dzień składania ofert:
a) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – zgodne z załącznikiem nr 4 do SWZ; powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie okoliczności o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, zgodne z załącznikiem nr 7 do SWZ;
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – zgodne z załącznikami nr 5 do SWZ;
d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy), o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – zgodne z załącznikiem nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
2.1 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) oświadczenia wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w odpowiednim zakresie art. 108 ust. 1 Pzp oraz o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie okoliczności o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę – zgodnego z zał. nr 9 do SWZ. Powyższe oświadczenie składa na wezwanie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) odpisu lub informacji wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Powyższy dokument składa na wezwanie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.2 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: zamawiający nie wymaga dokumentów podmiotowych.
2.3 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, porównywalnych z robotami budowl. stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowl. zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z przyczyny o charakterze obiektywnym wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zał. nr 6 do SWZ; w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają na wezwanie jeden wspólny ww. wykaz.
b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 3 do SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają na wezwanie jeden wspólny ww. wykaz.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12. Formularz ofertowy i pozostałe dokumenty lub oświadczenia wchodzące
w skład oferty lub składane wraz z ofertą podpisuje osoba uprawniona lub osoby uprawnione. Zamawiający przez osobę uprawnioną rozumie odpowiednio:
a) osobę, które zgodnie z odpowiednimi przepisami jest uprawniona
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy;
b) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawcę;
c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi w częściach:
1) zaliczką w wysokości równej 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę - po podpisaniu umowy - o treści: „Zaliczka: zagospodarowanie nabrzeża północnego Zalewu w Wasilkowie”, wypłaconą w terminie do 35 dni od dnia doręczenia FV Zamawiającemu;
11. Warunkiem udzielenia zaliczki o której mowa w ust. 1 pkt 1) będzie złożenie przez Wykonawcę:
a) prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej o treści: „Zaliczka – Zagospodarowanie nabrzeża północnego Zalewu w Wasilkowie”;
b) zabezpieczenia zaliczki nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie gwarancją bankową lub ubezpieczeniową, wystawioną na wniosek i koszt Wykonawcy, w wysokości równowartości zaliczki, w celu zabezpieczenia bezwarunkowego zwrotu dokonanej płatności na wypadek niezrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z zasadami, warunkami określonymi w Umowie. Jedyną podstawą płatności ww. gwarancji będzie pisemne żądanie wypłaty wystawione przez Zamawiającego, niewymagające wykazania lub uprawdopodobnienia jakichkolwiek innych okoliczności. Ważność gwarancji nie może być krótsza niż 3 miesiące od dnia jej udzielenia. W przypadku, gdy na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji nie nastąpi wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami, warunkami określonymi w Umowie i co najmniej zakresem prac o równowartości wysokości zaliczki (wynikającej z zestawienia elementów scalonych stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej umowy) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia gwarancji o przedłużonym o 3 miesiące okresie gwarancji. W przypadku niedostarczenia gwarancji o przedłużonym okresie gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do wypłaty gwarancji i zatrzymania jej kwoty na poczet zabezpieczenia udzielonej zaliczki.
13. Rozliczenia za poszczególne elementy scalone następować będą w pierwszej kolejności z opisanej powyżej zaliczki poprzez zwrot sumy nominalnej udzielonej zaliczki oraz poprzez potrącenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14. Gwarancja zostanie zwolniona w terminie do 30 dni po całkowitym rozliczeniu zaliczki, po otrzymaniu przez instytucję wystawiającą gwarancję oświadczenia złożonego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dokonanie płatności ww. kwoty z użyciem akredytywy dokumentowej. Każda ze stron pokrywa koszty akredytywy w swoim banku.
15. Rozliczenie zaliczki uwzględnia obowiązek rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcami. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy rozliczanego zaliczkowo zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego do przedstawienia w terminie do 7 dni od dnia wezwania dokumentów podwykonawców określonych w § 2 ust. 5 lit. a) Umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zobacz § 13 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 8 do SWZ), m.in.: 1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 pkt 1) Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, polegających na przedłużeniu terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyny, z powodu której niemożliwe będzie dotrzymanie terminu ich zakończenia, a w szczególności z powodu:
a) wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede wszystkim gdy będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową,
d) konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych,
e) ujawnienia na placu budowy niewybuchów lub niewypałów,
f) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
g) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
h) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
i) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
j) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy,
k) działań podjętych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii, w szczególności takich jak zadekretowane przez władze państwowe lub samorządowe obligatoryjne redukcje czasu pracy lub ograniczenia w transporcie, opóźnienia ponadto mogą być skutkiem innych utrudnień związanych z epidemią, takich jak przerwy w łańcuchu dostaw, niższa dyspozycyjność dostawców lub braki personelu. W powyższych przypadkach Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie uzgodnionego terminu, a Strony w dobrej wierze ustalą dodatkowe terminy realizacji oraz wspólne dalsze postępowanie z uwzględnieniem nadzwyczajnej sytuacji i nakładanych przez władze państwowe oraz samorządowe ograniczeń;
l) zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności:
- dokonania przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej,
- realizacji niezbędnych dodatkowych robót budowalnych spełniających warunki określone w art. 455 ust. 1 pkt 4) i ust. 2 Pzp,
- konieczności wstrzymania prac z uwagi na potrzebę wykonania innego zadania w miejscu wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą Umową,
- wstrzymaniem realizacji przez Nadzór Budowlany lub inne organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 3,50% ceny całkowitej podanej w ofercie.

W dniu 17.03.2023 roku odbędzie się nieobowiązkowa wizja lokalna terenu nabrzeża północnego Zalewu w Wasilkowie. Miejsce zbiórki o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego.

Zobacz inne

Prawo