Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lubiszyn, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00131429/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA LUBISZYN

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Baczyna, program Rządowy Fundusz Polski Ład

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBISZYN

1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Lubiszyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966817

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Plac Jedności Robotniczej 1

1.4.2.) Miejscowość: Lubiszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-433

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.7.) Numer telefonu: 095 727 71 30

1.4.8.) Numer faksu: 095 727 71 36

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lubiszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131429

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00129554

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.5. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Zobacz inne

Prawo