Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Konin, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00131117/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa parkingu w ramach zadania pn. Przebudowa stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001047044

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kurów 1

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632430060

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@mosirkonin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirkonin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport i rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa parkingu w ramach zadania pn. Przebudowa stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db589a38-bf4c-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055000/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa parkingu w ramach zadania pn. Przebudowa stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://konin.logintrade.net/zapytania_email,121102,9262a33b76a6c2d11c5445e697fa24c5.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://konin.logintrade.net/zapytania_email,121102,9262a33b76a6c2d11c5445e697fa24c5.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z zasadami określonymi w Części III SWZ - Środki komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne
komunikacji elektronicznej.
Informacje dostępne są również na Platformie Przetargowej:
https://konin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. Dodatkowo, w sytuacji awarii, przerwy technicznej lub kłopotów z działaniem
Platformy Przetargowej, Zamawiający dopuszcza komunikację
za pośrednictwem poczty elektronicznej: zaopatrzenie@mosirkonin.pl (nie dotyczy to składania ofert wraz z oświadczeniami o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
2. Oświadczenia, dokumenty lub inne informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia sporządzane są i przekazywane w
sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (co oznacza postać elektroniczną
opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Części XVII. SWZ -Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu w ramach zadania pn. „Przebudowa stadionu im. M. Paska w Koninie, przy ul. Dmowskiego”, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 77, obręb Przydziałki, miasto Konin

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami przyjętymi w
postępowaniu. Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie. Opis sposobu oceny ofert określony został w Części VII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
1. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty w tym minimum:
1) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie parkingu/parkingów, o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, z odwodnieniem, o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2
oraz
2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie: dróg, chodników, placów lub parkingów, o nawierzchni z kostki betonowej i kostki betonowej ażurowej, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2

Ww. zadania z pkt 1 i 2 mogą być zrealizowane w ramach jednej umowy.

W przypadku zamówień/kontraktów obejmujących większy zakres prac niż wymagany przez Zamawiającego, należy wyodrębnić rzeczowo i wykazać zakres prac zgodny z pkt 1 i 2.
2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do jego wykonania na odpowiednim poziomie jakości pełnienia, zdolne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadające odpowiednie uprawnienia:
1) kierownika budowy posiadającego od co najmniej 5 lat uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności drogowej – 1 osoba,
2) kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych – min. 1 osoba.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika budowy/robót w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Budowę należy rozumieć zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Za prawidłowo ukończone roboty budowlane należy uznać odebrane zgodnie z umową roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania obiektu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę:
1) Formularz oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikami nr 2 i 3 do SWZ.
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (dla każdego podmiotu oddzielnie), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
UWAGA - wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku polegania na zasobach podmiotu/podmiotów je udostępniającego/ych.
4) Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z oświadczeniem składanym na podstawie z art. 117 ust. 4 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
UWAGA - wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku składania oferty wspólnej (np. konsorcja, spółki cywilne).
5) Zestawienie kosztów zadania – wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 7.
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy).
Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

15 000,00 - określone w części X SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Części IV SWZ- Przygotowanie i składanie ofert, pkt 3 - oferty wspólne.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres, rodzaj zmian i warunki ich wprowadzenia określone zostały w §14 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://konin.logintrade.net/zapytania_email,121102,9262a33b76a6c2d11c5445e697fa24c5.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo