Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00131141/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Województwo Mazowieckie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych, soków, napojów oraz wody butelkowanej (gazowanej i niegazowanej) na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Mazowieckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015528910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 26

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mazovia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazovia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych, soków, napojów oraz wody butelkowanej (gazowanej i niegazowanej) na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad0c1df8-bf4e-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131141

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045779/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa artykułów spożywczych, soków i napojów oraz wody butelkowanej na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w sekcji 3.5 ogłoszenia i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w zakładce „Wiadomości”, sekcji “Komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca w trakcie toczącego się postępowania powinien sprawdzać komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień Platformy może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. Instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w przedmiotowym postępowaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4.Realizując obowiązek wynikający z art. 67 PZP Zamawiający przekazuje następujące informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej:
1) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Platformy Zakupowej to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,
2) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
3) w celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Zakupowej, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
4) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB (w przypadku większych plików zalecane jest skorzystanie z instrukcji pakowania plików, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda),
5) komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników); występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB,
6) czas wyświetlany na Platformie Zakupowej synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.
5.Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod
rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR-D-III.272.21.2023.AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I:
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, soków i napojów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:
a) zakres zamówienia dla poszczególnych Jednostek wraz z adresami dostaw oraz ich preferowaną liczbą określa Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykaz asortymentowy wsjo, tabele 1-36;
b) zbiorcze zestawienie zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt a) określa Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2) Zamówienie będzie realizowane w zakresie zamówienia podstawowego z możliwością dodatkowego zamówienia w opcji. Zakres asortymentowy i ilościowy przedmiotu zamówienia w podziale na ilość zamawianą podstawową oraz ilość zamawianą w opcji przypisaną poszczególnym Jednostkom, określony został w opisie przedmiotu zamówienia (w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykaz asortymentowy wsjo, tabele 1-36).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15321000-4 - Soki owocowe

15982000-5 - Napoje orzeźwiające

15511000-3 - Mleko

15812100-4 - Wyroby ciastkarskie

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamówienie będzie realizowana w zakresie zamówienia podstawowego z możliwością dodatkowego zamówienia w opcji. Zakres asortymentowy i ilościowy przedmiotu Umowy w podziale na ilość zamawianą podstawową oraz ilość zamawianą w opcji przypisaną poszczególnym Jednostkom, określony został w opisie przedmiotu zamówienia (w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykaz asortymentowy wsjo, tabele 1-36).
2. Na wniosek Jednostek, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o uruchomieniu opcji na rzecz Jednostek, najpóźniej w terminie do 60 dni przed zakończeniem terminu obowiązywania umowy. Ilość asortymentu zamawianego w opcji lub jej części będzie określana szczegółowo przez Jednostki w zamówieniach, które przekażą Wykonawcy. Uruchomienie opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego
3. Warunkiem uruchomienia opcji jest zamówienie przez daną Jednostkę całości asortymentu określonego dla niej w zamówieniu podstawowym (wszystkie pozycje asortymentowe) lub całości dowolnej pozycji asortymentowej określonej dla tej Jednostki w zamówieniu podstawowym, zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy i opisem przedmiotu zamówienia (w tym z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykaz asortymentowy wsjo, tabele 1-36),
4. Zamówienie podstawowe jaki i zamówienie w opcji będzie realizowane na podstawie cen jednostkowych asortymentu określonych w formularzu oferty Wykonawcy i na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza w części I zamówienia, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu
oraz uzyska najwyższą ocenę w kryterium o którym mowa poniżej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody butelkowanej (gazowanej i niegazowanej) na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie.
a) szczegółową ilość zamówienia, częstotliwość oraz lokalizację dostaw w podziale na Jednostki określa Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykaz asortymentowy wsjo, tabele 1-32;
b) zbiorcze zestawienie zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt a) określa Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15981200-0 - Gazowane wody mineralne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15981000-8 - Wody mineralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamówienie będzie realizowana w zakresie zamówienia podstawowego z możliwością dodatkowego zamówienia w opcji. Zakres asortymentowy i ilościowy przedmiotu Umowy w podziale na ilość zamawianą podstawową oraz ilość zamawianą w opcji przypisaną poszczególnym Jednostkom, określony został w opisie przedmiotu zamówienia (w załączniku nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykaz asortymentowy wsjo, tabele 1-32),
2. Na wniosek Jednostek, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o uruchomieniu opcji na rzecz Jednostek, najpóźniej w terminie do 60 dni przed zakończeniem terminu obowiązywania umowy. Ilość asortymentu zamawianego w opcji lub jej części będzie określana szczegółowo przez Jednostki w zamówieniach, które przekażą Wykonawcy. Uruchomienie opcji stanowi uprawnienie Wspólnego Zamawiającego.
3. Warunkiem uruchomienia opcji jest zamówienie przez daną Jednostkę całości asortymentu określonego dla niej w zamówieniu podstawowym (wszystkie pozycje asortymentowe) lub całości dowolnej pozycji asortymentowej określonej dla tej Jednostki w zamówieniu podstawowym, zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy i opisem przedmiotu zamówienia (w tym z załącznikiem nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykaz asortymentowy wsjo, tabele 1-32),
4. Zamówienie podstawowe jaki i zamówienie w opcji będzie realizowane na podstawie cen jednostkowych asortymentu określonych w formularzu oferty Wykonawcy i na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza w części II zamówienia, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu
oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w kryteriach oceny ofert określonych poniżej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oznakowanie na butelkach plastikowych wskazujące na przydatność opakowania do recyklingu oraz/lub posiadające oznakowanie wskazujące, że za dane opakowanie wniesiono już opłatę za wtórne przetworzenie opakowania, na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom i cechom określonym przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz w Formularzach cenowych (załączniki do Formularza oferty), w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe: (zawierające opis/skład produktu równoważnego) spełnienia określonych przez Zamawiającego wymagań dla danego asortymentu, np. kartę charakterystyki, zdjęcie z widocznym składem oferowanego produktu, link do strony internetowej lub inne dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych produktów z określonymi w Formularzach cenowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 podlegają uzupełnieniu, zgodnie z art. 107 ust. 2 p.z.p. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.
2. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129, ze zm.) treść
oświadczenia, o którym mowa w sekcji V ustęp 5.5.) ogłoszenia, uzupełniona została o przesłanki wykluczeniaWykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej
formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia, o którym o którym mowa w
art.125 ust 1 PZP obowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy dla części I i II zamówienia stanowi odpowiednio załącznik nr 3A i 3B do SWZ.
2. Okoliczności uzasadniające zmiany umowy, zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1..Do oferty należy dołączyć, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wypełniony załącznik nr 1 do SWZ tj. Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr.1.1 część I zamówienia i nr.1.2 część II zamówienia do Formularza oferty.
2. SWZ – specyfikacja warunków zamówienia, zamieszczona na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia.
3. ustawa PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

Zobacz inne

Prawo